Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ09/139/30.6.2016 Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα υπηρεσιακά συμβούλια

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ09/139/30.6.2016 Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα υπηρεσιακά συμβούλια

Αθήνα 30-06-2016
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/139

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ
      
Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Καρίνου Ελένη
Τηλέφωνο: 210 5215315
FAX: 210 5223312
Ε-mail: diefpros_mhtrwo@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα υπηρεσιακά συμβούλια»

ΣΧΕΤ: Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.37.19/1149/οικ. 15787/ 8.6.2016 (ΑΔΑ: ΨΡΝ9465ΦΘΕ-Χ3Τ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και έχοντας υπόψη τη νομοθεσία που καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιλογής αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, και ειδικότερα:

α) την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7.12.1988 (ΦΕΚ/876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3.9.1990 (ΦΕΚ/562/Β/1990) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26.9.2001 (ΦΕΚ/1246/Β/2001) υπουργικές αποφάσεις,

β) τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 159 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'/9-2-2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α'/29- 3-2010) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 9 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α714-3-2012), 

γ) τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου παρ.4 του ν.3839/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 12 του ν.4057/2012,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α' 81) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (Α' 163) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α' 54),

ε) Την Φ555/οικ.385/31.3.1999 (ΦΕΚ 348/Β'/13-04-99),

Θέτουμε υπόψη σας τα κατωτέρω:

1. Η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων λήγει την 31/12/16.

2. Οι νέοι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο θα οριστούν για θητεία δύο (2) ετών, δηλαδή για τη χρονική περίοδο από 01/01/17 έως 31/12/18.

3. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ'.

4. Οι αιρετοί εκπρόσωποι του μονίμου προσωπικού προέρχονται από το μόνιμο προσωπικό και αντίστοιχα οι αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προέρχονται από το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι πίνακες των εκλογέων που θα ακολουθήσουν του παρόντος εγγράφου μας, κοινοποιούνται σε όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και λαμβάνουν γνώση με υπογραφή τους όλοι οι εκλογείς.

Στους πίνακες αυτούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα συμπεριληφθούν και τυχόν υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία αυτή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 2 της ΔΙΚΠ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684Β) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αργίας.

Βάσει των ανωτέρω σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.4325/2015(ΦΕΚ Α' 47) και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 99 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο που υπαγόταν και πριν να τεθεί στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η ως άνω σχετική υπουργική απόφαση, αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα και στην περίπτωση των εν λόγω υπαλλήλων να συμπεριληφθούν στους πίνακες εκλογέων, προκειμένου να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμά τους κατά τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων στο υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας τους.

Αντίθετα, οι εν λόγω υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος, και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα οι εν λόγω υπάλληλοι κατά τη διάρκεια που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιονδήποτε καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων.

Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι μεμονωμένες υποψηφιότητες όσο και οι δηλώσεις κατάρτισης των συνδυασμών θα υποβληθούν στην Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από την 1η μέχρι την 10η Ιουλίου του 2014.

Σας αποστέλλουμε συνημμένο διάγραμμα προθεσμιών, με το οποίο ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων.


Η ΑΝΑΠΛΗΤΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven