Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1097012 ΕΞ 2016/23.6.2016 Μεταθέσεις υπαλλήλων

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1097012 ΕΞ 2016/23.6.2016 Μεταθέσεις υπαλλήλων

Αθήνα, 23/06/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1097012 ΕΞ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 33 75 138-9
Fax: 210 33 75 049

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με:

1. το Π.Δ. 344/1995 (ΦΕΚ 183/Α/06-09-1995) και το άρθρο 67 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/A/09-02-2007),

2. τα άρθρα 14, 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,

3. το Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30-08-1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» και το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/04.09.2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»,

4. το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α/29-08-2014),

5. την με αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,
 
6. την με αρ. 1/20.1.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016), «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

7. την απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ 3017/Β/7.11.2014) «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και ιοχύει,

8. τη σύμφωνη γνώμη του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίασή του στις 13-06-2016,

9. το υπ' αρ. πρωτ. 134/13-06-2016 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την από 13-06-2016 συνεδρίαση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

10. τις υπηρεσιακές ανάγκες,

11. τις αιτήσεις των υπαλλήλων,

12. τις αιτήσεις θεραπείας των υπαλλήλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Α. Μεταθέτουμε τους παρακάτω υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως εξής:Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους ανωτέρω υπαλλήλους και να αποσταλεί με FAX αναφορά άφιξης τους στο 210 3375049-210 3375233


Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πηγή: Taxheaven