ΔΕΔ Αθήνας αρ. 127/3.6.2016 Απόρριψη αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 127/3.6.2016 Απόρριψη αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

Καλλιθέα, 03/06/2016
Αριθμός απόφασης: 127

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604557
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/29.8.2014).

γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 2014/9.4.2014 (ΦΕΚ 975/τ.Β'/17.04.2014) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 10-05-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……… κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας, ενδικοφανή προσφυγή του………του………, ………, κατοίκου………, οδός ………αρ………, με Α.Φ.Μ………, κατά των κάτωθι πράξεων: Α. α) της με αριθ.………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2003, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 163.100,66 ευρώ και πρόσθετου φόρου 195.720,79 ευρώ, ήτοι συνολικά 358.821,45 ευρώ, β) της με αριθ.………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2004, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 390.530,67 ευρώ και πρόσθετου φόρου 468.636,80 ευρώ, ήτοι συνολικά 859.167,47 ευρώ, γ) της με αριθ. ………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2005, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 181.983,68 ευρώ και πρόσθετου φόρου 218.380,41 ευρώ, ήτοι συνολικά 400.364,09 ευρώ, δ) της με αριθ. ………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2006, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 186.113,48 ευρώ και πρόσθετου φόρου 223.336,17 ευρώ, ήτοι συνολικά 409.449,65 ευρώ, ε) της με αριθ. ………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2007, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 173.961,22 ευρώ και πρόσθετου φόρου 208.753,46 ευρώ, ήτοι συνολικά 382.714,68 ευρώ, στ) της με αριθ. ………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2008, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 147.328,39 ευρώ και πρόσθετου φόρου 176.794,06 ευρώ, ήτοι συνολικά 324.122,45 ευρώ, ζ) της με αριθ.………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2009,
με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 60.080,31 ευρώ και πρόσθετου φόρου 72.096,37 ευρώ, ήτοι συνολικά 132.176,68 ευρώ, η) της με αριθ.………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2010, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 42.887,56 ευρώ και πρόσθετου φόρου 51.465,07 ευρώ, ήτοι συνολικά 94.352,63 ευρώ, θ) της με αριθ………………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 87.088,83 ευρώ και πρόσθετου φόρου 104.506,59 ευρώ, ήτοι συνολικά 191.595,42 ευρώ, ι) της με αριθ. οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 20.475,17 ευρώ και πρόσθετου φόρου 17.199,14 ευρώ, ήτοι συνολικά 37.674,31 ευρώ, Β. α) της με αριθ.………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2002 μέχρι 31/12/2002, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 101.535,13 ευρώ και πρόσθετου φόρου 121.842,15 ευρώ, ήτοι συνολικά 223.377,28 ευρώ, β) της με αριθ………………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2003 μέχρι 31/12/2003, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 236.080,48 ευρώ και πρόσθετου φόρου 283.296,57 ευρώ,
ήτοι συνολικά 519.377,05 ευρώ, γ) της με αριθ………………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2004 μέχρι 31/12/2004, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 124.038,83 ευρώ και πρόσθετου φόρου 148.846,59 ευρώ, ήτοι συνολικά 272.885,42 ευρώ, δ) της με αριθ………………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2005 μέχρι 31/12/2005, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 134.162,94 ευρώ και πρόσθετου φόρου 160.995,52 ευρώ, ήτοι συνολικά 295.158,46 ευρώ, ε) της με αριθ………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2006 μέχρι 31/12/2006, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 124.747,37 ευρώ και πρόσθετου φόρου 149.696,85 ευρώ, ήτοι συνολικά 274.444,23 ευρώ, στ) της με αριθ………………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2007 μέχρι 31/12/2007, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 107.229,08 ευρώ και πρόσθετου φόρου 128.674,89 ευρώ, ήτοι συνολικά 235.903,97 ευρώ, ζ) της με αριθ………………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2008 μέχρι 31/12/2008, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 47.462,02 ευρώ και πρόσθετου φόρου 56.954,42 ευρώ, ήτοι συνολικά 104.416,44 ευρώ, η) της με αριθ………………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2009 μέχρι 31/12/2009, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 36.397,61 ευρώ και πρόσθετου φόρου 43.677,13 ευρώ, ήτοι συνολικά 80.074,74 ευρώ, θ) της με αριθ. ………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2010 μέχρι 31/12/2010, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 74.192,43 ευρώ και πρόσθετου φόρου 89.030,91 ευρώ, ήτοι συνολικά 163.223,34 ευρώ, ι) της με αριθ………………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2011 μέχρι 31/12/2011, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό κυρίου φόρου 6.884,93 ευρώ και πρόσθετου φόρου 8.261,91 ευρώ, ήτοι
συνολικά 15.146,84 ευρώ, Γ. α) της με αριθ………………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού έκτακτης - ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3758/2009, οικ. έτους 2008, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό εισφοράς 10.000,00 ευρώ και πρόσθετης εισφοράς 12.000,00 ευρώ, ήτοι συνολικά 22.000,00 ευρώ, β) της με αριθ. ………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού έκτακτης - ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3833/2010, οικ. έτους 2008, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό εισφοράς 1.310,31 ευρώ και πρόσθετης εισφοράς 1.572,37 ευρώ, ήτοι συνολικά 2.882,68 ευρώ, γ) της με αριθ………………οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού έκτακτης - ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011, οικονομικού έτους 2011, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του ποσό εισφοράς 8.825,67 ευρώ και πρόσθετης εισφοράς 10.590,80 ευρώ, ήτοι συνολικά 19.416,47 ευρώ Δ. α) της με αριθ. ………απόφασης επιβολής προστίμου για τη διαχειριστική περίοδο από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015 ποσού 2.500 ευρώ.

5. Την από 10-05-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………… κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας, αίτηση αναστολής του ως άνω ………….του ………, για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού.

6. Τη σχετική Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Α' Λάρισας.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την με αρ. πρωτ………αίτηση αναστολής του ………του ………, ………, κατοίκου ………, Οδός………αρ……….., με Α.Φ.Μ……………, ο αιτών ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (5.421.244,70 €) των προαναφερόμενων πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας, ήτοι του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.710.622,35 €).

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων των αιτημάτων αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι' αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

……….. Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών. Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1069/04.03.2014, παράγραφος Γ': «….2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο…………………..».

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, οπότε, σε θετική περίπτωση, η αναστολή επενεργεί για το σύνολο αυτού, ενώ επιφέρει και την αναστολή εκτέλεσης των ήδη ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων.

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής, ισχυριζόμενος ότι με την καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των πράξεων, το οποίο ισούται με το ποσό των 2.710.622,35 ευρώ ή την εκτέλεση σε βάρος του αυτών θα υποστεί βλάβη που δεν θα μπορέσει να επανορθωθεί, καθώς το αποτέλεσμα θα είναι η ολοσχερής οικονομική του καταστροφή, διότι α) η οικονομική του κατάσταση βρίσκεται στα όρια της φτώχιας, β) δεδομένης της οικονομικής κρίσης και τα εισοδήματά του από την εργασία του Πολιτικού Μηχανικού δεν επαρκούν για να καλύψουν τις στοιχειώδεις βιοποριστικές του ανάγκες, το δε γραφείο που διατηρεί στην οικία των γονέων του υπολειτουργεί, ενώ η καταβολή θα αποστερήσει από τον αιτούντα τη δυνατότητα να καλύψει τα απολύτως απαραίτητα για να ζήσει.

Προς απόδειξη των ισχυρισμών του, ο αιτών προσκομίζει:

• υπεύθυνη δήλωση, από την οποία προκύπτει ότι δεν διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και ότι τα εισοδήματά του τα τελευταία δύο χρόνια είναι μηδενικά όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος των τελευταίων δύο ετών

• Ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα φυσικών προσώπων του οικονομικού έτους 2013, Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014 και του φορολογικού έτους 2014 και τις αντίστοιχες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1)

• Καταστάσεις υποβληθεισών Περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2014 και 2015 (εκτύπωση από taxisnet.gr).

Επειδή η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ. Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των στοιχείων του φακέλου και το πληροφοριακό σύστημα TAXIS, ο αιτών δεν έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011, υφίστανται δε παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το ελληνικό δημόσιο, οι οποίες έχουν προκύψει κατόπιν ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος και ξεπερνούν το ποσό του 1.000.000 ευρώ. Περαιτέρω ο αιτών δεν προσκόμισε ούτε κατά τον έλεγχο, ούτε ενώπιον της Υπηρεσίας μας τα τηρηθέντα από αυτόν βιβλία και στοιχεία. Από το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων και την κατ' επανάληψη μη συμμόρφωση του αιτούντος στις φορολογικές του υποχρεώσεις, δημιουργείται αμφιβολία ως προς την απεικόνιση εκ μέρους του των οικονομικών του δεδομένων. Η μη προσκόμιση δε οιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου εκ μέρους του, καθιστά ανέφικτο τον προσδιορισμό της πραγματικής οικονομικής του κατάστασης, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να εκτιμηθεί τυχόν ανεπανόρθωτη βλάβη του, από την μη χορήγηση αναστολής της καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, ήτοι του ποσού των 2.710.622,35 €, κατά την ανωτέρω αναφερόμενη έννοια.

Επειδή, ελλείψει των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση αναστολής να απορριφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου της ΠΟΛ.1002/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη του αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣΠηγή: Taxheaven