Αριθ. πρωτ.: 2272/18.4.2016 Αναφορά με αριθ. 1362/18-3-2016 - Aνάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του νόμου 4315/2014 που αφορά τα δικαιώματα αγροτικής καλλιέργειας και που θα καθορίζει τον τρόπο καταβολής του προβλεπόμενου τιμήματος

Αριθ. πρωτ.: 2272/18.4.2016 Αναφορά με αριθ. 1362/18-3-2016 - Aνάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του νόμου 4315/2014 που αφορά τα δικαιώματα αγροτικής καλλιέργειας και που θα καθορίζει τον τρόπο καταβολής του προβλεπόμενου τιμήματος

Αθήνα 18/4/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2272

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ.: 104 32 - Αθήνα
Πληρ.: Αγγέλη Γεωργία
Τηλ.: 210-2124538
FAX: 210-5244135

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119
ΤΚ 101 92 Αθήνα

ΚΟΙΝ.:
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αναφορά με αριθ. 1362/18-3-2016.

ΣΧΕΤ: α. Το υπ' αριθμ. 419/6-4-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β. Το αριθ. 2165/14-4-2016 έγγραφό μας.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, και σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι:

Με το αριθμ. 2860/Β'/2015 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκαν, η αριθ. οικ. 133389/6588/10.12.2015 Απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: Ω4ΥΜ4653Π8-3ΦΕ), με την οποία καθορίζονται ο τρόπος και η ακολουθητέα διαδικασία έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου 47 του ν. 998/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α'159) και η αριθ. οικ. 133391/6590/10.12.2015 Απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 795A4653Π8-HX6), με την οποία καθορίζεται ο τύπος του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 ν. 4280/2014.


Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Βακάλης Δημήτριος
Δρ. Δασολόγος

Πηγή: Taxheaven