Αριθ. πρωτ.: Φ.10321/οικ.24883/1026/30.6.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4387/2016 (Α',85)

Αριθ. πρωτ.: Φ.10321/οικ.24883/1026/30.6.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4387/2016 (Α',85)

Αθήνα, 30/6/2016
Αρ. Πρωτ.: Φ.10321/οικ.24883/1026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ/13)
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Πληροφορίες: Εύη Κουτσιμπού
Τηλέφωνο: 210 3368111
Email: tmeidasf@0013.syzefxis.aov.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4387/2016 (Α',85)».

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4387/2016 (Α',85) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων - Ο.Δ.Α.Ζ», τακτοποιούνται ασφαλιστικά τα ανωτέρω πρόσωπα .Ειδικότερα:

Το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων - Ο.Δ.Α.Ζ, που προέρχεται από τον πρώην Ο.Δ.Α.Ζ, το οποίο είχε προσληφθεί στο φορέα αυτό μέχρι την 31.12.2010 ή/και το τακτικό προσωπικό του ανωτέρω οργανισμού που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και διατήρησε το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ο.Δ.Α.Ζ , από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, υπάγεται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.3163/1955). Όλη η προηγούμενη υπηρεσία του με σχέση δημοσίου δικαίου στον ανωτέρω οργανισμό θεωρείται πλέον ως διανυθείσα στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955).

Επιπλέον, για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ το οποίο μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε σε θέσεις άλλων φορέων και δεν διατήρησε το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς (Ο.Δ.Α.Ζ) στην νέα θέση , η προηγούμενη υπηρεσία στον Ο.Δ.Α.Ζ θεωρείται ότι διανύθηκε στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης των ανωτέρω προσώπων , που κατατέθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016, μεταφέρονται στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου αυτού.

Το προσωπικό που τυχόν προσλήφθηκε στον ανωτέρω οργανισμό από 1.1.2011 έως και την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου ή προσλαμβάνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά, υπάγεται στις διατάξεις των παρ.1 και 3 του αρ.2 ν.3865/2010, όπως ισχύουν.
Εκκρεμείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση τακτικών υπαλλήλων του Ο.Δ.Α.Ζ , μεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του α'εδ. της παρ.1 του αρ.60 του π.δ 169/07. 

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον Ο.Δ.Α.Ζ , πριν από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου άρθρου και εκκρεμούν, καθώς και αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί με βάση τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4387/2016 , εξετάζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το αρ.11 του ν.δ 4277/62 ή το Δημόσιο, κατά περίπτωση.

Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων - ΟΔΑΖ στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του , βαρύνουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και μετά το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβάλλονται από αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατάξεις.

Σημειώνεται ότι , οι διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου ισχύουν έως και την ημερομηνία υπαγωγής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στον Ε.Φ.Κ.Α (παρ.7 αρ.25 του παρόντος νόμου), δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β', της παρ.1 του άρθρου 51 του ανωτέρω νόμου, από 1.1.2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ,σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. και ο Ε.Φ.Κ.Α καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.

Επομένως, από την ημερομηνία ένταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον Ε.Φ.Κ.Α , η κύρια σύνταξη των ήδη συνταξιούχων του Ο.Δ.Α.Ζ θα καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. Αντίστοιχα , οι τακτικοί υπάλληλοι του τ.Ο.Δ.Α.Ζ , από 1-1-2017 θα υπάγονται στο ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α , σύμφωνα με την περ.α'της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4387/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω ,παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,Γ.Λ.Κ,Ο.Δ.Α.Ζ) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες , προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα η απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων , καθώς και να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά τα πρόσωπα του κοινοποιούμενου άρθρου , δεδομένου ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πηγή: Taxheaven