Αριθ. πρωτ.: TKE/Φ.2/16527/16.6.2016 Σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα

Αριθ. πρωτ.: TKE/Φ.2/16527/16.6.2016 Σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: TKE/Φ.2/16527

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδ.: 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Ανδρονίκη Αχιλλία
Τηλέφωνα: 213 1313050
213 1313040
FAX: 210 3389145
e-mail: a.androniki@ydmed.gov.gr


Σε απάντηση της υπ’ αρ. 5561/387/24.5.2016 Ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές κ.κ. Αμυράς Γιώργος και Ψαριανός Γρηγόρης, με θέμα «Ανασφάλιστα οχήματα», σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Α) Όσον αφορά στην ασφάλιση των οχημάτων του δημόσιου:

«Όλα τα αυτοκίνητα που έχουν πινακίδες κυκλοφορίας ΚΥ και η κυριότητα τους ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 976/1979  ΦΕΚ 107/Α’. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται προέρχονται από πιστώσεις οι οποίες εγγράφονται κατ’ έτος, σε ειδικό κωδικό, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη τροχαίων ατυχημάτων προκαλουμένων με υπαιτιότητα των οχημάτων του δημοσίου. Κατά συνέπεια κανένα όχημα του δημοσίου δεν είναι ανασφάλιστο.

Β) Όσον αφορά στην ασφάλιση των οχημάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ:

Για τα αυτοκίνητα των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού των οποίων η κυριότητα ανήκει σε αυτούς και κυκλοφορούν με πινακίδες ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΥ, η ασφάλισή τους σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 489/1976 ΦΕΚ 331/Α «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως έχει κωδικοποιηθεί με το Π.Δ. 237/1986 ΦΕΚ 110/Α.

Σε σχέση με τυχόν ανασφάλιστα οχήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού η υπηρεσία μας δεν διαθέτει σχετικά στοιχεία. Εντούτοις, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας για την τήρηση του Μητρώου των Κρατικών Αυτοκινήτων η υπηρεσία μας προτίθεται να αξιοποιήσει την πρόσκληση του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα σχετικά με δράσεις εφαρμογής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών (http://www.epdm.gr/index.php?obj=b65e747fd66bfc23), προτείνοντας έργο το οποίο θα υποστηρίζει την παρακολούθηση του κύκλου ζωής των Κρατικών Αυτοκινήτων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η δράση αυτή προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρονική σύνδεση διαφορετικών βάσεων δεδομένων, όπως αυτές του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων. Επιπλέον, σε εφαρμογή και της Οδηγίας της Ε.Ε. 2006/26/ΕΚ, εξετάζεται η δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής με τα στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου - Ασφάλισης Ευθύνης.


Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος Βερναρδάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊστάμενη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαρίνα Χρύση

Πηγή: Taxheaven