Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1099411 ΕΞ 2016/29.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1071610 ΕΞ 2016/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενικ

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1099411 ΕΞ 2016/29.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1071610 ΕΞ 2016/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενικ

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1099411 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο: 210 3311291
FAX: 210 3230829

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1071610 ΕΞ 2016/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, με έργο την επικαιροποίηση του "Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς" και του "Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας" ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

η) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 (Β'539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1071610 ΕΞ 2016/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, με έργο την επικαιροποίηση του "Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς" και του "Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας"».

3. Το από 9/6/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την παράγραφο Β' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1071610 ΕΞ 2016/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, με έργο την επικαιροποίηση του "Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς" και του "Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας"», αντικαθιστούμε την Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας, Βασιλική Μπότσικα, καθώς και τον αναπληρωτή αυτής, Θεμιστοκλή Καρλή, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, στην θέση τους ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Ομάδας Εργασίας, τους Αργυρώ Δεμάγκου και Σαράντη Μπελιά, αντίστοιχα και διαμορφώνουμε την παράγραφο αυτή, ως εξής:

«Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., ως εξής:

1) Αργυρώ Δεμάγκου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως Συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Σαράντη Μπελιά, υπάλληλο ίδιου κλάδου και βαθμού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

2) Καλλιόπη Πατσαβά, Οικονομική Επιθεωρήτρια κατ' ανάθεση, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος.

3) Αθανάσιο Γκικόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Δεδεμάδη, υπάλληλο ίδιου κλάδου, με βαθμό Γ', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

4) Αλεξάνδρα Σκορδάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών με βαθμό Β', που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Συμεών Κυριακίδη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' -Χημικών
Κινδύνων Τροφίμων και Ειδικών Αναλύσεων της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

5) Αναστασία Κατσαρού, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Β', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γεωργία Σωτηροπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με βαθμό ΣΤ', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

6) Κωνσταντίνο Θεοδωράτο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Δ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μπάκα, υπάλληλο ίδιου κλάδου και βαθμού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

7) Παναγιώτη Μπούρμπο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Δ', που υπηρετεί στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Διώτη, υπάλληλο ίδιου κλάδου με βαθμό Α', που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

8) Σπυρίδωνα Γιαννημάρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Δ', που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη- Φραντζέσκα Καμπισιούλη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου με βαθμό ΣΤ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

9) Στυλιανή Λαμπροπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Ε', που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος

10) Σταυρούλα Κουστένη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Ε', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γεωργία Νίκαινα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

11) Βασιλική Λέπεση, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χρύσανθο Πελεκάνο, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

12) Σοφία Κάρμα, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Εφοριακών με βαθμό ΣΤ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Τρυποσκούφη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου με βαθμό Δ', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση. ».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1071610 ΕΞ 2016/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΚΗ-ΘΘΙ) απόφασή μας.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven