Αριθ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/οικ 1397/Α42/18.3.2016 Υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων από θεομηνίες και επιδότησης ενοικίου για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων

Αριθ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/οικ 1397/Α42/18.3.2016 Υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων από θεομηνίες και επιδότησης ενοικίου για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων

Αθηνα 18 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/οικ 1397/Α42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ  (Α)

Ταχ. Δ/νση: I. Κόνιαρη 43
Ταχ. Κώδ.: 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Διευθύντρια
Τηλέφωνο: 2108704705
Fax: 2106451994
e-mail: vas@ggde.gr
 
ΠΡΟΣ: ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
1) Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
10191, Παπάγου

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων από θεομηνίες και επιδότησης ενοικίου για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων.

Σχετ.: α) Η από 28.7.1978 Π.Ν.Π που κυρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. Α' 24) περί αποκατάστασης ζημιών από τους σεισμούς του 1978.

β) Η από 26.3.1981 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με τον ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. Α' 203) περί αποκατάστασης ζημιών από τους σεισμούς του 1978.

γ) Η με αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 3398) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

δ) Το άρθρο 38 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α' 269)

ε) Ο ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α'170), Κεφάλαιο Τρίτο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ»

Σύμφωνα με τους (α) και (β) σχετικούς νόμους χορηγείται στεγαστική συνδρομή σε πληγέντες από θεομηνίες, η οποία αποτελείται από άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή και το ποσό, ο τρόπος και οι όροι χορήγησής της, καθορίζονται με κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ. και των συναρμόδιων Οικονομικών Υπουργείων.

Η στεγαστική συνδρομή, χορηγείται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την αποκατάσταση των κτιρίων τους που έχουν πληγεί από θεομηνίες (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.) με κυρίαρχο στόχο τη στέναση των πληγέντων, συμβάλλοντας στη διατήρηση του δομικού πλούτου της χώρας. Επισημαίνεται ότι όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα τη στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου του, αυτή επιστρέφεται εντόκως και με επιπλέον κυρώσεις.

Επίσης η επιδότηση ενοικίου χορηγείται για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων που η κατοικία τους έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλη για χρήση (προσωρινά ή όχι), μέχρι την αποκατάσταση αυτής και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κατά συνέπεια η χορηγούμενη αρωγή προς τους πληγέντες, από θεομηνίες, πολίτες, παρέχεται από το κράτος για συγκεκριμένο κοινωνικό σκοπό. 

Με τη (γ) σχετική απόφαση καθορίζονται οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας. Σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 1 της απόφασης αυτής ενώ για τη σύναψη των συμβάσεων των δανείων με τις Τράπεζες, τα οποία εγκρίνονται ως μέρος της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων από θεομηνίες κτιρίων, δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο για τις πράξεις χορήγησης της δωρεάν κρατικής αρωγής.

Επισημαίνεται επίσης ότι, με το άρθρο 38 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α'/24.12.2014) καθορίζεται ότι οι οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα που προβλέπονται από το ν.δ. 57/1973 στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και τα οποία χορηγούνται μέσω των Δήμων ή των Περιφερειών, σε σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς κ.λπ., δηλαδή ανάλογα προγράμματα αποζημίωσης με αυτά που χορηγούνται για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των Δήμων ή των Περιφερειών προς το Δημόσιο. Τυχόν συμψηφισθέντα ή κατασχεθέντα ποσά δεν αναζητούνται αλλά αποδίδονται στους δικαιούχους πολίτες ή φορείς, από τους Δήμους ή τις Περιφέρειες υπέρ των οποίων κατασχέθηκαν η συμψηφίστηκαν.

Βάσει των ανωτέρω, η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η δωρεάν κρατική αρωγή για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων όσο και η επιδότηση ενοικίου, πρέπει να εξαιρούνται από τα ποσά που συμψηφίζονται με υποχρεώσεις των φορολογουμένων προς το Δημόσιο και κατά συνέπεια να εξαιρούνται από την απαίτηση της προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τη διενέργεια των πράξεων ή συναλλαγών.

Δεδομένου ότι εκκρεμούν πληρωμές δωρεάν κρατικής αρωγής για πολλά πρόσφατα συμβάντα για τα οποία έχει ξεκινήσει το έργο της αποκατάστασης, πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα το ανωτέρω θέμα και άποψη μας είναι να ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, να συμπεριληφθεί η χορήγηση τόσο της δωρεάν κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση των κτιρίων όσο και της επιδότησης ενοικίου, στις εξαιρέσεις από την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α'170).


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
Πολιτικός Μηχανικός

Πηγή: Taxheaven