Αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9/ 47/οικ. 18235/ 2016 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4389/2016 «Επείγουσες Διατάξεις για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διορθωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/ Α'/27.5.2016) - Ρυθμίσεις θεμάτω

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9/ 47/οικ. 18235/ 2016 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4389/2016 «Επείγουσες Διατάξεις για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διορθωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/ Α'/27.5.2016) - Ρυθμίσεις θεμάτω

Αθήνα,5 Ιουλίου 2016 
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 47 /οικ.18235

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα τηλ. επικοινωνίας: 213 13 13 257, 259

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4389/2016 «Επείγουσες Διατάξεις για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διορθωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/ Α'/27.5.2016) - Ρυθμίσεις θεμάτων προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ν. 4389/2016 «Επείγουσες Διατάξεις για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διορθωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94/Α'/27.5.2016, εισήχθησαν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν σε θέματα προσλήψεων προσωπικού που στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού- σχεδιασμού των προσλήψεων στα επόμενα έτη καθώς και τον εξορθολογισμό της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 64 προστέθηκαν δεύτερο και τρίτο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3833/2010 (Α' 40), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (Α'152) και την υποπαράγραφο Ζ.5 της παρ. Ζ'του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222).

Α. Με το πρώτο προστιθέμενο εδάφιο οι περιορισμοί των προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα στα έτη 2017 και 2018 έναντι της αναλογίας ένα προς πέντε του έτους 2016, ορίζονται ως εξής:

Για το έτος 2017, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α'234) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα (μία πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις) ενώ για το έτος 2018 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τρία ( μία πρόσληψη ανά τρεις αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

Οι διατάξεις των παρ. 20 και 21 του άρθρου ενάτου του νόμου 4057/2012 εξακολουθούν να ισχύουν, δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα είναι η έκδοση απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και απόφασης κατανομής του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκτός των περιπτώσεων που εξαιρούνται ρητά από την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Β. Με το δεύτερο προστιθέμενο εδάφιο ορίζεται ότι στους ανωτέρω περιορισμούς δεν εμπίπτουν οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού που προκύπτουν σε συμμόρφωση με αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων, για τις οποίες οι προβλεπόμενες αποφάσεις κατανομής έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2015, με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και η μεταφορά προσωπικού από τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α'του ν.3429/2005 (Α'314) προς τους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α'234).».

Όσον αφορά στις αποφάσεις κατανομής που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2015 έως σήμερα, βάσει της ανωτέρω διάταξης δεν προσμετρώνται πλέον κατά την τήρηση του λόγου ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) που ισχύει έως το τέλος του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3833/2010, όπως ισχύει.

Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν.4389/2016 (27-5-2016) και εφεξής δεν θα εκδίδονται αποφάσεις κατανομής του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.

Άλλωστε, σύμφωνα με το σκεπτικό της αρ. πρωτ. 85/2012 γνωμοδότησης του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει ήδη αποδεκτή και από τον τότε Υπουργό και Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προσλήψεις σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, ως ισχύει.

Τα αρμόδια, για τον διορισμό/πρόσληψη προσωπικού όργανα, είναι υπεύθυνα για την τήρηση της νομιμότητας, δηλαδή την πρόσληψη/διορισμό των δικαιωθέντων με δικαστικές αποφάσεις εφόσον αυτές έχουν καταστεί αμετάκλητες. Επισημαίνεται ότι αμετάκλητη δικαστική απόφαση είναι αυτή που δεν επιδέχεται οποιοδήποτε ένδικο μέσο λόγω έκδοσης απόφασης από ανώτατο δικαστήριο (Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας) ή έχει καταστεί αμετάκλητη για οποιοδήποτε λόγο (π.χ παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικου μέσου).

Στις περιπτώσεις όπου οι δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, αλλά είναι άμεσα εκτελεστές και ενόψει της υποχρέωσης της Διοίκησης για συμμόρφωση, οι φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται άμεσα με το διατακτικό αυτών και να απασχολούν τους δικαιωθέντες διάδικους σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό αλλά ο οριστικός διορισμός ή η κατάταξη σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα πρέπει να πραγματοποιούνται αφού οι δικαστικές αποφάσεις καταστούν αμετάκλητες.

Γ. Τέλος, και με αφορμή την υποβολή διαφόρων αιτημάτων από υπηρεσίες αλλά και από πολίτες προς την υπηρεσία μας σχετικά με τους διορισμούς σε φορείς του Δημοσίου σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες ακυρώνονται τελικοί πίνακες διοριστέων κατά το μέρος που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς οι υποψήφιοι που επέτυχαν δια της αποφάσεως το ακυρωτικό αποτέλεσμα, ενώ, μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 3833/2010 περί περιορισμών των προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα, παρατηρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις ο διορισμός των υποψηφίων που διορίζονται σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης προηγείται των υποψήφιων που αρχικώς είχαν ενταχθεί στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων καθώς ο διορισμός τους δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω των περιορισμών των προσλήψεων, και ειδικότερα εάν οι υποψήφιοι που είχαν ενταχθεί αρχικά στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και δεν έχουν διοριστεί ακόμη, χάνουν το δικαίωμα διορισμού ή εξακολουθούν να διατίθενται για διορισμό, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 17 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, «Υποψήφιος ο οποίος επιτυγχάνει, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακύρωση της σειράς εγγραφής του στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων, η οποία συνεπάγεται κατάταξή του σε ανώτερη σειρά, εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων. Εφόσον η νέα σειρά παρέχει σ' αυτόν δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, διορίζεται σε κενή θέση της υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, στην οποία βάσει της δήλωσης προτίμησής τους θα διοριζόταν αν εξαρχής είχε εγγραφεί στη σειρά αυτή. Αν δεν υπάρχει κενή θέση διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση...»

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της παρ.12 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997, με την οποία προστέθηκε η ανωτέρω παράγραφος στο άρθρο 17 του ν.2190/1994, με τις διατάξεις αυτές «προσδιορίζεται η έκταση του ακυρωτικού αποτελέσματος αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, που προκλήθηκε από υποψήφιο, επί των οικείων πινάκων επιτυχίας των υποψηφίων, περιορίζοντάς το μόνο στο συγκεκριμένο υποψήφιο, ο οποίος επέτυχε, δια της αποφάσεως, το ακυρωτικό αποτέλεσμα, χωρίς να αλλάζει η σειρά των λοιπών υποψηφίων. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, η συμμόρφωση της Διοίκησης θα έχει ως συνέπεια να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού ο ενδιαφερόμενος που πέτυχε δικαστικώς τη μερική ακύρωση και όχι να χάσουν το δικαίωμα διορισμού οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ενταχθεί στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και δεν έχουν διοριστεί ακόμη (σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 2686/2013 και Στε 2547/2011) ανεξαρτήτως εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης κατανομής.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven