Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1099525 ΕΞ 2016/ 30.6.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1099525 ΕΞ 2016/ 30.6.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1099525 ΕΞ 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-33.75.165-137
Fax: 210-33.75.990
e-mail: e.christou@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.».

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω λήξης θητείας των ήδη υπηρετούντων προϊσταμένων, αλλά και πλήρωσης αντίστοιχων κενών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 38, παρ. 7 του ν.4389/2016 (Α'94) και τις διατάξεις του στοιχείου (2) της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης (4) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Α. - ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

4.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ' - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

5.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

6.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

7.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

8.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

9.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ' - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

10.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

11.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

12.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

13.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ' - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

14.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

15.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

16.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β' - ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

17.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

18.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β' - ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

19.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑI ΕΣ I ΗΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

20.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

21.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΒ. -ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β'-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ'-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

4.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ Δ' -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ('ΕΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΓ. -ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

4.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

5.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

6.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις αναφερόμενες θέσεις, έχουν οι υπάλληλοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Συγκεκριμένα:

α) Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 26, παρ. 1 και 2 γ) του ν. 4389/2016 (Α'94). Ειδικότερα, ως Προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:

i) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, ή
ii) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κατέχουν το βαθμό
Β' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό αυτόν, ή
iii) κατέχουν το βαθμό Α'.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Επειδή η διαδικασία κοινοποίησης της κατάταξης των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), βρίσκεται σε εξέλιξη, παρακαλούνται οι υπάλληλοι που δεν έχουν ακόμη καταταχθεί στους νέους βαθμούς και δεν γνωρίζουν αν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (Α'26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του ν.4369/2016 (Α'33) να αποστείλουν ανεξαρτήτως αυτού, σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εν προκειμένω, η Υπηρεσία μας μετά την επεξεργασία των αιτήσεων θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις μη επιλέξιμες υποψηφιότητες.

β) Επιπροσθέτως για τις θέσεις των προϊσταμένων των Τμημάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, έχουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του π.δ 111/2014 (Α'178), υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του αναφερόμενου π.δ.

γ) Για τις θέσεις των προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, έχουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του π.δ 111/2014 (Α'178), υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του αναφερόμενου π.δ ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθ/των.

δ) Για τις θέσεις των προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, έχουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του π.δ. 111/2014 (Α'178), υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του αναφερόμενου π.δ ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθ/των.

ε) Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας και δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση και το απαιτούμενο βιογραφικό σημείωμα και τις σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρόνο άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Κωλύματα υποψηφιότητας

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, υπάλληλος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν τα κωλύματα υποψηφιότητας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (Α' 26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του ν.4369/2016 (Α' 33). Συγκεκριμένα:

α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α' 26) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ως άνω νόμου.

3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 38 του ν.4389/2016 (Α' 94), όπως ισχύουν.

4. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

i) Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.christou@mofadm.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr, ήτοι από τις 1 Ιουλίου 2016 έως και τις 14 Ιουλίου 2016.

ii) Η αίτηση υποψηφιότητας απαιτείται να φέρει υπογραφή, προκειμένου να είναι έγκυρη [απαιτείται σάρωση της αίτησης, δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της]. 

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης, συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. H συμπλήρωση των εντύπων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται με πληκτρολόγηση και όχι με χειρόγραφη γραφή. Το βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) αποστέλλεται υποχρεωτικά και σε μορφότυπο word. Ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία που αναφέρονται στα υπηρεσιακά και προσωπικά του στοιχεία, καθώς και σε τυπικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα που απαιτούνται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

iii) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ως συνημμένο αρχείο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III). Η Υπεύθυνη Δήλωση οφείλει να είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως ισχύει) και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση. Διευκρινίζεται, ότι απαιτείται σάρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), μετά την υπογραφή της και τη θεώρηση του γνησίου αυτής.

iv) Η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων ή η μη υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής.

v) Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν για την πλήρωση των αναφερόμενων θέσεων, σε συνέχεια σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δε θα ληφθούν υπόψη.

5. Γνωστοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr. Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε Υπηρεσίας και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O/H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Πηγή: Taxheaven