Αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/29.6.2016 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/29.6.2016 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Αριθμ. 2/57103/ ΔΠΓΚ/29.6.2016

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

2/57103/ΔΠΓΚ/2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α' 160).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

5. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'194).

6. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

7. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

8. Την αριθμ. 2/22717/0094/9.3.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίηση της αριθμ. 2014380/ 377/0026/27.2.1998 (Β' 284) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών» (Β' 474).

9. Την αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β' 2934).

10. Την αριθμ. 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Τυποποιημένες εκθέσεις αναφοράς για το μητρώο δεσμεύσεων και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές».

11. Την αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03).

12. Την ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη κατά ανώτατο όριο ύψους 5.500.000.000 ευρώ συνολικά σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού των ετών 2016 και 2017, η οποία εκτιμάται περίπου σε ύψος 3.500.000.000 ευρώ για το έτος 2016 και 2.000.000.000 ευρώ για το έτος 2017 και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 6921 «Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (υπό κατανομή)» του Ειδικού Φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Α. Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης

Στον τακτικό προϋπολογισμό των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων από τον Κωδικό Αριθμό (ΚΑ) Εξόδου 6921 του Ειδικού Φορέα (Ε.Φ.) 23-200 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους.

Α1. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις - ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορέων της Κεντρικής Διοίκησης ορίζονται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους, φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης, όπως αυτή ορίζεται στην αριθμ. 2/18993/ ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίες

α) είτε έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύνοψη e-portal),

β) είτε αφορούν νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί ανάληψη λόγω μη επαρκούς πίστωσης, όπως ενδεικτικά δαπάνες από εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις ή δαπάνες από αποφάσεις διαιτησίας, και για τις οποίες ωστόσο έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ.113/2010 και τις αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και 2/57451/ΔΠΓΚ/ 24.7.2012 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Α2. Προϋποθέσεις

Για τη μεταφορά των πιστώσεων ως ανωτέρω, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχει οριστεί Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4270/2014.

2. Να τηρείται λειτουργικό μητρώο δεσμεύσεων και να γνωστοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα στοιχεία του μητρώου μέσω του e-portal, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 και την αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Να έχει υποβληθεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα και τριμηνιαίοι στόχοι, να έχει συναφθεί μνημόνιο συνεργασίας και να υποβάλλονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) τριμηνιαία στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.4270/2014 και τα οριζόμενα στην αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

A3. Διαδικασία

Η μεταφορά πιστώσεων και η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ανωτέρω, πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης οριστικοποιούν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, στο τέλος του μήνα πριν την υποβολή αιτήματος μεταφοράς πιστώσεων και καταρτίζουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου Ε1 του Παραρτήματος. Στην κατάσταση αυτή αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο δημιουργίας τους και σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Η εν λόγω κατάσταση φυλάσσεται από το φορέα με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Οι φορείς υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της αρμόδιας ΓΔΟΥ:
α) Αίτημα μεταφοράς πιστώσεων, συνοδευόμενο
από αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης, και μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης πίστωσης.

Στην έκθεση αιτιολόγησης τεκμηριώνεται το αίτημα ως προς την αναγκαιότητα ενίσχυσης των πιστώσεων και την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου Α2 της παρούσας. Στην εν λόγω έκθεση αναλύονται τα εξής: • η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων,

    -οι λόγοι δημιουργίας αυτών,
    -οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο μέλλον, • οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν εξοφληθεί οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Το συνολικό ποσό του αιτήματος δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο 1, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 30.4.2016. Το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 30.4.2016 περιλαμβάνεται στο αίτημα και πρέπει να είναι σύμφωνο με τα υποβληθέντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στοιχεία, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων.

β) Έγγραφη βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου Α2.

γ) Έγγραφη βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ για τη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την ορθή τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων και την παρακολούθηση των υποχρεώσεών τους.

δ) Έγγραφη δέσμευση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων και την αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Τα παραπάνω στοιχεία (α ως δ), για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης γ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του Ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου ένατου του Ν. 4393/2016 (Α'106), συγκεντρώνονται από την Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου για τη διαμόρφωση και υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνολικής πρότασης ενίσχυσης πιστώσεων ανά ειδικό φορέα του Υπουργείου, συνοδευόμενη από σχετική έκθεση αιτιολόγησης και μηνιαίο πρόγραμμα απορρόφησης ανά ειδικό φορέα.

3. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τα αιτήματα, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες. Οι πιστώσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, μεταφέρονται από τις πιστώσεις του ΚΑ Εξόδου 6921 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ.23-200), σε ειδικούς φορείς του τακτικού προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που έχουν συσταθεί ή συστήνονται για το σκοπό αυτό. Η μεταφορά πιστώσεων δύναται να πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την αξιολόγηση του αιτήματος.

4. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιστώσεων, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης προβαίνουν στην εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά προτεραιότητα. Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις), η οποία μπορεί να ανατρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές,

β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ., γ) όταν αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών.
Σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφλησή τους.

5. Οι αρμόδιες ΓΔΟΥ συγκεντρώνουν και αποστέλλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, στοιχεία σχετικά με τις μηνιαίες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την ειδική πίστωση και το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου Ε2 του Παραρτήματος. Τα οριστικά στοιχεία σχετικά με τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε ειδικό τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στις αριθμ. 2/18993/ ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα και πάλι με το υπόδειγμα Εντύπου Ε2 του Παραρτήματος. 6. Στις περιπτώσεις συγχώνευσης Υπουργείων, όπου διατηρούνται περισσότερες από μία ΓΔΟΥ, τα στοιχεία της προηγούμενης υποπαραγράφου, καθώς και τα στοιχεία της υποπαραγράφου 2, υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τις διατηρούμενες ΓΔΟΥ των συγχωνευμένων Υπουργείων και κοινοποιούνται στην Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου. 7. Οι φορείς οφείλουν να φροντίσουν για την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων.

Β. Λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης) δύνανται να επιχορηγούνται εκτάκτως, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, από πιστώσεις που μεταφέρονται για το σκοπό αυτό σε ειδικούς φορείς του τακτικού προϋπολογισμού των αρμοδίων Υπουργείων από τις πιστώσεις του ΚΑ Εξόδου 6921 του Ε.Φ. 23-200 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

Β1. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις - ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης ορίζονται οι απλήρωτες υποχρεώσεις
προς τρίτους, φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης, όπως αυτή ορίζεται στην αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣ/28.2.2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίες

α) είτε έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύνοψη e-portal),

β) είτε έχουν καταχωρηθεί στις δύο επιπλέον γραμμές του e-portal «Νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων» και «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού», στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010, την αριθμ. 2/22717/0094/9.3.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και την αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Β2. Προϋποθέσεις επιχορήγησης

Για την επιχορήγηση ως ανωτέρω, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις για τους φορείς:

1. Να έχει οριστεί Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4270/2014.

2. Να τηρείται λειτουργικό μητρώο και να γνωστοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία του μητρώου μέσω του e-portal, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010, την αριθμ. 2/22717/0094/9.3.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και την αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Να παρακολουθείται από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων και την αρμόδια ΓΔΟΥ, σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4270/2014 και τα οριζόμενα στην αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Β3. ΔιαδικασίαΗ μεταφορά των πιστώσεων για την έκτακτη επιχορήγηση των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ανωτέρω, πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία: 1. Οι

λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οριστικοποιούν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, στο τέλος του μήνα πριν την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης και καταρτίζουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου Ε1 του Παραρτήματος. Στην κατάσταση αυτή αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο δημιουργίας τους και σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ, στην κατάσταση αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανά φορέα που ενσωματώθηκε στον ΕΟΠΥΥ, κατά ανάλογο τρόπο. Η εν λόγω κατάσταση φυλάσσεται από το φορέα με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 2. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα υποβάλλει στην αρμόδια ΓΔΟΥ:

α) Αίτημα επιχορήγησης, συνοδευόμενο από αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης, μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης επιχορήγησης και αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης της προηγούμενης υποπαραγράφου. Στην έκθεση αιτιολόγησης τεκμηριώνεται το αίτημα ως προς την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα του φορέα, καθώς και την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου Β2 της παρούσας. Στην εν λόγω έκθεση αναλύονται τα εξής:

    -η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων,
    -οι λόγοι δημιουργίας αυτών,
    -οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο μέλλον, • οι λόγοι για τους οποίους δεν δύναται να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες  
      υποχρεώσεις, στις οποίες αφορά το αίτημα, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα ή με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

Το συνολικό ποσό του αιτήματος δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο 1, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 30.4.2016. Το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 30.4.2016 περιλαμβάνεται στο αίτημα και πρέπει να είναι σύμφωνο με τα υποβληθέντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στοιχεία, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων.

β) Έγγραφη δέσμευση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων και την αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

γ) Έγγραφη βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών για τη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την ορθή τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων και την παρακολούθηση των υποχρεώσεων τους.

3. Η ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου, αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων ως προς την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου Β2 της παρούσας και τα λοιπά στοιχεία της έκθεσης αιτιολόγησης της υποπαραγράφου 2. Κατά την αξιολόγηση η ΓΔΟΥ λαμβάνει υπόψη επιπλέον τα εξής:

    -την ανταπόκριση του φορέα στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων,
    -την πληρότητα, ακρίβεια και εν γένει την εγκυρότητα των αποστελλόμενων στοιχείων,
    -τη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
    -τα υφιστάμενα κάθε φορά ταμειακά διαθέσιμα του φορέα.

4. Κατόπιν, ο Προϊστάμενος της ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου υποβάλλει για τους φορείς αρμοδιότητας του, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:

α) Πρόταση επιχορήγησης, συνοδευόμενη από αναλυτική έκθεση αξιολόγησης του αιτήματος κάθε φορέα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην υποπαράγραφο 3, και μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης έκτακτης επιχορήγησης ανά φορέα.
Για το συνολικό προτεινόμενο ποσό επιχορήγησης ανά φορέα ισχύουν οι περιορισμοί της περίπτωσης α της υποπαραγράφου 2.
Στην έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται ανά φορέα το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 30.4.2016 και πρέπει να είναι σύμφωνο με τα υποβληθέντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στοιχεία, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων.

β) Έγγραφη βεβαίωσή του για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου Β2.

5. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τις προτάσεις επιχορήγησης, σε συνδυασμό με το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες. Οι πιστώσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, μεταφέρονται από τις πιστώσεις του ΚΑ Εξόδου 6921 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ.23-200), σε ειδικούς φορείς του τακτικού προϋπολογισμού των Υπουργείων που έχουν συσταθεί ή που συστήνονται για το σκοπό αυτό. Η μεταφορά πιστώσεων δύναται να πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την αξιολόγηση του αιτήματος του φορέα και της πρότασης της οικείας ΓΔΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιστώσεων, τα αρμόδια Υπουργεία προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση της επιχορήγησης στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

6. Με τη λήψη της επιχορήγησης οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης τροποποιούν εάν απαιτείται τους προϋπολογισμούς τους, ώστε να εμφανιστεί το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων και να παρακολουθείται διακριτά η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την έκτακτη επιχορήγηση στο σκέλος των εξόδων. Ειδικότερα:

α) Οι φορείς που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ, καθώς και οι ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες), τροποποιούν εάν απαιτείται τους προϋπολογισμούς τους, εμφανίζοντας το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων, στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», και το αντίστοιχο ποσό στο σκέλος των εξόδων, στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου, με περαιτέρω διάκριση (γ) ή (03) «ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εξοφλούνται από την έκτακτη επιχορήγηση». Για το σκοπό αυτό τα ποσά των υποχρεώσεων που θα εξοφληθούν από την έκτακτη επιχορήγηση και έχουν καταγραφεί στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου σε διάκριση (α) ή (01) «τρέχοντα» και (β) ή (02) «παρελθόντα», μεταφέρονται σε διάκριση (γ) ή (03) «ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εξοφλούνται από την έκτακτη επιχορήγηση».

β) Οι φορείς που τηρούν λογιστικά βιβλία σε δεδουλευμένη βάση τροποποιούν εάν απαιτείται τους προϋπολογισμούς τους, εμφανίζοντας το ποσό της επιχορήγησης διακριτά σε περαιτέρω ανάπτυξη του λογαριασμού στον οποίο εμφανίζονται οι επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

γ) Οι ΟΤΑ α' βαθμού τροποποιούν εάν απαιτείται τους προϋπολογισμούς τους, εμφανίζοντας το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων, στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Στο σκέλος των εξόδων οι πιστώσεις που αφορούν αποκλειστικά σε δαπάνες για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την έκτακτη, για το σκοπό αυτό, επιχορήγηση παρακολουθούνται διακριτά.

7. Κατόπιν, οι φορείς προβαίνουν στην κατά προτεραιότητα εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις). Ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ και τους φορείς που ενσωματώθηκαν σε αυτόν, η εξόφληση των υποχρεώσεων δύναται να γίνεται με χρονολογική σειρά για κάθε φορέα ξεχωριστά. Η σειρά εξόφλησης μπορεί να ανατρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές,

β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,

γ) όταν αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφλησή τους.

8. Οι αρμόδιες ΓΔΟΥ συγκεντρώνουν και αποστέλλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, στοιχεία για όλους τους φορείς αρμοδιότητάς τους σχετικά με τις μηνιαίες επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από αυτές, καθώς και το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου Ε3 του Παραρτήματος. Τα οριστικά στοιχεία σχετικά με τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε ειδικό τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στις αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και 2/574/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα και πάλι με το υπόδειγμα Εντύπου Ε3 του Παραρτήματος.

9. Στις περιπτώσεις συγχώνευσης Υπουργείων, όπου διατηρούνται περισσότερες από μία ΓΔΟΥ, τα στοιχεία της προηγούμενης υποπαραγράφου, καθώς και τα στοιχεία της υποπαραγράφου 4, υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τις διατηρούμενες ΓΔΟΥ των συγχωνευμένων Υπουργείων και κοινοποιούνται στην Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου.

10. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης μήνα, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη ΔΠΓΚ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε κάθε περίπτωση το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται την 30.6.2017.

11. Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εντός της προθεσμίας της προηγούμενης υποπαραγράφου ή μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος ως ανωτέρω, επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας. Η επιστροφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του σχετικού ποσού σε ΔΟΥ ή στην ΤτΕ (GR25 010 0023 0000000000200554 «Ε.Δ. Λογαριασμός χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης») και αυθημερόν ενημέρωση της Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου - Τμήμα Γ' και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΑ Εσόδου 3245 «Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών»). Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία επιστροφής παρέλθει άπρακτη, δύναται ποσό αντίστοιχου ύψους με το ποσό της επιστροφής, να παρακρατείται από ποσά τυχόν επιχορηγήσεων ή αποδόσεων προς τους φορείς αυτούς.

Γ. Υποδείγματα Εντύπων Παραρτήματος

Το υπόδειγμα Εντύπου Ε1 του Παραρτήματος συμπληρώνεται από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1 των παραγράφων A3 του Μέρους Α και Β3 του Μέρους Β.
Το υπόδειγμα Εντύπου Ε2 του Παραρτήματος συμπληρώνεται από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 5 της παραγράφου A3 του Μέρους Α.
Το υπόδειγμα Εντύπου Ε3 του Παραρτήματος συμπληρώνεται από τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8 της παραγράφου Β3 του Μέρους Β.

Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι Προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ των Υπουργείων, καθώς και οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση, στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πιστώσεις και οι επιχορηγήσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 και του 69Γ' του Ν. 4270/2014. Οφείλουν επίσης, να παρέχουν έγκαιρα κάθε άλλο στοιχείο που δύναται να ζητηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven