Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/140/30.6.2016 Κοινοποίηση Πινάκων Εκλογέων

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/140/30.6.2016 Κοινοποίηση Πινάκων Εκλογέων

Αθήνα 30-06-2016
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/140

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Καρίνου Ελένη
Μήτση Μαρία
Τηλέφωνο: 210 5215315, 317
FAX: 210 5223312
Ε-mail: diefpros_mhtrwo@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Πινάκων Εκλογέων»

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ09/139/30.6.2016 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουμε με e-mail τους Πίνακες Εκλογέων των Mονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προκειμένου να αναρτηθούν μέχρι τις 10 Ιουλίου στον πίνακα ανακοινώσεων και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκλογείς της μονάδας σας.

Κάθε εκλογέας μπορεί να υποβάλει α)αίτηση για διόρθωση στοιχείων που εσφαλμένα τυχόν έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο ή έχουν μεταβληθεί μετά την κατάρτιση του καταλόγου και β) ένσταση για τη διαγραφή κάποιου από τους πίνακες εκλογέων για λόγους που αναφέρονται στην ιδιότητά του ως εκλογέα εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων.


Η ANAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven