2/58700/0004/2016 Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπά σχετικά θέματα.

2/58700/0004/2016 Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπά σχετικά θέματα.Αριθ. 2/58700/0004/28.6.2016

(ΦΕΚ Β. 1965/30.06.2016)

Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπά σχετικά θέματα.

2/58700/0004/2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 10 και 11 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),
β) των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄ 112),
γ) των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄ 131),
δ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 196),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).

2) Το από 6.6.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.

3) Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας επιλογής των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και ρύθμισης λοιπών σχετικών θεμάτων.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τη διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και σχετικά διαδικαστικά θέματα, ως εξής:

Άρθρο 1
Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του και στο διαδικτυακό κόμβο www.opengov.gr πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο συγκροτείται από πέντε μέλη.

Με την ανωτέρω πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που προσδιορίζεται στην πρόσκληση, αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, εντός ορισμένης προθεσμίας.

Υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν:

α) έχει υποβληθεί αίτηση και βιογραφικό σημείωμα,

β) έχει γίνει ηλεκτρονική υποβολή της,

γ) είναι εμπρόθεσμη,

δ) αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο,

ε) πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋποθέσεις, περί απαιτούμενων επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων, τα οποία εκλαμβάνονται ως τα ελάχιστα απαιτούμενα για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης,

στ) αναφέρεται ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχουν τα ρητώς αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4389/2016 κωλύματα διορισμού, καθώς και τα κωλύματα διορισμού των διατάξεων των άρθρων 5 και 8 του Ν. 3528/2007,

ζ) αναφέρεται ότι ο υποψήφιος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς άρση τυχόν ασυμβίβαστων, εφόσον επιλεγεί.

Άρθρο 2
Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής


1. Η επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης γίνεται από Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η σύσταση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4389/2016 και συγκροτείται από:

α) τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο,

β) τον Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή,

γ) το Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

δ) τον Πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου,

ε) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και

στ) αποκλειστικά για τα πρώτα επτά (7)έτη λειτουργίας της Αρχής, δύο εκπροσώπους που υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Γραμματειακή υποστήριξη στην ανωτέρω Επιτροπή παρέχει υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών βαθμού τουλάχιστον Β΄ με τον αναπληρωτή του.

3. Η Επιτροπή συγκροτείται πριν την έκδοση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω και το διατακτικό της πράξης συγκρότησης της συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της πρόσκλησης.

4. Για την εν γένει λειτουργία της Ανεξάρτητη Επιτροπής Επιλογής ισχύουν κατά τα λοιπά αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Άρθρο 3
Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων


1. Εφόσον τα μέλη της Επιτροπής κρίνουν, κατά πλειοψηφία, απαραίτητο, δύνανται, πριν την κατάρτιση του καταλόγου των επικρατέστερων υποψηφίων, να καλέσουν σε προφορική συνέντευξη τους επικρατέστερους ή το σύνολο των υποψηφίων, προκειμένου να αξιολογήσουν εάν τα στοιχεία της προσωπικότητας τους παρέχουν εχέγγυα επαρκούς ανταπόκρισης στις ανάγκες της θέσης. Μέρος της συνέντευξης μπορεί να γίνει σε γλώσσα πλην της ελληνικής, προκειμένου να διακριβωθεί ο βαθμός επάρκειας γνώσης της ξένης γλώσσας του υποψηφίου.

2. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου, το οποίο κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων επιστημονικών ή επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων ή τη συνδρομή κωλυμάτων ή λόγων αποκλεισμού τους.

3. Μετά την, κατά τα ανωτέρω, εξέταση των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό, σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται κατάλογος των επικρατέστερων υποψηφίων, βάσει των προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων που περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 4389/2016, λαμβάνοντας υπόψη και τους λόγους απόρριψης αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Στο συνταχθέν πρακτικό αιτιολογείται η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων.

4. α) Εν συνεχεία, ο κατάλογος επικρατέστερων υποψηφίων, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των σχετικών θέσεων, υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών.

β) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψήφιων είναι μικρότερος από το διπλάσιο του αριθμού των θέσεων, είτε διότι δεν υποβλήθηκε επαρκής αριθμός αιτήσεων είτε διότι οι υποβληθείσες αιτήσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιλογή του υποψηφίου, στον υποβαλλόμενο στον Υπουργό Οικονομικών κατάλογο περιλαμβάνεται το σύνολο των υποψηφίων.

Άρθρο 4
Επιλογή υποψηφίων


1. Ο Υπουργός Οικονομικών επιλέγει από τον ανωτέρω κατάλογο, ισάριθμους με τις προς πλήρωση θέσεις επικρατέστερους υποψηφίους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των διοριζόμενων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων σε συλλογικό όργανο διοίκησης μελών.

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας δεν εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υποψηφίους, ο Υπουργός Οικονομικών προτείνει εναλλακτικούς υποψηφίους από τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων.

Άρθρο 5
Διορισμός - Αντικατάσταση μελών


1. Μετά την ολοκλήρωση, κατά τα ανωτέρω, της διαδικασίας επιλογής, ο Υπουργός Οικονομικών εκδίδει απόφαση περί διορισμού των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή μέλος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 Ν. 4389/2016, όπως εξειδικεύεται με την παρούσα, εντός δύο μηνών από την κένωση της θέσης, για το υπόλοιπο της θητείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Πηγή: Taxheaven