Κ.Υ.Α. αριθμ. 27682/1542/ 28.6.2016 Καταβολή μερισμάτων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έτους 2016

Κ.Υ.Α. αριθμ. 27682/1542/ 28.6.2016 Καταβολή μερισμάτων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έτους 2016

Αριθμ. 27682/1542

(ΦΕΚ Β' 1997/01-07-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 57 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88), περί της ημερομηνίας καταβολής συντάξεων.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) και δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του αρ. 8 του Π.δ. 422/81 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-05-1981), περί κωδικοποιήσεως των περί Μ.Τ.Π.Υ. διατάξεων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 116).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α’ 180/ 29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α’ 178/ 29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών

8. Την υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168).

9. Την υπ΄ αριθ. Φ30316/οικ.10271/Δ15.201/16.3.2016 υπουργική απόφαση, περί καθορισμού του τρόπου και χρόνου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για τους λοιπούς μήνες έτους 2016.

10. Την πρόταση του ΔΣ του ΜΤΠΥ, όπως διατυπώθηκε στην 26η/13-06-2016 Συνεδρίασή του.

11. Την ανάγκη για διευκόλυνση των συνταξιούχων των Ασφαλιστικών Οργανισμών στη συναλλαγή τους με τα Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τα μερίσματα προς τους μερισματούχους του ΜΤΠΥ για το υπόλοιπο του έτους 2016 να καταβληθούν ως εξής:

Α. Τα μερίσματα των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου του 2016 να καταβληθούν στην 1η Ιουλίου 2016.

Β. Τα μερίσματα των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2016 να καταβληθούν στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.

Γ. Τα μερίσματα των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2016 να καταβληθούν στις 30 Δεκεμβρίου του 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven