Αριθ. Φ. 10021/28025/Δ9/7379/ 2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 (ΦΕΚ 209 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός ενιαίου ωραρίου εργασίας διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ» όπως τροποποιήθηκε κ

Αριθ. Φ. 10021/28025/Δ9/7379/ 2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 (ΦΕΚ 209 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός ενιαίου ωραρίου εργασίας διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ» όπως τροποποιήθηκε κ

Αριθ. Φ.10021/28025/Δ9/7379

(ΦΕΚ Β' 2042/05-07-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄) «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

4. Την υπ’ αριθ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 (ΦΕΚ 2169 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».

5. Τη ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-06-2006 (ΦΕΚ 769 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659 Β΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Τη ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/17516/16-11-2011 (ΦΕΚ 2770 Β΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών».

7. Την υπ’ αριθ. Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 (ΦΕΚ 209 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός ενιαίου ωραρίου εργασίας διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.10021/13938/1605/30-5-2013 (ΦΕΚ 1345 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/12-12-2011 (ΦΕΚ 3036 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/ Φ.Β.10/25836/31-12-2013 (ΦΕΚ 165/Β/30-01-2014) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

9. Τα υπ’ αριθ. Ρ60/53/02-12-2015 και Ρ60/15/ 16-6-2016 έγγραφα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

10. Το γεγονός, ότι επιβάλλεται η τροποποίηση των ισχυουσών ωραρίων εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του με τη συνένωση λειτουργικών μονάδων και προσωπικού δεν πρέπει να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αλλά να εξασφαλισθεί η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ’ αριθ. Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 (ΦΕΚ 209 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός ενιαίου ωραρίου εργασίας διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ», και καθορίζεται το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ως εξής:

α) ώρα προσέλευσης στις 07:00 και ώρα αποχώρησης στις 15:00
β) ώρα προσέλευσης στις 07:30 και ώρα αποχώρησης στις 15:30
γ) ώρα προσέλευσης στις 08:00 και ώρα αποχώρησης στις 16:00
δ) ώρα προσέλευσης στις 08:30 και ώρα αποχώρησης στις 16:30 για επιλογή αποκλειστικά από υπαλλήλους που έχουν παιδί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η επιλογή ωραρίου θα γίνεται κατόπιν δήλωσης του υπαλλήλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πηγή: Taxheaven