Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1092130 ΕΞ 2016/1291/20.5.2016 Σχετικά με την αριθ. 4240/24-3-2016 ερώτηση - Επιστροφή ποσών που έχουν καταλογιστεί σε πολίτες από εσφαλμένο υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1092130 ΕΞ 2016/1291/20.5.2016 Σχετικά με την αριθ. 4240/24-3-2016 ερώτηση - Επιστροφή ποσών που έχουν καταλογιστεί σε πολίτες από εσφαλμένο υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

Αθήνα 20 Μαϊ. 2016
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1092130 ΕΞ 2016 /1291

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο: 2103224878
FAX: 2103235135

Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη
ΚΟΙΝ: Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.4240/24-3-2016 ερώτηση - Επιστροφή ποσών που έχουν καταλογιστεί σε πολίτες από εσφαλμένο υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 4240/24-3-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης, και όσον αφορά τη διαδικασία διόρθωσης των εσφαλμένων στοιχείων που εστάλησαν από τους δήμους για τον υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ, σας γνωρίζουμε ότι:

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α') ορίστηκε η διαδικασία διόρθωσης λαθών στα στοιχεία των ακινήτων που προέκυψαν κατά τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011. Επιπλέον, με την ΠΟΛ.1056/2.3.2012 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν ο τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.. Επίσης ορίζονταν διαδικασία διόρθωσης, σε περίπτωση λάθους στα στοιχεία των ακινήτων, από τους πολίτες και η υποχρέωση των δήμων για τον έλεγχο περί της ορθότητας των στοιχείων και αποστολή τους εντός αποκλειστικών προθεσμιών στο ΔΕΔΔΗΕ.

Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιοι Δήμοι δεν απέστειλαν εμπρόθεσμα τα στοιχεία με τις διορθώσεις στα ακίνητα της χωρικής τους αρμοδιότητας, τούτο είχε ως αποτέλεσμα τον εσφαλμένο υπολογισμό του τέλους. Άλλη από την οριζόμενη από τις προαναφερθείσες διατάξεις νόμου διαδικασία διόρθωσης λαθών στα στοιχεία υπολογισμού του ΕΕΤΗΔΕ δεν προβλέπεται, οι δε σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις ήταν σαφείς για την εφαρμογή αυτών καθώς και το χρονικό διάστημα που δόθηκε πριν την έκδοση του επόμενου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ήταν ικανό για την ολοκλήρωση των διορθώσεων από τους αρμόδιους φορείς. Ήδη δε η προαναφερθείσα νομοθεσία έχει καταργηθεί από το έτος 2012.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Πηγή: Taxheaven