Αριθ. πρωτ.: 2165/14.4.2016 Ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του νόμου 4315/2014 που αφορά τα δικαιώματα αγροτικής καλλιέργειας και που θα καθορίζει τον τρόπο καταβολής του προβλεπόμενου τιμήματος.

Αριθ. πρωτ.: 2165/14.4.2016 Ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του νόμου 4315/2014 που αφορά τα δικαιώματα αγροτικής καλλιέργειας και που θα καθορίζει τον τρόπο καταβολής του προβλεπόμενου τιμήματος.

Αθήνα 14/4/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2165

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ.: 104 32 - Αθήνα
Πληρ.: Αγγέλη Γεωργία
Τηλ.: 210-2124538
FAX: 210-5244135

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119
ΤΚ 101 92 Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αναφορά με αριθ. 1362/18-3-2016

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. 419/6-4-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επί του ανωτέρω σχετικού, και στα πλαίσια της υποβληθείσης αναφοράς σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Με την διάταξη του άρθρου 47Β του ν. 998/1979 ως ισχύει, δεν προβλέπεται η καταβολή τιμήματος για εξαγορά των αναφερόμενων σε αυτή εκτάσεων. Προκειμένου για την εφαρμογή της διάταξης, οι κάτοχοι των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 εκτάσεων του ανωτέρου άρθρου υποχρεούνται στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης, διότι πρόκειται για έγκριση επέμβασης η οποία ακολουθεί την διαδικασία του άρθρου
47 του ν. 998/1979 ως ισχύει, στην οποία προβλέπεται η καταβολή ανταλλάγματος χρήσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47Β ν. 998/1979 ως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει.

Σχετική με τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης είναι και η αριθ. 117653/6833/28.11.2014 (ΑΔΑ: 7ΗΒΓ0-Ν36) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Απόφαση αναπροσαρμογής του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α'/29-12-1979), ως ισχύει» (ΦΕΚ 3302Β'/2014).


Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Βακάλης Δημήτριος
Δρ. Δασολόγος

Πηγή: Taxheaven