Αριθμ. Υ154/30.6.2014 Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου.

Αριθμ. Υ154/30.6.2014 Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου.

 Αριθμ. Υ154

Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου.

Υ154/2014


Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
β) Του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113).
2. Το άρθρο 23 της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
3. Τη Σύσταση 4 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) για τη σύσταση Εθνικών Οργάνων για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 

Άρθρο 1
Σύσταση-Συγκρότηση Επιτροπής
1. Συστήνεται Διαρκής Επιτροπή με την ονομασία «Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου» για τον συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, ώστε αυτό να διακινείται με ταχύτητα, προβλεψιμότητα και κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο για τους οικονομικούς φορείς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και προστασία σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και για κάθε άλλη δράση που απαιτείται για τον εθνικό συντονισμό για την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
 

2. Στην Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου μετέχουν οι εξής:
α) Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ως Πρόεδρος,
και ως μέλη:
β) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
γ) Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού,
δ) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ε) Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
στ) Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ζ) Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
η) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
θ) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας,
ι) Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ),
ια) Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ),
ιβ) Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
Η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου είναι αρμόδια για:
 

1. Να εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς τη χάραξη Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου και την έγκριση και επικαιροποίηση του Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου και την ανάπτυξη της Ενιαίας Θυρίδας.
2. Την απλοποίηση και εναρμόνιση διατυπώσεων, διαδικασιών και ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα υπηρεσιών, καθώς και για τον συντονισμό των δράσεων αυτών.
3. Την προτυποποίηση των διαδικασιών και τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας προκειμένου να παρέχεται υψηλός βαθμός προβλεψιμότητας στους οικονομικούς φορείς, επιτάχυνση των διαδικασιών και μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους.
4. Την ανάδειξη προβλημάτων και εμποδίων, όπως αυτά επισημαίνονται από τους οικονομικούς φορείς και προώθηση και εφαρμογή λύσεων και απλουστεύσεων.
5. Τη συμμετοχή και ενεργό συνεισφορά στους καθιερωμένους διεθνείς οργανισμούς για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, όπως η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, οι επιτροπές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τη διευκόλυνση του εμπορίου.
6. Την εξεύρεση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της διενέργειας ποιοτικών και αποτελεσματικών ελέγχων προ και κατά τη διάρκεια του τελωνισμού με τη διευκό λυνση του νομίμως διακινούμενου εμπορίου.
 

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου
1. Το έργο της Επιτροπής επικουρείται από την «Επιχειρησιακή Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου» στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και η οποία μεριμνά για την κατανομή των μεταξύ τους ρόλων και των αρμοδιοτήτων. Η εν λόγω Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και ύστερα από τις προτάσεις των Υπουργείων, των Οργανισμών και των Φορέων. Στην απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ο Συντονιστής και ο Αναπληρωτής Συντονιστής της Επιτροπής.
2. Η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου εγκρίνει και επικαιροποιεί τον Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου όποτε κρίνεται' απαραίτητο και πάντως εντός 6 μηνών πριν την ολοκλήρωσή του. Ο Οδικός Χάρτης για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου αποτελεί το αντικείμενο του έργου (πρόγραμμα εργασιών) της Επιχειρησιακής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου.
3. Η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου εγκρίνει τις νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλονται σε αυτήν από την Επιχειρησιακή Επιτροπή στο πλαίσιο υλοποίησης του Οδικού Χάρτη και τις προωθεί για επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες εισηγούμενη την ψήφισή τους.
 

Άρθρο 4
Συνεδρίαση της Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου
1. Η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου συνεδριάζει όσο συχνά χρειάζεται προκειμένου να ανταποκριθεί στους στόχους της. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης.
2. Για τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως μια εβδομάδα πριν τη Συνεδρίαση αυτής.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κυβερνητικά στελέχη

και Φορείς του δημοσίου τομέα, οι οποίοι έχουν στις αρμοδιότητες τους διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες καθώς και φορείς των κοινωνικών εταίρων και του ιδιωτικού τομέα με διεθνή οικονομική δραστηριότητα.
4. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου δύναται να καλεί κατά την κρίση της, πλέον αυτών που μνημονεύονται στις διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, υπηρεσιακούς παράγοντες, στελέχη φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της.
5. Η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου για την υποβοήθηση του έργου της ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και ενημερώ νεται με εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία.
Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο, που τους ζητείται.
6. Η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της επικουρείται από τη Γραμματεία του άρθρου 5.
7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου λαμβάνονται μέ πλειοψηφία και καταγράφονται στα Πρακτικά. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία της πλειοψηφίας των μελών.
8. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 5
Γραμματεία της Επιτροπής
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο Γραμματέας, καθώς και ο αναπληρωτής του Προέδρου και του Γραμματέα της Επιτροπής. Η γραμματειακή υπο στήριξη της Επιτροπής παρέχεται από Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος Δημοσίευση
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Πηγή: Taxheaven