Αριθ. πρωτ.: ΤΑΔΚ 698/2016 Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων

Αριθ. πρωτ.: ΤΑΔΚ 698/2016 Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων

Αθήνα 5 Ιουλίου 2016
Α.Π.: ΤΑΔΚ 698 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 213 136 1008,1034,1035

Εγκύκλιος: 14 /2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων.

Σχετ.: Η υπ'αριθμ.Φ.127080/57460/21-12-2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 1890/Β727-6-2016 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. ΤΑΔΚ 566/2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί μερικής ανάκλησης της Φ.127080/57460/2010 Απόφασης του. Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ: 7Μ70465ΦΘΕ-5ΝΚ..

Με την ανωτέρω ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης δεν θα λειτουργεί πλέον Ληξιαρχεία στις Δημοτικές Ενότητες Βάρης και Βουλιαγμένης, αλλά μόνον στην έδρα του Δήμου, ήτοι στην Δημοτική Ενότητα Βούλας. 

Επίσης ο Δήμος Ζακύνθου δεν θα λειτουργεί πλέον Ληξιαρχεία στις Δημοτικές Ενότητες Αλυκών, Αρτεμισίων, Αρκαδίων και Λαγανά αλλά μόνον στην Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, καθώς και στην Δημοτική Ενότητα Ελατίων.

Εν όψει των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) των Δημοτικών Ενοτήτων Βάρης, Βουλιαγμένης, Αλυκών, Αρτεμισίων, Αρκαδίων και Λαγανά κλείνουν με σχετική έκθεση (Υπόδειγμα 11, σελ.168 της με Α.Π.7643/ΚΔ4/1977 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ), αμέσως μετά την τελευταία πράξη της 28/6/2016.

Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία των Ληξιαρχείων αυτών των Δημοτικών Ενοτήτων αφού κλείσουν, θα μεταφερθούν στα Ληξιαρχεία που βρίσκονται στην έδρα των Δήμων και θα φυλαχθούν επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. Τονίζουμε ότι τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων από αυτά τα βιβλία θα εκδίδονται στο όνομα της έδρας του Δήμου και θα μνημονεύεται σε αυτά και το όνομα της Δημοτικής Ενότητας, στο οποίο έχει καταχωρισθεί το οικείο ληξιαρχικό γεγονός μέχρι και την 28/6/2016.

Για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω Ληξιαρχείων και την εξυπηρέτηση του πολίτη από την 29-6-2016 ως ληξίαρχοι των Δήμων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Ζακύνθου θα θεωρούνται πλέον μόνον οι ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων Βούλας, Ζακυνθίων και Ελατίων, ενώ οι ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων Βάρης, Βουλιαγμένης, Αλυκών, Αρτεμισίων, Αρκαδίων και Λαγανά αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του ληξιάρχου. Οι κωδικοί πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Ληξιαρχικών Πράξεων στο Υπουργείο Εσωτερικών απενεργοποιούνται.

Στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) της Δημοτικής Ενότητας Βούλας καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ανεξαρτήτως Δημοτικής Ενότητας, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2016.

Στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στις εδαφικές περιφέρειες των Δημοτικών Ενοτήτων Ζακυνθίων, Αλυκών, Αρτεμισίων, Αρκαδίων και Λαγανά, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2016.

Επισημαίνουμε ότι η αρίθμηση των ληξιαρχικών πράξεων στα ληξιαρχικά βιβλία των Δημοτικών Ενοτήτων Βούλας και Ζακυνθίων συνεχίζεται κανονικά.

Από την 1-1-2017 στα Ληξιαρχικά Βιβλία του Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης δεν θα παρατίθεται ο τίτλος της Δημοτικής Ενότητας, παρά μόνον η αναγραφή της ονομασίας του Δήμου. Αντίθετα στα Ληξιαρχικά Βιβλία του Δήμου Ζακύνθου θα παρατίθεται ο τίτλος της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων και Δημοτικής Ενότητας Ελατίων.

Σε αυτήν την περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η έκδοση νέας διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ορισμού Ληξιάρχων στους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Ζακύνθου.Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Πηγή: Taxheaven