Κ.Υ.Α. αριθμ. Β2β/οικ. 38642/ 30.5.2016 Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας

Κ.Υ.Α. αριθμ. Β2β/οικ. 38642/ 30.5.2016 Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας

Αριθμ. Β2β/οικ.38642

(ΦΕΚ Β' 1536/31-05-2016)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

β) Του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α') και ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018».

β) Του Ν. 4238/2014, (ΦΕΚ 38/Α/17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 παρ. 7α, 7β, 7γ και 7δ του Ν. 4368/ 2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

στ) Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

ζ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α').

η) Της αριθμ. Γ3γ/70907/16.9.2015 υπουργικής απόφασης «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας».

θ) Της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (ΦΕΚ 2168 Β').

ι) Την αρ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη" (ΦΕΚ 2144 Β').

2. Το απόσπασμα του πρακτικού 411/Συν.276/11- 5-2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

3. Το αρ. ΔΑ1Ε/41/οικ.18346/16-05-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 7α, 7β, 7γ και 7δ του άρθρου 90 Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» ως εξής:

Άρθρο 1

1. Οι συμβεβλημένοι πάροχοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της παρ. 7α άρθρου 90 Ν. 4368/2016 αφού πραγματοποιήσουν τη μηνιαία ηλεκτρονική υποβολή των πράξεων τους, υποχρεούνται στην αποστολή του φυσικού αρχείου της υποβολής στον τόπο και με τον τρόπο που καθορίζει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βάσει του εκάστοτε προγραμματισμού του για την οργάνωση, αποθήκευση και επεξεργασία του φυσικού αρχείου των υποβαλλόμενων δαπανών των συμβεβλημένων παρόχων του σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στα παραρτήματα της παρούσας.

Η εν λόγω αποστολή πραγματοποιείται είτε με υπηρεσία μεταφοράς επί αποδείξει είτε με αυτοπρόσωπη υποβολή.

2. Μετά την εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, προκύπτει το δείγμα του φυσικού αρχείου που ελέγχεται από τα αρμόδια για τον ιατρικό και διοικητικό-οικονομικό έλεγχο όργανα του Οργανισμού, ως προς την νομιμότητα και την κανονικότητα τους, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι εν λόγω δαπάνες σύμφωνα με την περί Δημοσίου Λογιστικού νομοθεσία.

3. Μετά τον έλεγχο των αρχείων του καθορισμένου δείγματος, για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών από τα όργανα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εκδίδονται: 

α. Φύλλο Ιατρικού Ελέγχου Δαπανών (όπου αυτό απαιτείται) στο οποίο αναγράφονται απαραίτητα, εκτός των συνολικών στοιχείων της υποβολής, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον ιατρικό έλεγχο και ειδικότερα:

α1. Η συνολική αξία της δαπάνης του δείγματος,
α2. Το ποσοστό του δείγματος,
α3. Ο αριθμός των πράξεων του δείγματος,
α4. Το ποσό περικοπών-μη αποδεκτών δαπανών από τον ιατρικό έλεγχο.

Το Φύλλο Ιατρικού Ελέγχου διαβιβάζεται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση για τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχο του ιδίου δείγματος και τον υπολογισμό του αποτελέσματος της εκκαθάρισης του λογαριασμού δαπανών.

Β. Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου Δαπανών στο οποίο αναγράφονται απαραίτητα, εκτός των συνολικών στοιχείων της υποβολής, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον διοικητικό έλεγχο και ειδικότερα:

β1. Η συνολική αξία της δαπάνης του δείγματος,
β2. Το ποσοστό του δείγματος,
β3. Ο αριθμός των πράξεων του δείγματος,
β4. Το ποσό περικοπών-μη αποδεκτών δαπανών από τον διοικητικό έλεγχο.

Γ. Πράξη εκκαθάρισης στην οποία αναγράφονται απαραίτητα, εκτός των συνολικών στοιχείων της υποβολής, το σύνολο των στοιχείων βάσει των οποίων προσδιορίστηκε το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και ειδικότερα: γ1. Το συνολικό αιτούμενο ποσό,
γ2. Το ποσό περικοπών-μη αποδεκτών δαπανών του ιατρικού ελέγχου του δείγματος,
γ3. Το ποσό περικοπών του διοικητικού-οικονομικού ελέγχου του δείγματος,
γ4. Το συνολικό ποσό των περικοπών του δείγματος,
γ5. Το ποσοστό (%) περικοπών του δείγματος,
γ6. Το ποσό περικοπής στο σύνολο της υποβληθείσας δαπάνης και
γ7. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Η πράξη εκκαθάρισης, που υπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης και τηρείται στο αρχείο της, με επισυναπτόμενη την εκτύπωση του Φύλλου Ιατρικού Ελέγχου, διαβιβάζεται στο Τμήμα Λογιστηρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης και αφού ληφθεί υπόψη και το σύνολο των σχετικών με το λογαριασμό στοιχείων (παρακρατήσεις υπέρ τρίτων, εκχωρήσεις κ.λπ.) προσδιορίζει το ακριβές δικαίωμα ή την υποχρέωση του πιστωτή από την ανωτέρω απαίτηση. Σε περίπτωση περικοπής, το αναλυτικό περιεχόμενο του αποτελέσματος γνωστοποιείται στον πάροχο. O πάροχος δύναται, σε περίπτωση αμφισβήτησης, να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης εντός τριών εργασίμων ημερών από ενημέρωσή τους. Η αίτηση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης της εν λόγω υποβολής του παρόχου, ο δε έλεγχος δύναται να επεκταθεί στο σύνολο της υποβολής, εξετάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, ενώ στη συνέχεια διαβιβάζεται αρμοδίως.

4. Το λογιστήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οριστικοποιεί το σύνολο των μηνιαίων υποβολών των παρόχων της χωρικής της αρμοδιότητας ή κατηγορίας παρόχων, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας, και αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στο Λογιστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας για την ενταλματοποίηση των δαπανών.

Άρθρο 2

1. Για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών των παρόχων υγείας (όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας) εφαρμόζεται η μεθοδολογία εξαγωγής δείγματος από το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων με τη χρήση στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, η οποία θα πραγματοποιείται από ομάδα που θα οριστεί από την Διοίκηση του οργανισμού.

2. Ως στρωματοποιημένη δειγματοληψία ορίζεται η τεχνική δειγματοληψίας κατά την οποία κατηγοριοποιείται όλο το γενικό σύνολο διερεύνησης σε στρώματα και επιλέγεται ένα ανεξάρτητο τυχαίο δείγμα από κάθε στρώμα.

3. Το συνολικό πλήθος των στρωμάτων προκύπτει ύστερα από την κατηγοριοποίηση και καταμερισμό των υποβληθέντων παραστατικών των παρόχων με βάση κριτήρια που αφορούν στο είδος, στην αξία και στη βαρύτητα, ανά κατηγορία δαπάνης. Τα κριτήρια αυτά καθορίζονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ανάλογα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Η δειγματοληψία επί του εκάστοτε στρώματος δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των ενταχθέντων στο στρώμα δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που από την ανωτέρω διαδικασία διαπιστωθεί (ανά στρώμα) ποσοστό μη αποδεκτών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο του εκάστοτε στρώματος. Το άθροισμα των μη αποδεκτών δαπανών όλων των στρωμάτων που έχει προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης της αναγωγής) περικόπτεται από την υποβληθείσα δαπάνη του παρόχου στην πράξη εκκαθάρισης.

4. Η προαναφερθείσα διαδικασία που εφαρμόζεται για κάθε έναν πάροχο, για κάθε μήνα υποβολής, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   

Άρθρο 3

1. Το φυσικό αρχείο ανά κατηγορία παρόχου πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, (φύλλα 12) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ, που αφορούν τα έτη 2012-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται όσοι έχουν ελεγχθεί ή είναι υπό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (Α'167), όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Όλα τα χειρόγραφα δικαιολογητικά των παρόχων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ υποβάλλονται άπαξ σε αντίγραφα με την εισαγωγή του δικαιούχου στη δομή στον αντίστοιχο μήνα υποβολής δαπανών, ενώ τα πρωτότυπα κατατίθενται και διατηρούνται σε φάκελο του παρόχου στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας και των παραρτημάτων αυτής.

Στο φυσικό αρχείο που θα αποστέλλουν οι πάροχοι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα τοποθετούν τη συγκεντρωτική κατάσταση των περιθαλπτόμενων Α.Μ.Κ.Α. και το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΤΟΝ ΕΚΠΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ)

>   ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

>   ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

           Εκτυπώσεις επισκέψεων ανά Α.Μ.Κ.Α. ανά ημερομηνία πραγματοποίησης της επίσκεψης του δικαιούχου στον συμβεβλημένο πάροχο. Σε κάθε εκτύπωση επίσκεψης θα έχει τεθεί η σφραγίδα και η υπογραφή του παρόχου, καθώς και η υπογραφή του δικαιούχου.

         Τιμολόγιο με το σύνολο του αιτούμενου ποσού.

         Φωτοαντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., για την υπηρεσιών υγείας Π.Φ.Υ. για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για την εκτελεσθείσα ιατρική πράξη για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασφαλισμένων

 

>   ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

>   ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

>   ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

>       ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

>   ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

>    ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

         Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά θεραπευτικών ιατρικών πράξεων ή/και διαγνωστι­κών ιατρικών πράξεων ή/και συνεδρίες φυσικοθεραπείας, τα οποία θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του παραγγέλοντος ιατρού, του εκτελούντος ιατρού/ φυσικοθεραπευτή, - καθώς και την υπογραφή του δικαιούχου.

         Τιμολόγιο με το σύνολο του αιτούμενου ποσού.

         Φωτοαντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., για την παροχή υπηρεσιών υγείας Π.Φ.Υ. σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για την εκτελεσθείσα ιατρική πράξη για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασφαλισμένων

> ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ)

         Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας εκδοθεί­σα κατά τις διατάξεις του αρ. 3 παρ.4 του Π.δ. 383/2002. Η γνωμάτευση φέρει την έγκριση ελεγκτή ιατρού και υποβάλλεται με τον πρώτο λογαριασμό, ενώ αντίγραφο της υποβάλλεται σε κάθε υποβολή μέχρι τη λήξη της θεραπείας.

         Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό το οποίο θα φέρει την υπογραφή και

         σφραγίδα του θεράποντος και του ελεγκτή ιατρού, ετήσιας ή μηνιαίας διάρκειας. Εφόσον πρόκειται για ετήσιο, θα υποβληθεί στην 1η υποβολή των συνεδριών του Α.Μ.Κ.Α. και αντίγραφό του θα επανυποβάλλεται με κάθε υποβολή έως τη λήξη της θεραπείας.

         Κατάσταση συνεδριών ανά ημερομηνία και ανά Α.Μ.Κ.Α. της συγκεκριμένης υποβολής.

         Αντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τις θεραπείες αποκατάστασης για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό της υποβολής.

         Βεβαιώσεις των ασθενών ή των οικείων τους, για την ολοκληρωμένη και ικανοποιητική παροχή των υπηρεσιών αποκατάστασης και αποθεραπείας.

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (επιλέγονται αυτά που απαιτούνται ανά νοσοκομειακή περίπτωση)

1α. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 1β. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΩΡΛ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ Κ.Α.)

         Γνωμάτευση εισαγωγής για νοσηλεία, που υπογράφεται από τον θεράποντα ιατρό και με ημερομηνία έκδοσης αυτή του εισιτηρίου.

         Ηλεκτρονικό εισιτήριο με τον κωδικό διάγνωσης εισαγωγής κατά ICD, όπως αυτό εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα κλειστής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ.

         Ηλεκτρονικό εξιτήριο με τον κωδικό διάγνωσης εξόδου κατά ICD, όπως αυτό εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα κλειστής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ και ο τρόπος χρέωσης με αναφορά του Κ.Ε.Ν. ή του ημερήσιου νοσήλιου. Αντίγραφο πρακτικού χειρουργείου για την τεκμηρίωση χρέωσης χειρουργικού ή επεμβατικού Κ.Ε.Ν. με υπογραφή του θεράποντα ιατρού.

         Βεβαίωση θεράποντος ιατρού με το ιατρικό ιστορικό του δικαιούχου, με την οποία τεκμηριώνεται η χρέωση Κ.Ε.Ν. με συνυπάρχουσες παθήσεις ή και καταστροφικές παθήσεις - επιπλοκές.

         Βεβαίωση-γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για τη χορήγηση των εξαιρούμενων του Κ.Ε.Ν. (υλικών, φαρμάκων).

         Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα παράτασης της νοσηλείας του δικαιούχου μετά την πάροδο της Μ.Δ.Ν. του επιλεγμένου Κ.Ε.Ν.

         Βεβαίωση-γνωμάτευση θεράποντος ιατρού στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της συνέχισης νοσηλείας σε Μ.Ε.Ν.Ν. μετά την πάροδο της Μ.Δ.Ν. του επιλεγμένου Κ.Ε.Ν.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (επιλέγονται αυτά που απαιτούνται ανά νοσοκομειακή περίπτωση)

 

         Βεβαίωση-γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για τη χορήγηση των εξαιρούμενων του ημερήσιου νοσηλίου (φαρμάκων, υλικών, διαγνωστικών - θεραπευτικών ιατρικών πράξεων).

         Απόφαση Κ.Ε.Σ.Υ. για τα υλικά που τεκμηριώνουν τη χρήση των αντίστοιχων Κ.Ε.Ν. ή/και απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβου­λίου/απόφαση ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (για τα μη κοστολογημένα υλικά στο Παρατηρητήριο τιμών)

         Βεβαίωση του Ε.Κ.Α.Β. για την μη ύπαρξη διαθέσιμης κλίνης Μ.Ε.Θ. σε δημόσια νοσοκομεία (μόνο για τις ιδιωτικές κλινικές).

         Κατάσταση με τις αναλυτικές ημερήσιες χρεώσεις σε ποσότητες του νο­σηλευόμενου Α.Μ.Κ.Α. σε φάρμακα, υλικά και σε διαγνωστικές - θερα­πευτικές πράξεις μόνο στην παράταση νοσηλείας ή στη χρέωση της νο­σηλείας με ημερήσιο νοσήλιο, υπογεγραμμένη από τον θεράποντα ιατρό.

         Τιμολόγια ανά νοσηλευόμενο Α.Μ.Κ.Α. για φάρμακα (στην περίπτωση των κλινικών που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 198/2007 περί ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου) και φάρμακα εξαιρούμενα του Κ.Ε.Ν., για τις ιδιωτικές κλινικές. Αντίστοιχα, φύλλα/καταστάσεις χρέω­σης φαρμάκων εξαιρούμενων του Κ.Ε.Ν. και του ημερήσιου νοσηλίου για τα δημόσια νοσοκομεία.

         Τιμολόγια για υλικά εξαιρούμενα του Κ.Ε.Ν. και του ημερήσιου νοσηλίου και για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που εκτελέστηκαν στο νοσηλευόμενο Α.Μ.Κ.Α. εκτός της δομής νοσηλείας.

         Αντίγραφο φύλλου παρατηρητηρίου τιμών με ημερομηνία εκτύπωσης την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου για τα εξαιρούμενα υλικά του Κ.Ε.Ν. και του ημερήσιου νοσηλίου.

         Αντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τα φάρμακα, τα υλικά, τις ιατρικές πράξεις που εξαιρούνται του ημερήσιου νοσηλίου και τα νοσήλια για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό της υποβολής.

         Συγκεντρωτική κατάσταση των ασθενών υπογεγραμμένη από τον Επι­στημονικά Υπεύθυνο και τον Διοικητικό Διευθυντή, η οποία και είναι η ίδια με αυτή που υποβάλλεται στο e-dapy και η οποία αναφέρει τα ΚΕΝ ή το ημερήσιο νοσήλιο.

2. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

         Γνωμάτευση εισαγωγής για νοσηλεία, που υπογράφεται από τον θεράποντα ιατρό και με ημερομηνία έκδοσης αυτή του εισιτηρίου. Η πρωτότυπη γνωμάτευση υποβάλλεται με τον πρώτο λογαριασμό και αντίγραφο της, σε κάθε μηναία υποβολή εφόσον ο ασθενής παραμένει νοσηλευόμενος.

         Ηλεκτρονικό εισιτήριο με τον κωδικό διάγνωσης εισαγωγής κατά ICD, όπως αυτό εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα κλειστής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ.

         Ηλεκτρονικό εξιτήριο με τον κωδικό διάγνωσης εξόδου κατά ICD, όπως αυτό εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα κλειστής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ.

         Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα παράτασης της νοσηλείας του δικαιούχου, σε κάθε υποβολή που χρεώνεται παράταση νοσηλείας.

         Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τη χορήγηση των εξαιρούμενων του ημερήσιου νοσηλίου φαρμάκων και διαγνωστικών - θεραπευτικών ιατρικών πράξεων.

         Κατάσταση με τις αναλυτικές ημερήσιες χρεώσεις σε ποσότητες του νοσηλευόμενου ανά Α.Μ.Κ.Α. σε φάρμακα (ατομικές συνταγές ανά ασφαλισμένο) και σε διαγνωστικές - θεραπευτικές πράξεις εξαιρούμε­να του ημερήσιου νοσηλίου, υπογεγραμμένη από τον θεράποντα ιατρό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (επιλέγονται αυτά που απαιτούνται ανά νοσοκομειακή περίπτωση)

 

         Τιμολόγια ανά νοσηλευόμενο Α.Μ.Κ.Α. για φάρμακα εξαιρούμενα του ημερήσιου νοσηλίου (για τις κλινικές που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 198/2007 περί ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου).

         Τιμολόγια για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που εκτελέστηκαν στο νοσηλευόμενο Α.Μ.Κ.Α. εκτός της δομής νοσηλείας.

         Αντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τα φάρμακα, τα υλικά, τις ιατρικές πράξεις που εξαιρούνται του ημερήσιου νοσηλίου και τα νοσήλια για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό της υποβολής.

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Διοικητικό Διευθυντή.

 

3. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

         Γνωμάτευση εισαγωγής για νοσηλεία, που υπογράφεται από τον θεράποντα ιατρό και με ημερομηνία έκδοσης αυτή του εισιτηρίου. Η πρωτότυπη γνωμάτευση υποβάλλεται με τον πρώτο λογαριασμό και αντίγραφο της, για συνεχιζόμενες νοσηλείες, σε κάθε υποβολή.

         Αίτηση-δήλωση ς επιθυμίας εισαγωγής του ασθενούς ή ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, όταν ο ασθενής, λόγω των προβλημάτων υγείας του, είναι ανίκανος να διαχειριστεί τον εαυτό του που υποβάλλεται με τον πρώτο λογαριασμό. Αντίγραφό της υποβάλλεται σε κάθε υποβολή.

         Ηλεκτρονικό εισιτήριο με τον κωδικό διάγνωσης εισαγωγής κατά ICD όπως αυτό εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα κλειστής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ. Ηλεκτρονικό εξιτήριο με τον κωδικό διάγνωσης εξόδου κατά ICD, όπως αυτό εκδίδεται από το e-dapy κλειστής περί­θαλψης.

         Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τη χορήγηση των εξαιρούμενων του ημερήσιου νοσηλίου.

         Κατάσταση με τις αναλυτικές ημερήσιες χρεώσεις σε ποσότητες, των εξαιρούμενων του ημερήσιου νοσηλίου, του νοσηλευόμενου Α.Μ.Κ.Α., υπογεγραμμένη από τον θεράποντα ιατρό. Ειδικά για τα φάρμακα υποβάλλεται κατάσταση ανά ασφαλισμένο, η οποία συνοδεύεται από τις ατομικές συνταγές υπογεγραμμένες από τον θεράποντα ιατρό.

         Τιμολόγια ανά νοσηλευόμενο Α.Μ.Κ.Α. για φάρμακα εξαιρούμενα του ημερήσιου νοσηλίου (για τις κλινικές που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 198/2007 περί ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου).

         Τιμολόγια ανά νοσηλευόμενο Α.Μ.Κ.Α. για λοιπά εξαιρούμενα (εκτός φαρμάκων) και για ιατρικές πράξεις διαγνωστικές και θεραπευτικές που εκτελέστηκαν εκτός δομής νοσηλείας.

         Αντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τα φάρμακα, και τα νοσήλια για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό της υποβολής.

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Διοικητικό Διευθυντή.

 

4. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

• Γνωμάτευση εισαγωγής στο Κ.Α.Α. - Κ.Ν. εκδοθείσα από ιατρό αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας, Δ/ντή Νοσοκομείου ΕΣΥ ή για Ιδιωτικές Κλινικές του Επιστημονικά Υπεύθυνου και του Θεράποντος Ιατρού , κατά τα οριζόμενα στο αρ. 2 παρ. 2 του Π.δ. 383/2002. Η γνωμάτευση ή η βεβαίωση υποβάλλεται με τον πρώτο λογαριασμό και αντίγραφο τους υποβάλλεται σε κάθε υποβολή.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (επιλέγονται αυτά που απαιτούνται ανά νοσοκομειακή περίπτωση)

 

         Το τελευταίο Ηλεκτρονικό εξιτήριο με τον κωδικό διάγνωσης εξόδου κατά ICD, όπως αυτό εκδίδεται από το e-dapy κλειστής περίθαλψης.

         Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα παράτασης της νοσηλείας του δικαιούχου. Στη γνωμάτευση αναφέρεται οπωσδήποτε για ποια παράταση πρόκειται. Π.χ. 1η, 2η, 3η παράταση νοσηλείας για νοσηλείες των οποίων η διάρκεια έχει υπερβεί τον προτεινόμενο χρόνο της αρχικής γνωμάτευσης.

         Απόφαση έγκρισης ΑΥΣ σε περίπτωση παράτασης νοσηλείας πέραν των προβλεπομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύμβασης με νοσήλιο 150 ευρώ. Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτημα προς το ΑΥΣ για παράταση νοσηλείας χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση, θα πρέπει να επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο που θα αναφέρει : «ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΥΣ» με την ημερομηνία υποβολής του.

         Αιτιολογημένη γνωμάτευση Φυσιάτρου για κάθε παραμονή πέραν του οριζόμενου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ως αρχικού χρόνου νοσηλείας Κάθε μία από τις παραπάνω γνωματεύσεις υποβάλλεται σε όλες τις συνεχόμενες υποβολές έως τη λήξη της διάρκειάς της. Εάν στην ίδια υποβολή, λήγει η μία παράταση και αρχίζει η επόμενη, υποβάλλονται οι γνωματεύσεις που αφορούν στην επιστημονική τεκμηρίωση και των δύο παρατάσεων.

         Βεβαίωση - Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για τη χορήγηση των εξαιρούμενων του ημερήσιου νοσηλίου (φαρμάκων, υλικών, διαγνωστικών - θεραπευτικών ιατρικών πράξεων).

         Κατάσταση με τις αναλυτικές ημερήσιες χρεώσεις σε ποσότητες του νοσηλευόμενου Α.Μ.Κ.Α. σε φάρμακα και υλικά, και σε διαγνωστικές - θεραπευτικές πράξεις, υπογεγραμμένη από τον θεράποντα ιατρό. Ειδικά για τα φάρμακα υποβάλλεται κατάσταση ανά ασφαλισμένο, η οποία συνοδεύεται από τις ατομικές συνταγές υπογεγραμμένες από τον θεράποντα ιατρό.

         Τιμολόγια ανά νοσηλευόμενο ΑΜ ΚΑ για τα εξαιρούμενα του ημερήσιου νοσηλίου φάρμακα.

         Τιμολόγια για υλικά εξαιρούμενα του ημερήσιου νοσηλίου κατά τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 1320/1998 και για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που εκτελέστηκαν στο νοσηλευόμενο Α.Μ.Κ.Α. εκτός της δομής νοσηλείας.

         Αντίγραφο φύλλου παρατηρητηρίου τιμών με ημερομηνία εκτύπωσης την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου για τα εξαιρούμενα υλικά του ημερήσιου νοσηλίου.

         Αντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας - αποκατάστασης σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τα φάρμακα, τα υλικά, τις ιατρικές πράξεις που εξαιρούνται του ημερήσιου νοσηλίου και τα νοσήλια για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό της υποβολής.

         Βεβαιώσεις των ασθενών ή των οικείων του, για την ολοκληρωμένη και ικανοποιητική παροχή των υπηρεσιών αποκατάστασης και απο­θεραπείας.

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Διοικητικό Διευθυντή.

5. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Μ.Τ.Ν. - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Μ.Χ.Α.

         Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, στην οποία θα αναφέρονται οι τακτικές και έκτακτες αιμοκαθάρσεις στις οποίες υποβλήθηκε τον συγκεκριμένο μήνα και η οποία θα βεβαιώνεται και από τον υπεύθυνο Νεφρολόγο και Διοικητικό Δ/ντή της Μ.Τ.Ν. - Μ.Χ.Α.

         Βεβαίωση υλικών (φίλτρα - βελόνες) του υπεύθυνου Νεφρολόγου.

         Αντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την παροχή υπηρεσιών αιμοκάθαρσης σε πολίτες της Ε.Ε.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (επιλέγονται αυτά που απαιτούνται ανά νοσοκομειακή περίπτωση)

 

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τα υλικά και τα νοσήλια για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό της υποβολής.

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών.

5.1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Μ.Χ.Α. - Μ.Τ.Ν.

         Τιμολόγιο ανά ασθενή, που να έχει εκδοθεί προς τον ΕΟΠΥΥ και όχι προς την Μ.Χ.Α. - Μ.Τ.Ν., που προμήθευσε τα υλικά.

         Εκτυπώσεις φύλλων από το Παρατηρητήριο Τιμών, με ημερομηνία ίδια μ' αυτήν της έκδοσης του τιμολογίου, με αναφορά στον Κωδικό Προϊόντος (φίλτρα και βελόνες).

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών υπογεγραμμένη από τον θερά­ποντα ιατρό και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

6. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών που υποβλήθηκαν σε Ακτινοθεραπείες, σε έντυπη μορφή, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την ηλεκτρο­νική εφαρμογή e-Radiotherapy, υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Διοικητικό Διευθυντή.

         Αποδεικτικό υποβολής μηνιαίων δαπανών μέσα από την επιλογή Φορολογικά Παραστατικά.

         Αντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την παροχή υπηρεσιών ακτινοθεραπείας σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τις ακτινοθεραπευτικές πράξεις για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

1. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

         Ιατρική γνωμάτευση εισαγωγής:

         α) για ανήλικους, από Δ/ντή Κλινικής Κρατικού - Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ή Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής ΠΕ.ΔΥ, ή Κέντρου Ψυχικής υγείας - Ιατροπαιδαγωγικού Κέντου δημόσιου ή εποπτευόμενου από Δημόσιο Φορέα, ειδικότητας παιδοψυχιάτρου, ψυχιάτρου, νευρολόγου, αναπτυξιολόγου, ή νόμιμου αναπληρωτή αυτού.

         β) για ενηλίκους, από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή ιατρών Μονάδων Υγείας ΠΕ.ΔΥ..

         Γνωμάτευση ψυχολόγου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα στις περιπτώσεις νοητικής καθυστέρησης που να αναφέρει το δείκτη νοημοσύνης.

         Γνωμάτευση από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας για ασθενείς που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες.

         Υπεύθυνη δήλωση του Κέντρου για το χρόνο παραμονής των Α.Μ.Ε.Α. (8 ώρες, ή > 8 ωρών) και εφαρμογής όλου του προγράμματος πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη.

         Ηλεκτρονική αναγγελία απουσίας του Α.Μ.Ε.Α. εντός του μήνα υποβολής.

         Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στα άτομα που δηλώνονται σε πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α.

         Φύλλο του βιβλιαρίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τα φάρμακα, τα υλικά, και τις ιατρι­κές πράξεις που εξαιρούνται του ημερήσιου νοσηλίου και τα νοσήλια για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Διοικητικό Διευθυντή.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

2. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΣΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

         Ιατρική γνωμάτευση εισαγωγής:

α) για ανήλικους, από Δ/ντή Κλινικής Κρατικού - Πανεπιστημιακού Νοσοκο­μείου, ή Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής ΠΕ.ΔΥ., ή Κέντρου Ψυχικής υγείας - Ιατροπαιδαγωγικού Κέντου δημόσιου ή εποπτευόμενου από Δημόσιο Φορέα, ειδικότητας παιδοψυχιάτρου, ψυχιάτρου, νευρολόγου, αναπτυξιολόγου, ή νόμιμου αναπληρωτή αυτού.

β) για ενηλίκους, από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπι­στημιακού Νοσοκομείου ή ιατρών Μονάδων Υγείας ΠΕ.ΔΥ.

         Γνωμάτευση ψυχολόγου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα στις περιπτώσεις νοητικής καθυστέρησης που να αναφέρει το δείκτη νοημοσύνης.

         Γνωμάτευση από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας για ασθενείς που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες.

         Ηλεκτρονική αναγγελία απουσίας του Α.Μ.Ε.Α. εντός του μήνα υποβολής.

         Φύλλο του βιβλιαρίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τα φάρμακα, τα υλικά, και τις ιατρι­κές πράξεις που εξαιρούνται του ημερήσιου νοσηλίου και τα νοσήλια για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό.

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Διοικητικό Διευθυντή.

3. ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

         Ιατρική γνωμάτευση εισαγωγής:

α) για ανήλικους, από Δ/ντή Κλινικής Κρατικού - Πανεπιστημιακού Νοσοκο­μείου, ή Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής ΠΕ.ΔΥ, ή Κέντρου Ψυχικής υγείας - Ιατροπαιδαγωγικού Κέντου δημόσιου ή εποπτευόμενου από Δημόσιο Φορέα, ειδικότητας παιδοψυχιάτρου, ψυχιάτρου, νευρολόγου, αναπτυξιολόγου, ή νόμιμου αναπληρωτή αυτού.

β) για ενηλίκους, από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπι­στημιακού Νοσοκομείου ή ιατρών Μονάδων Υγείας ΠΕ.ΔΥ.

         Γνωμάτευση ψυχολόγου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα στις περιπτώσεις νοητικής καθυστέρησης που να αναφέρει το δείκτη νοημοσύνης.

         Γνωμάτευση από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας για ασθενείς που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες.

         Ηλεκτρονική αναγγελία απουσίας του Α.Μ.Ε.Α. εντός του μήνα υποβολής.

         Βεβαίωση του Ιδρύματος για τις ημέρες μετακίνησης των περιθαλπόμενων με ειδικό αυτοκίνητο.

         Βεβαίωση του Ιδρύματος για τις ημέρες διακοπών του.

         Φύλλο του βιβλιαρίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τα φάρμακα, τα υλικά, και τις ιατρι­κές πράξεις που εξαιρούνται του ημερήσιου νοσηλίου και τα νοσήλια για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό.

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Διοικητικό Διευθυντή.

4. ΜΟΝΑΔΕΣ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(ΞΕΝΩΝΕΣ ανηλίκων - ενηλίκων,

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ,

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ)

         Βεβαίωση νοσηλείας χρονικής διάρκειας 3 μηνών κατά το μέγιστο σε ψυχιατρικό Τμήμα κρατικού Γενικού Νοσοκομείου ή Ψυχιατρικού νοσοκομείου ή Μονάδας Απεξάρτησης αναγνωρισμένης από το κράτος, ή σε Ιδιωτική Ψυχιατρική κλινική.

         Ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας ψυχιάτρου, υπογεγραμμένη από τον Δ/ντή της δομής νοσηλείας ή το νόμιμο αντικαταστάτη του, στην οποία εκτός από τη διάγνωση κατά ICD πρέπει να τεκμηριώνεται επιστημονικά η αναγκαιότητα ένταξης σε προστατευμέ­νο περιβάλλον (επίπεδα λειτουργικότητας του δικαιούχου, δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης, ανάγκη εποπτείας).

         απόφαση δικαστηρίου για δικαιούχους κάτω των 18 ετών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

         Αίτηση του δικαιούχου ή του κηδεμόνα ή του διορισμένου δικαστικού επιτρόπου για άτομα άνω των 18 ετών.

         Βεβαίωση Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ξενώνες, οικοτροφεία) προκειμένου για εισαγωγή σε προστατευμένα διαμερίσματα.

         Απόφαση της αρμόδιας Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας για παράταση του χρόνου φιλοξενίας (κάθε τρίμηνο για ξενώνες, σε ετήσια βάση για οικοτροφεία και προστατευμένα διαμερίσματα).

         Ηλεκτρονική αναγγελία απουσίας εντός του μήνα υποβολής.

         Φύλλο του βιβλιαρίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τα φάρμακα, τα υλικά, και τις ιατρι­κές πράξεις που εξαιρούνται του ημερήσιου νοσηλίου και τα νοσήλια για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Συγκεντρωτική κατάσταση των ασθενών υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Διοικητικό Διευθυντή.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό.

5. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΥΝ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

         Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού. Στη γνωμάτευση θα αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς και θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Κλινική Χρόνιων Παθήσεων.

         Φύλλο του βιβλιαρίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης σε πολίτες της Ε.Ε.

         Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για τα φάρμακα, τα υλικά, και τις ιατρι­κές πράξεις που εξαιρούνται του ημερήσιου νοσηλίου και τα νοσήλια για τους πολίτες της Ε.Ε.

         Συγκεντρωτική κατάσταση ασθενών υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Διοικητικό Διευθυντή.

         Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Πηγή: Taxheaven