Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16/5.7.2016 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επλήγησαν από την πλημμύρα της 21ης και 22ας Ο

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16/5.7.2016 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επλήγησαν από την πλημμύρα της 21ης και 22ας Ο

Αθήνα, 05/07/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/122/967633

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ TMHMA ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 Αθήνα
Πληροφορίες: Μαντώ Καλιαβού
Τηλέφωνο: 210-5285598
fax: 210-5285599
e-mail: esoda@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 16

Θέμα: «Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επλήγησαν από την πλημμύρα της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015.»


Σχετικά : 1. Οι διατάξεις του Ν.2556/1997 άρθρο 4 παρ.2 (ΦΕΚ Α'270/24-12-1997)

2. Η Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ14/οικ. 333/6.3.1998 (ΦΕΚ Β' 272/18-3-1998).

3. Οι αριθμ. ΟΑΕΕ 6/2014, ΟΑΕΕ 6/2015, ΟΑΕΕ 21/2015, ΟΑΕΕ 1/2016, ΟΑΕΕ 8/2016 και 10-12/ 2016 Εγκύκλιες Οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις με τις οποίες:

- Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και

- Κεφαλαιοποιούνται οι τρέχουσες και καθυστερούμενες εισφορές, μέχρι το τέλος του προηγούμενου, της φυσικής καταστροφής, μήνα.

Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες ασφαλισμένους δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις - οδηγίες:

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Με την αριθμ.ΔΑΕΦΚ/5308/Π.Ε./Α325 (ΦΕΚ Β'1386/18.05.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από την πλημμύρα της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, ως εξής:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ:

• Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Μετοχίου, Λακόπετρας της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) ΛΑΡΙΣΟΥ,

• Τ.Κ. Λιμνοχωρίου της Δ.Ε. ΜΟΜΒΡΗΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ:

• Δ.Κ. Βάρδας, οι Τ.Κ. Καπελέτου, Κουρτεσίου και Μανολάδος της Δ.Ε. ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ

• Δ.Κ. Λεχαινών και η Τ.Κ. Αρετής της Δ.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ,

• Οι Τ.Κ. Νεοχωρίου, Κυλλήνης και Κάτω Παναγιάς της Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που διατηρούν στις πληγείσες περιοχές επαγγελματική στέγη ή δραστηριότητα, που αποδεδειγμένα υπέστη ζημία από την πλημμύρα της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι πιο κάτω ασφαλιστικές εισφορές:

- Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έξι (6) μηνών, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσαυξήσεων.

- Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Οφειλές ασφαλισμένων που έχουν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής, προσαυξημένο με τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν σε αυτό κατά τον προηγούμενο της καταστροφής μήνα.

Τυχόν ευεργετήματα που είχαν παρασχεθεί, μέσω των ειδικών διατάξεων, δεν χάνονται ως προς το μέρος της οφειλής που έχει εξοφληθεί (π.χ. εκπτώσεις).

Για την ένταξη στη ρύθμιση (αναστολής) τρεχουσών εισφορών δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Προσοχή !

- Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

- Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Ως μήνας έναρξης του εξαμήνου αναστολής ορίζεται ο μήνας κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (01.10.2015).

- Είναι υποχρεωτική η καταβολή τρεχουσών εισφορών από τη λήξη της περιόδου αναστολής και έως το τέλος της ρύθμισης.

- Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου αναστολής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος κάθε μήνα που ακολουθεί.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετά την λήξη της περιόδου αναστολής θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές και δόσεις (μετά την περίοδο αναστολής), με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις.

Με την αριθμ. 6/2014 Εγκύκλιο Οδηγία της Δ/νσης Εσόδων έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες

- διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους, τη διαδικασία ένταξης, τις προϋποθέσεις και όρους απώλειας, τον υπολογισμό της οφειλής και τους χρόνους καταβολής, την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης καθώς και πληροφορίες για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ πραγματοποιούνται προσαρμογές στο Μητρώο Φυσικών Καταστροφών (Μ.Φ.Κ.) για την ολοκλήρωση των οποίων θα ενημερωθείτε προκειμένου να προχωρήσετε στην καταχώρηση των ρυθμίσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της υπηρεσίας σας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ.ΕΣΟΔΩΝ
Ι.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven