Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1092162 ΕΞ 2016 1293/10.6.2016 Σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ σε εταιρείες

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1092162 ΕΞ 2016 1293/10.6.2016 Σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ σε εταιρείες

Αθήνα, 10.6.2016
Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1092162 ΕΞ 2016 1293

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Λυμπέρη Τηλέφωνο : 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr

Σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ σε εταιρείες

Σε απάντηση  ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες πραγματοποιείται σήμερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπουργικές αποφάσεις ΠΟΛ.1090/2.4.2012 και ΠΟΛ.1067/3.4.2013. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή και με στόχο την επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ, μέσω της διενέργειας στοχευμένων ελέγχων, από 15.3.2013 εφαρμόζεται μέθοδος ανάλυσης κινδύνου σε κεντρικό επίπεδο και προσδιορίζονται οι αιτήσεις επιστροφής για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται άμεσα χωρίς έλεγχο και αιτήσεων για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται κατόπιν ελέγχου.

Με τη νέα αυτή διαδικασία έχει επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφής γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από το γεγονός της μείωσης των εκκρεμοτήτων επιστροφής από 1,120 δις περίπου το Μάρτιο του 2013 στα 0,86 δις σήμερα (στοιχεία Νοεμβρίου 2015). Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτήσεων που δεν έχουν διεκπεραιωθεί έχουν επιλεγεί προς έλεγχο, γεγονός που καθυστερεί την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Με την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με αριθ. ΠΟΛ.1212/26.9.2014 οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που επιδεικνύουν σοβαρή συμμόρφωση προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις λαμβάνουν άμεσα την επιστροφή ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζουν σε συνεχή βάση την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος με στόχο την ολοκλήρωση της επιστροφής το αργότερο εντός 90 ημερών από την υποβολής της σχετικής αίτησης.

Προκειμένου να περιορισθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., των υποθέσεων εκείνων των οποίων η επιστροφή διενεργείται μετά από έλεγχο, η Δ/νση Ελέγχων προέκρινε την διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου έναντι του πλήρους ελέγχου για την πλειονότητα των υποθέσεων.

Ταυτόχρονα, για την εκπλήρωση του στόχου της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. αλλά και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, εξέδωσε την με αριθμό πρωτ. ΔΕΛ A 1197280 ΕΞ 2013/24.12.2013 εγκύκλιο διαταγή, με την οποία παρείχε οδηγίες προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες της για την ταχύτερη διεκπεραίωση των μερικών επιτόπιων ελέγχων επιστροφής Φ.Π.Α.
Τέλος επισημαίνεται ότι δεδομένου ότι οι ελεγκτικές Υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με πλήθος ελέγχων (εισαγγελικές παραγγελίες, λίστες, στοχευμένοι έλεγχοι κ.λ.π.) είναι φανερό ότι ενδέχεται να υπάρχει σχετική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ελέγχων.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven