Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1093603 ΕΞ 2016/21.6.2016 Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον από ανώνυμη εταιρεία νοσηλευτικών υπηρεσιών

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1093603 ΕΞ 2016/21.6.2016 Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον από ανώνυμη εταιρεία νοσηλευτικών υπηρεσιών

Αθήνα, 21.6.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1093603 ΕΞ 2016

Πρωτ. Εισ.: ΔΕΕΦ 1132786 ΕΙ 2015
ΔΕΕΦ 1032794 ΕΙ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 - 3645832
Fax: 210 - 3645413
e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον από ανώνυμη εταιρεία νοσηλευτικών υπηρεσιών

Σχετ.: Το από 12.10.2015 έγγραφό ερώτημά σας.

Με το ανωτέρω σχετικό, μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας με την επωνυμία «………» (Α.Φ.Μ.: …………), παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ΄ οίκον. Κατ΄ ουσίαν, επιθυμείτε, να σας γνωρίσουμε το κατά πόσον η ανωτέρω δραστηριότητα απαλλάσσεται ή όχι από το Φ.Π.Α. καθώς και τον εφαρμοστέο συντελεστή σε περίπτωση μη – απαλλαγής αυτής. Κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 της Οδηγίας 2006/112 ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας τα κράτη-μέλη απαλλάσσουν, μεταξύ άλλων, από το φόρο τις παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, όπως καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος.

2. Η ανωτέρω διάταξη του Ενωσιακού Δικαίου ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με το άρθρο 22.1.ε΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βάσει του οποίου απαλλάσσονται από το φόρο, οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

3. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1100/24.6.2010, η απαλλαγή καλύπτει, μεταξύ άλλων, την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με σκοπό τη διάγνωση, περίθαλψη, πρόληψη και στο μέτρο του δυνατού θεραπεία ασθενειών ή ανωμαλιών της υγείας του ανθρώπου, οι οποίες πραγματοποιούνται από ιατρούς ή οδοντιάτρους στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του παρέχοντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), με την προϋπόθεση ότι τα νομικά πρόσωπα αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.).

4. Λαμβάνοντας υπόψιν τόσο το ότι η ίδια η Οδηγία 2006/112 ΕΚ του Συμβουλίου εξουσιοδοτεί τα κράτη – μέλη να καθορίζουν το τι συνιστά «παροχή ιατρικής περίθαλψης, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων» όσο και την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής της απαλλαγής, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η απαλλαγή των νοσηλευτικών υπηρεσιών που παρέχει ένα νομικό πρόσωπο τελεί επίσης υπό την αίρεση της αναγνώρισής του ως Φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.

5. Σε σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, απάντησε με το Αρ. Πρωτ. Γ3δ/Δ.Φ3.4,14/Γ.Π. 7942/22.02.2016 έγγραφό της. Στην απάντησή της, η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «Οι νομικές οντότητες εταιρικής μορφής που τυχόν παρέχουν κατ’ οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες εφόσον δεν έχει εκδοθεί το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (ενότητα Δ΄)1 δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

6. Όπως προκύπτει από την περίπτωση 3 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά, υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, και μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α. που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 «Κατ΄ οίκον νοσηλεία…» του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145), οι νοσηλευτικές υπηρεσίες που παρέχετε κατ΄ οίκον δεν απαλλάσσονται από το φόρο και υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. ως υπηρεσίες κατ΄ οίκον φροντίδας ασθενών.

8. Σημειώνεται ότι ο εκάστοτε επιλεχθείς ΚΑΔ δεν αποτελεί ικανό στοιχείο για τον προσδιορισμό του φορολογικού χειρισμού μιας πράξης από άποψη Φ.Π.Α.. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες για το φορολογικό χειρισμό άλλων υπηρεσιών που ενδεχομένως παρέχετε, -πλην της παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον-, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε αρχικά στη Δ.Ο.Υ. …………… και εφόσον κριθεί απαραίτητο στην Υπηρεσία μας διαμέσου της ως άνω Δ.Ο.Υ..

9. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών (φύση των υπηρεσιών που παρέχετε κλπ) εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ………………. στην οποία και κοινοποιείται το παρόν.

1 Σημείωση: Ως ενότητα αναφέρεται η ενότητα του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Πηγή: Taxheaven