Αριθ. πρωτ.: 1540 ΑΤΚΕ 1092199 ΕΞ 2016/10.6.2016 Η με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτηση - Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ ακίνητων λόγω του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα με βάση το νόμο 4286/2014 που εφαρμόστηκε στην Κεφαλλονιά

Αριθ. πρωτ.: 1540 ΑΤΚΕ 1092199 ΕΞ 2016/10.6.2016 Η με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτηση - Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ ακίνητων λόγω του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα με βάση το νόμο 4286/2014 που εφαρμόστηκε στην Κεφαλλονιά

Αθήνα, 10/6/2016
Αριθ.Πρωτ:1540 ΑΤΚΕ 1092199 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 ΠΡΟΣ :
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο: 2103234735

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτηση - Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ ακίνητων λόγω του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα με βάση το νόμο 4286/2014 που εφαρμόστηκε στην Κεφαλλονιά

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Καββαδάς, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν.4223/2013 ορίζονται αναλυτικά το πεδίο εφαρμογής του φόρου επί των δικαιωμάτων σε ακίνητα των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του, οι απαλλαγές και εκπτώσεις επ' αυτού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στο άρθρο 3 του ανωτέρω νόμου ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι απαλλαγές από το φόρο στις οποίες δεν περιλαμβάνεται γενικά απαλλαγή για λόγους ανωτέρας βίας λόγω θεομηνιών, σεισμών κ.λπ., πλην των ρητά στο ίδιο άρθρο αναφερομένων.

Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1259/30.11.2015, προς ανακούφιση του πληγέντος από τον σεισμό πληθυσμού του Δήμου Λευκάδας παρατάθηκαν οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και ανεστάλη η προθεσμία πληρωμής των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και την 29/2/2016.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την παράγραφο 3 του άρθρου 117 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-5-2016) προστίθεται νέο εδάφιο, πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του αρ. 3 του Ν.4223/2013 (Α' 287), που έχει ως εξής: «Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2015 και 2016».


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven