Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1094408 ΕΞ 2016/ 22.6.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 - Ενημέρωση του υποσυστήματος TARIC

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1094408 ΕΞ 2016/ 22.6.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 - Ενημέρωση του υποσυστήματος TARIC

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1094408 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Πληροφορίες : Φρόσω Ταπραντζή
Τηλέφωνο/fax: 2106987495 /2106987477
Email: fr.taprantzi@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 - Ενημέρωση του υποσυστήματος TARIC

ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016/31.5.2016 έγγραφο της Δ/νσης ΕΦΚ και ΦΠΑ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4389/2016, βάσει του οποίου τροποποιούνται οι διατάξεις α) των άρθρων 120,121,123,126 και 141 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και β) του άρθρου 17 του ν.3833/2010, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4389/2016, αντικαθίσταται το άρθρο 17 του ν. 3833/2010 και καταργείται ο φόρος πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα.

Τροποποιήθηκαν οι περιγραφές στους κωδικούς απαλλαγής Α61, Α63, F63, F64, K53, K54, R17-R24, R41, R42, R45, R46 που αφορούν σε προσωπικές απαλλαγές και καταχωρήθηκε λήξη 31/05/2016 στην σύνδεση του μέτρου LUX με τους σχετικούς κωδικούς εμπορευμάτων.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης δεν γίνεται πλέον σε συνάρτηση με τον κυβισμό.

Ως εκ τούτου έληξαν με ημερομηνία 31/05/2016 οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας 1601-1606, 1701-1706 καθώς και οι 1607-1610, που αφορούσαν στην απαλλαγή κατά 50% από το τέλος ταξινόμησης που προβλεπόταν για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. 

Η τελική επιβάρυνση θα προκύπτει από την συμπλήρωση των εξής στοιχείων:

Α) των νέων πρόσθετων κωδικών 1927-1934 που αντιστοιχούν στην εκπεμπόμενη μάζα του διοξειδίου του άνθρακα, με τις εξής περιγραφές:Β) των κωδικών εκπομπών euro, που δηλώνονται με την καταχώρηση των κωδικών πιστοποιητικών 1001-1003. Γ) των μονάδων μέτρησης 832, 834 και 836, που συμπληρώνονται στα πρόσθετα στοιχεία υπολογισμού με τις εξής περιγραφές:

832: Λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, για την επιλογή του βασικού συντελεστή επιβολής του ΤΤ
834: Φορολογητέα αξία για την επιβολή του ΤΤ (μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα)
836: Λιανική τιμή πώλησης προ φόρων επί τα τμχ για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή ΤΤ

Σημειώνεται ότι:
• στους κωδικούς ΣΟ της 8703 με περιγραφή «Καινούργια» θα απαιτείται η συμπλήρωση των 832 και 836.
• στους κωδικούς ΣΟ της 8703 με περιγραφή «Μεταχειρισμένα» θα απαιτείται η συμπλήρωση των 832 και 834
• για τα καινούργια οχήματα που κατατάσσονται σε κωδικούς που δεν προκύπτει ρητά από περιγραφή τους ότι πρόκειται για καινούργια, πχ 87039090 «Άλλα», θα απαιτείται η συμπλήρωση των μονάδων μέτρησης 832 και 834 και η τιμή τους θα συμπίπτει. 

Πχ. Έστω ότι εισάγονται 5 όμοια καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 87033110. 

Δίνονται επίσης τα εξής δεδομένα:
• εκπομπές CO2 98 γρ/χλμ
• πληρούνται εκ κατασκευής οι προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro)
• λιανική τιμή πώλησης προ φόρων για την επιλογή του βασικού συντελεστή επιβολής ΤΤ = 15.000

Θα επιλεχθεί ο πρόσθετος κωδικός εθν. φορολογίας 1927, θα καταχωρηθεί το πιστοποιητικό 1001 και τα πρόσθετα στοιχεία 832 και 836 θα συμπληρωθούν με τα ποσά 15.000€ και 75.000€ (15.000 χ 5) αντιστοίχως. Για τον υπολογισμό του Τέλους Ταξινόμησης των 5 οχημάτων θα εφαρμοστεί -αυτόματα από το σύστημα- συντελεστής 3,8% πάνω στην αξία των 75.000€.

Δημιουργήθηκε επίσης ο πρόσθετος κωδικός εθνικής φορολογίας 1937 με περιγραφή «Αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα (παρ.5 άρθρο 121 του ν.2960/2001)» και συνδέθηκε από 01/06/2016 με τον κωδικό 87039010. Με τον πρόσθετο αυτό υπολογίζεται μηδενικό τέλος ταξινόμησης (REG=0)

Στα οχήματα συμβατικής τεχνολογίας, όπου οι εκπομπές ρύπων δεν είναι γνωστές θα συμπληρώνεται ο 1934.

Έληξαν οι κωδικοί απαλλαγής V07 και V08, εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών κατά την προσπάθεια αλλαγής των περιγραφών τους, και δημιουργήθηκαν στην θέση τους οι V32 και V33.

V32: Υβριδικά αυτοκίνητα (ν.2960, αρθ.121): Απαλλαγή ποσοστού 50% του τέλους Ταξινόμησης. Καταβολή ΦΠΑ
V33: Υβριδικά αυτοκίνητα (ν.2960, αρθ.121): Απαλλαγή ποσοστού 50% του τέλους Ταξινόμησης. ΦΠΑ δεν υπολογίζεται

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ:

Παραμένουν σε ισχύ, οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας 1919, 1920, 1926, 1922,που αφορούν στην περίπτωση η της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 («Αυτοκίνητα οχήματα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1992») καθώς και οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας 1908-1909 που αφορούν στις περιπτώσεις 1α και 1δ του άρθρου 123 του ν.2960/2001 (Φορτηγά αυτοκίνητα, μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους και οι βάσεις τους).

Παραμένουν σε ισχύ αλλά με τροποποίηση στην επιβάρυνση οι:

1901 «Ανοικτά φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους» -Αφορά στην περίπτωση 1β του άρθρου 123 ν.2960, και
1907 «Βάσεις φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους»

Η επιβάρυνση για τα «Ανοικτά φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους» (1901) αυξάνεται σε 8% , ενώ για τις «Βάσεις φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους» (1907) μειώνεται σε 5%, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του κωδικού 1006 (Φορτηγά και βάσεις τους που πληρούν το ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων (euro) και το αμέσως προηγούμενο κατά περίπτωση). Αν δεν ικανοποιείται ο παραπάνω όρος και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο σημείο στ) της παρ.1 του άρθρου 123, «οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά 30% προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπου (Euro) και του αμέσως προηγούμενου.»

Για τα κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους (περίπτωση 1γ του άρθρου 123 του ν.2960/2001) έγιναν οι εξής αλλαγές:

Έληξαν οι πρόσθετοι κωδικοί 1902-1906, και δημιουργήθηκε ο 1935 με περιγραφή: «Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους».

Για τα φορτηγά αυτά η επιβάρυνση θα είναι 10% (ή 13% στην περίπτωση που τα αυτοκίνητα «δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπου (Euro) και του αμέσως προηγούμενου.»)

Εξαιτίας της αλλαγής στο σημείο ε της παρ. 1 του άρθρου 123, έληξαν οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας 1707-1708-1709 και δημιουργήθηκε ο 1936 με περιγραφή «Αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων, της Δ.Κ. 87.03» και επιβάρυνση 8% ( ή 10,4% στην περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού 1006).

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, θα απαιτείται η συμπλήρωση της μονάδας μέτρησης 816 «φορολογητέα αξία» ως πρόσθετο στοιχείο υπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι πριν την καταχώρηση ΕΔΕ και ΔΕΦΚ ενδείκνυται η αναζήτηση μέτρων και ο πρόχειρος υπολογισμός των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων από τις αντίστοιχες επιλογές στο υποσύστημα TARIC, για να διασφαλίζεται η πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών. Σε περίπτωση αμφιβολιών αναφορικά με την ορθότητα των υπολογισμών παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Δ/νση μας (τηλ. 2106987495/497).

Επικαιροποιημένη λίστα των πρόσθετων κωδικών έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη (portal) της Τελωνειακής Υπηρεσίας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡ. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Πηγή: Taxheaven