Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 15/28.6.2016 Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 15/28.6.2016 Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών

Αθήνα, 28/06/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ14/109/943226

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
OAEE
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
TMHMA ΕΣΟΔΩΝ
     
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Τ.Κ: 10435 - Αθήνα
Πληροφορίες: Μαντώ Καλιαβού
Τηλέφωνο: 210-5285598
fax: 210-5285599
e-mail: esoda@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15

Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών.»

Σχετικά : 1. Το άρθρ 29 παρ.1 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ ΤΑ'261/17.12.2014).

2. Η αρ. 3/2015 εγκύκλιος ΟΑΕΕ

3. Το αρ. πρωτ. Β/7/οικ.29381/1656/27-6-2016 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΚΑ

Με την αρ. 3/2015 εγκύκλιο ΟΑΕΕ δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 αρθρ. 29 Ν. 4313/2014, «περί ρύθμισης θεμάτων οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών», στην οποία προβλέπεται ότι: «1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή πράξης αποχαρακτηρισμού ή μεταβίβασης λεωφορείου δημοσίας χρήσεως που ανήκει στην κυριότητα του νομικού προσώπου ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ ή σε εταιρεία του άρθρου 29 του ν. 588/1977, που είναι ενταγμένη σε τέτοιο φορέα, υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας, που ορίζει το άρθρο 13 του Π.Δ. 258/05 είναι τα μέλη του Δ.Σ. αυτών».

Με το (3) σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑΚΑ σε ερώτημα που υποβλήθηκε από την Υπηρεσία μας αναφέρεται ότι «...τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 29 του Ν. 4313/14 αφορούν εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ που εκτελούν τόσο υπεραστικό συγκοινωνιακό έργο όσο και αστικές οδικές συγκοινωνίες.».

Ως εκ τούτου τα αναφερόμενα στην αρ. 3/2015 εγκύκλιο ΟΑΕΕ να εφαρμόζονται εφεξής σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή πράξης αποχαρακτηρισμού ή μεταβίβασης λεωφορείου δημοσίας χρήσεως που ανήκει στην κυριότητα του νομικού προσώπου ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ που εκτελεί τόσο υπεραστικό συγκοινωνιακό έργο όσο και αστικές οδικές συγκοινωνίες.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ.ΕΣΟΔΩΝ
Ι.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven