Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1098129 ΕΞ 2016/ 27.6.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α ) αναφορικά με το τελωνειακό καθεστώς ατελούς παραλαβής και αποδέσμευσης αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικώ

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1098129 ΕΞ 2016/ 27.6.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α ) αναφορικά με το τελωνειακό καθεστώς ατελούς παραλαβής και αποδέσμευσης αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικώ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1098129 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ' και Δ'
2) Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληρoφoρί!: Α. Κούκουνα-Χ. Γεώργα
Τηλέφωνα : 210 - 6987503, 210-6987409
Fax : 210- 6987506
Email : d18a@2001.syzefxis.gov.gr 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α ) αναφορικά με το τελωνειακό καθεστώς ατελούς παραλαβής και αποδέσμευσης αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και από τους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς κατά τα οριζόμενα στη συμφωνία ίδρυσης ή έδρας τους.

Κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4370/2016, όπως δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 37 τεύχος Α' της 7/3/2016, με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α'), με τη συμπλήρωση νέων παραγράφων 12, 13 και 14 και σχετικά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, αφενός ρυθμίζεται και αποσαφηνίζεται το νομοθετικό πλαίσιο απαλλαγής από δασμό και φόρους, εξαιρουμένου του φόρου προστιθεμένης αξίας, των αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων, από τους αναγνωρισμένους στην Ελλάδα Διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από το προσωπικό τους και αφετέρου τροποποιούνται οι διατάξεις για την τελωνειακή αποδέσμευση των εν λόγω αυτοκινήτων.

Α. Με την παράγραφο 12 του άρθρου 132 του ν. 2960/01, ορίζεται απαλλαγή από δασμό, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας στα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων, η οποία χορηγείται έως σήμερα δυνάμει των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 36 της Σύμβασης της Βιέννης της 18.4.1961 περί των διπλωματικών σχέσεων που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 503/70 (ΦΕΚ Α'108) καθώς και του άρθρου 50 της Σύμβασης της Βιέννης της 24.4.1963 επί των προξενικών σχέσεων που κυρώθηκε με το ν. 90/1975 (ΦΕΚ Α'150), αντίστοιχα.

Επίσης, με την παράγραφο 13 του ιδίου άρθρου και νόμου ορίζεται απαλλαγή από δασμό, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας στα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται από τους
αναγνωρισμένους στην Ελλάδα Διεθνείς Οργανισμούς ή τα μέλη των οργανισμών αυτών, καθώς και το προσωπικό τους, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες απαλλαγές χορηγούνται μόνο εφόσον ρητά ορίζονται στις κατά περίπτωση συμφωνίες ίδρυσης ή έδρας των οργανισμών αυτών.

Καθίσταται σαφές ότι με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων δεν θεσπίζονται νέες απαλλαγές για τα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται από τα εν λόγω δικαιούχα πρόσωπα, αλλά για την ασφάλεια του δικαίου εξειδικεύεται σύμφωνα με την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία το καθεστώς τελωνειακών ατελειών που ρυθμίζεται, είτε από τις δύο νομοθετικά κυρωθείσες στη χώρα μας διεθνείς συμβάσεις Βιέννης περί διπλωματικών και προξενικών σχέσεων είτε από τις διεθνείς συμφωνίες ίδρυσης ή έδρας των αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών, κατά περίπτωση. 
Διευκρινίζεται επίσης ότι, οι ανωτέρω διατάξεις απαλλαγής από φόρους δεν αφορούν το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο οποίος διέπεται από άλλο νομικό πλαίσιο (ν.2859/2000, όπως ισχύει).

Επισημαίνεται ωστόσο ότι με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 12 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκε το άρθρο 17 του ν. 3833/2010(ΦΕΚ 40/Α') και καταργήθηκε από 1/6/2016 ο ειδικός φόρος πολυτελείας αυτοκινήτων οχημάτων. Συνεπώς δεν τίθεται πλέον θέμα απαλλαγής από το φόρο αυτόν, ενώ επίκειται και η σχετική νομοθετική προσαρμογή των παραγράφων 12 και 13 ως προς την απαλοιφή του σχετικού φόρου.

Β. Περαιτέρω, με την παράγραφο 14 περίπτωση α) του άρθρου 132 του ν. 2960/01 ορίζεται ότι τα αυτοκίνητα οχήματα των ανωτέρω παραγράφων 12 και 13 απαγορεύεται να μεταβιβαστούν, μισθωθούν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρηθεί η χρήση τους πριν την πάροδο πέντε (5) ετών από την ατελή παραλαβή τους χωρίς την άδεια της τελωνειακής αρχής και την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθεμένης αξίας, ενώ τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα δύνανται να μεταβιβάζονται ελεύθερα από δασμούς και φόρους μετά την παρέλευση του ανωτέρω περιοριστικού διαστήματος της πενταετίας και κατόπιν άδειας της τελωνειακής αρχής.

Ειδικότερα, με την ανωτέρω ρύθμιση το χρονικό διάστημα τελωνειακής παρακολούθησης των ατελώς παραληφθέντων από τα ως άνω δικαιούχα πρόσωπα αυτοκινήτων, το οποίο με τις διατάξεις του Α.Ν. 896/37 (ΦΕΚ Α'395), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1567/85 (ΦΕΚ Α171), είχε οριστεί στα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία ατελούς παραλαβής τους, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις μειώνεται στα πέντε (5) έτη αντίστοιχα.

Επίσης, με την περίπτωση β) της ιδίας παραγράφου και άρθρου ορίζεται ότι δεν απαιτείται η καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων εντός του ανωτέρω περιοριστικού διαστήματος της πενταετίας από την ατελή παραλαβή τους, εφόσον τα εν λόγω αυτοκίνητα μεταβιβαστούν σε άλλο δικαιούχο της ατέλειας πρόσωπο, εξαχθούν σε τρίτη χώρα, αποσταλούν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου ή καταστραφούν.

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (7-3-2016).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
Πηγή: Taxheaven