Αριθμ. 5435/72617/24.6.2016 Τροποποίησητηςυπ’αριθμ.425/42522/20-5-2013 (Β' 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής

Αριθμ. 5435/72617/24.6.2016 Τροποποίησητηςυπ’αριθμ.425/42522/20-5-2013 (Β' 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής

Αριθμ. 5435/ 72617/24.6.2016

Τροποποίηση της υπ’αριθμ.425/42522/20.5.2013 (Β' 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα».

5435/72617/2016

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3877/2010, «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α΄ 160).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκο Μπόλαρη» (Β' 2144).
3. Την υπ’αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168). 4. Τις υπ’ αριθμ. 19/17-2-2016 και 31/31-3-2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) -Ν.Π.Ι.Δ.
5. Την υπ’ αριθμ. 180/52989/5-5-2016 εισήγηση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α). (Κωδ. Λογ. 67.01) οικ. έτους 2016, ύψους 1.192.730 ΕΥΡΩ περίπου.
7. Την υπ’αριθμ. 8168/14-6-2016 απόφαση δέσμευσης πίστωσης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (Β' 1239) από φαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 915/91988/1-8-2013 (Β' 1957), 384/52287/17-4-2014 (Β' 1031), 603/83797/27-6-2014 (Β'1731), 706/96129/6-8-2014 (Β' 2258), 2042/29553/29.5.2015 (Β' 1065) και 6655/82133/23.7.2015 (Β' 1572)
αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:


1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα για τις καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» και σε «υψηλή κάλυψη» καθορίστηκε μία ασφαλιζόμενη αξία, που αντιστοιχεί στο σύνολο της μέσης αξίας της παραγωγής της καλλιεργητικής περιόδου του έτους ασφάλισης.».


2. Η παρ. 5 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αιτήματα παραγωγών, για υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ΔΚΕ ή για αλλαγή οποιονδήποτε στοιχείων της εκμετάλλευσης της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, πλην των προσωπικών στοιχείων, μπορούν να υποβάλλονται στον ΕΛ.Γ.Α. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Παραρτήματος Ι. Ειδικά για επίσπορες καλλιέργειες, οι οποίες συλλέγονται εντός του πρώτου τριμήνου, του επόμενου έτους, μπορούν να υποβάλλονται συμπληρωματικές Δηλώσεις στο αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α., μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, του επομένου έτους αναφοράς της ΔΚΕ.».
 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:
α) τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό (1,5%) και για τη φιστικιά με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%)
β) μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολο της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.
γ) ενάμιση τοις εκατό (1,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολο της και αποκλειστικά σε «υψηλή κάλυψη», όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.
δ) μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.».
 

4. Οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 5 καταργούνται.
 

5. Η παρ. 8 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Το ανώτατο ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, που προκύπτει από την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.
 

6. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 915/91988/1.8.2013 απόφασης, την περ. 1 την παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 384/52287/17.4.2014 απόφασης, την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 603/83797/27.6.2014 απόφασης, την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 706/96129/6-8-2014 απόφασης, την περ. 7 της παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 2042/29553/29.5.2015 απόφασης και την παρ. 1 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. 6655/82133/23.7.2015 απόφασης, προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

«Για το έτος 2015, το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2016. Ειδικότερα οι παραγωγοί που έχουν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛ.Γ.Α. και για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η είσπραξη του συνόλου ή μέρους της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, πρέπει να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς, με τον κωδικό ΜΠ 715, το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς έτους 2015, προκειμένου να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.».
 

7. η παρ. 2 του άρθρου 7, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 11 της παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 2042/29553/29.5.2015 υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής επέχει θέση προσωρινής ασφαλιστικής ενημερότητας. Για το λόγο αυτό ο παραγωγός μπορεί να υποβάλει Δηλώσεις Ζημιάς για ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια από τον ΕΛ.Γ.Α., μπορεί να του κοινοποιηθεί πόρισμα εκτίμησης ζημιάς, στο οποίο να έχει τη δυνατότητα έγκαιρης υποβολής ενστάσεων, σε εφαρμογή των αναγραφόμενων στα σχετικά άρθρα των Κανονισμών Ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α., αλλά δεν μπορεί να του καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης αν δεν εξοφληθούν πλήρως οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους ζημιάς, καθώς και των προηγούμενων ετών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 8, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα και στα άρθρα 4 και 11 του Ν. 3877/2010. Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που ο παραγωγός εξουσιοδοτήσει τον ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει το σύνολο της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς της παρούσης, από το λογαριασμό του, κατά το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων του από το Δημόσιο και ο ΕΛ.Γ.Α έχει ήδη εισπράξει το πρώτο τμήμα της οφειλής κατά την πληρωμή της προκαταβολής της απαίτησης, ο Οργανισμός μπορεί να προχωρήσει στην καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούται ο παραγωγός. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το υπόλοιπο του ποσού της εισφοράς του, η αποζημίωση που έλαβε αναζητείται από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 3877/2010».

8. Η παρ. 1 του άρθρου 8, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. 6655/82133/23.7.2015 υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: « 1. α) Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους ασφάλισης, η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του έτους ασφάλισης και η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των τριών παρελθόντων ετών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο που προκλήθηκαν το έτος ασφάλισης. Δικαιούχοι αποζημίωσης καθίστανται και οι παραγωγοί που έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές του τρέχοντος έτους, έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους ακόμα και στην περίπτωση που οι εισφορές του δεύτερου και τρίτου παρελθόντος του χρόνου ζημιάς έτους έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία τηρείται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης.
 

β) Ειδικότερα και προκειμένου για καλλιέργειες υπό κάλυψη, θα πρέπει επιπρόσθετα για τα τρία προηγούμενα έτη να μην έχει ζητηθεί εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη. γ) Κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Ενισχύσεων και μετά από έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Λ.Γ.Α. είναι δυνατή και η εκπρόθεσμη εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών από τους παραγωγούς εφόσον επικαλεστούν και αποδείξουν λόγους ανωτέρας βίας για τους οποίους κατέστη αδύνατη η εμπρόθεσμη εξόφληση τους. «Ανωτέρα βία»: συνιστά κάθε γεγονός εξαιρετικό και απρόβλεπτο, το οποίο είναι, είτε αντικειμενικό (π.χ. σεισμός), είτε υποκειμενικό (π.χ. ασθένεια) και το οποίο δεν θα μπορούσε να προληφθεί, όχι μόνο από το μέσο άνθρωπο, αλλά ακόμα και από τον ακραία επιμελή και συνετό.
Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εξετάζονται μόνο όταν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία υποβληθούν εγγράφως στο αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. ή την Κεντρική Διοίκηση, το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημέρα που παύει ο λόγος ανωτέρας βίας και μπορούν να γίνουν δεκτές, αποδεικνυόμενες μόνο με επίσημα έγγραφα.
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν τα εξής περιστατικά:
αα) θάνατος μέλους της οικογένειας,
ββ) Αιφνίδια ασθένεια/επέμβαση του ίδιου ή μέλους της οικογένειας.
γγ) Ατύχημα ή φυσική καταστροφή που έπληξε τον ίδιο ή την οικογένεια του παραγωγού.
δδ) Ειδικά για τη ΔΚΕ του 2014 αυστηροί κεφαλαιακοί περιορισμοί που συντρέχουν με περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας του παραγωγού ή μέλους της οικογένειας του ή με σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
δ) Ειδικά οι παραγωγοί που οι εκμεταλλεύσεις τους είχαν υποστεί ασφαλιστικά καλυπτόμενες ζημιές οι οποίες συνδέονται με το ασφαλιστικό έτος 2014, δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των αντίστοιχων αποζημιώσεων εφόσον πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
αα) Να είχαν επιλέξει την με εξουσιοδότηση στον ΕΛ.Γ.Α. είσπραξη της ασφαλιστικής τους εισφοράς για το έτος 2014 από τον τραπεζικό τους λογαριασμό,
ββ) Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι για τα έτη 2011, 2012 και 2013 και να μην έχει σταλεί για βεβαίωση οποιοδήποτε ποσό για τα έτη αυτά στην αρμόδια ΔΟΥ,
γγ) Να έχει εισπραχθεί εμπρόθεσμα τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπολογισθείσας ασφαλιστικής τους εισφοράς για το έτος 2014 και
ααα) Να έχουν εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό της ασφαλιστικής τους εισφοράς για το έτος 2014, μέχρι και την 17η Φεβρουαρίου 2016
ή βββ) σε περίπτωση που υπάρχει οφειλή μέχρι ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, να εξοφλήσουν εντός μηνός από την δημοσίευση της παρούσης.».
 

9. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 14 της παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 2042/29553/29.5.2015 υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ειδικότερα για τις ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, που παρουσιάζονται το πρώτο τρίμηνο του έτους, η δήλωση ζημιάς θα συνδέεται με την Δήλωση Εκτροφής του προ ηγούμενου έτους. Στις περιπτώσεις αυτές ο κτηνοτρόφος θα δικαιούται αποζημίωση εφόσον έχει εξοφλήσει
εμπρόθεσμα την εισφορά του προηγούμενου έτους, και έχει εξοφλήσει τις ειδικές ασφαλιστικές εισφορές των τριών (3) ετών που προηγούνται.».

10. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 384/52287/17.4.2014 υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ειδικότερα στις περιπτώσεις ζημιών σε μόνιμες καλλιέργειες, από αίτια ασφαλιστικά καλυπτόμενα από τον ΕΛΓ.Α., θα γίνεται πάντοτε ο συγκεκριμένος έλεγχος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.».

11. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που παρατίθεται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 425/42522/20.5.2013 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 3 της παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 384/52287/17.4.2014 υπουργικής απόφασης και την περ. 16 της παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 2042/29553/29.5.2015 όμοιας απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2016.
 

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με εντολή εξουσιοδότησης για χρέωση τραπεζικού λογαριασμού.
 

1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. ως «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής 2016», για τον υπολογισμό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, του έτους 2016 και τη δημιουργία μηχανογραφικού αρχείου του ΕΛ.Γ.Α. Για το λόγο αυτό παρέχω ανεπιφύλακτα άδεια και εξουσιοδότηση στους ενδιαφερόμενους φορείς ΕΛ.Γ.Α. (επεξεργασία στοιχείων Δήλωσης και έκδοση στατιστικών δεδομένων) και ΤΡΑΠΕΖΑ (καταβολή ενισχύσεων αποζημιώσεων, είσπραξη εισφοράς) να κάνουν χρήση των ως άνω δεδομένων.
 

2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, είμαι σύμφωνος/η με τον οποιοδήποτε τρόπο διαχείρισης, φύλαξης και γενικότερης χρήσης, τόσο του παρόντος εγγράφου της ΔΗΛΩΣΗΣ και των αντιτύπων της, όσο και των ηλεκτρονικών αρχείων που θα δημιουργηθούν και θα εμπεριέχουν τα προαναφερόμενα ατομικά και λοιπά δεδομένα, που με αφορούν και ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την όποια σχετική συμφωνία μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων και συμπραττόντων Φορέων και Υπηρεσιών (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ.), παραιτούμενος/η συγχρόνως από την υποβολή οποιασδήποτε ένστασης ή αντίρρησης για τη διαχείριση, διακίνηση, φύλαξη και γενικότερη χρήση των ως άνω σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή αρχείων και εγγράφων.
 

3. Επίσης, με την παρούσα μου παρέχω ανέκκλητη ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για χρέωση του προαναφερόμενου καταθετικού λογαριασμού μου (ατομικού/ κοινού) που τηρώ στην ΤΡΑΠΕΖΑ, με το ποσό που θα προκύψει για την εξόφληση της ασφαλιστικής μου εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά τις ημερομηνίες που έχουν επιλέξει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., για να γίνει η χρέωση.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει για την πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. έτους 2016, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής της εισφοράς που έχει επιλεγεί στην § Δ του εντύπου της ΔΚ/Ε και γνωρίζω ότι σε καμία περίπτωση δε χωρεί ανάκληση της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση της ασφαλιστικής μου υποχρέωσης.
 

4. Γνωρίζω ότι η «Ασφαλιστική Ενημερότητα» αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. ή κρατικής ενίσχυσης για την αντι στάθμιση των ζημιών και ότι για να έχω «Ασφαλιστική Ενημερότητα» πρέπει οπωσδήποτε να έχω εξοφλήσει ολοσχερώς την ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. Ως εκ τούτου δηλώνω υπεύθυνα ότι, θα φροντίζω ώστε έγκαιρα να υπάρχει στον προαναφερόμενο λογαριασμό μου επαρκές υπόλοιπο για την εξυπηρέτηση αυτής της υποχρέωσης μου.
 

5. Γνωρίζω ότι δεν μπορώ να υποβάλλω Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. ή Αίτηση Ενίσχυσης για εκμετάλλευση ή αγροτεμάχιο, που δεν έχω δηλώσει στο παρόν έντυπο Δήλωσης.
 

6. Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους:
α. Η αναφερόμενη στην παρούσα Δήλωση μου, αρμόδια τράπεζα να χρεώνει κατά τα παραπάνω, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή εξουσιοδότηση μου, τον ως άνω λογαριασμό μου καταθέσεων με το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που προκύπτει από την παρούσα Δήλωση ή τυχόν τροποποιητικές της και να το αποδίδει στο λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς.
β. Η σχετική ενημέρωση μου να προκύπτει από την αντίστοιχη ένδειξη χρέωσης στο βιβλιάριο ή στο extrait του λογαριασμού μου.
γ. Σε περίπτωση μη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛ.Γ.Α. ασφαλιστικής εισφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την παρούσα Δήλωση, εντός των ταχθεισών προθεσμιών, η είσπραξη αυτής θα γίνεται κατά αναλογία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3877/2010 και ειδικότερα του άρθρου 11 (το οφειλόμενο ποσό αποστέλλεται για βεβαίωση και είσπραξη στη Δ.Ο.Υ., εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων).
 

7. Γνωρίζω επίσης ότι η είσπραξη της ασφαλιστικής εισφοράς από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με ενεργοποίηση της Εντολής Πληρωμής/Χρέωσης, εξυπηρετεί τον επαγγελματικό σκοπό της Ασφαλιστικής Ενημερότητας μου, καθώς και ότι αποτελεί προϋπόθεση για την είσπραξη της όποιας αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ και για τον λόγο αυτό έχει εφαρμογή το άρθρο 3 του νόμου 3862/2010 και αποδέχομαι ρητά ότι δεν επιστρέφονται τα ποσά που έχουν χρεωθεί στο λογαριασμό μου για τον ως άνω σκοπό.
 

8. Τα στοιχεία που δηλώνω στην παρούσα Δήλωση είναι αληθή και αποδέχομαι οποιοδήποτε έλεγχο για το σκοπό αυτό.
 

9. Η παρούσα ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ επέχει θέση προσωρινής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ για τις συναλλαγές μου με τον ΕΛ.Γ.Α.
 

 

 

 


12. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που παρατίθεται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 425/42522/20.5.2013 υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 4 της παραγράφου Ι της υπ’ αριθμ. 384/52287/17-4-2014 υπουργικής απόφασης και την περ. 17 της παρ. Ι της αριθμ. 2042/29553/29.5.2015 όμοιας απόφασης, αντι καθίσταται ως εξής:
« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
1. Μέση Παραγωγή, Μέση Τιμή, Ασφαλιζόμενη Αξία και

Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Κατηγορία προϊόντος Φυτικής Παραγωγής, προϊόν και Νομό/ΠΕ, όπως προκύπτει από τις τιμές που χρησιμοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την πενταετία 2010-2014.
2. Ασφαλιζόμενη Αξία και Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Είδος, Κατηγορία και ηλικία Ζωικού κεφαλαίου όλης της Χώρας, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2010.
 

 

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
 

Πηγή: Taxheaven