Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 37. 19/1152/οικ. 18242/ 2016 Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων - Διατάξεις άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94)

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 37. 19/1152/οικ. 18242/ 2016 Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων - Διατάξεις άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94)

Αθήνα,5 Ιουλίου 2016
Αριθ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
166 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131-3240, -3215, -3378, -3394
E- mail: hrm@ydmed.gov.gr

Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων - Διατάξεις άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94)

Σχετικές: οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4-3-2016 (ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.18/1143/οικ.7487/15-3-2016 (ΑΔΑ: 70ΣΜ465ΦΘΕ-ΞΞΓ) εγκύκλιοι

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, για τη λήξη της θητείας των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων και την ανασυγκρότηση αυτών βάσει των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α' 33), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 72 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α' 37), σας ενημερώνουμε για τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94), με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύουν.

Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων και κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η απόφαση συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται με τις προαναφερόμενες διατάξεις, υπογράφεται από τον Υπουργό ή το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο βάσει των κείμενων κατά περίπτωση σχετικών διατάξεων, ιδίως τις διατάξεις περί εξουσιοδότησης υπογραφής ή μεταβίβασης αρμοδιότητας.

2. Με τις ως άνω διατάξεις ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης των συμβουλίων σε περίπτωση που οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν στον οικείο φορέα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και για λόγους εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου, οι υπηρεσίες δύνανται να απευθύνονται κατ' αρχήν στο φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται στην ίδια έδρα με το υπό συγκρότηση υπηρεσιακό συμβούλιο, άλλως σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νπδδ υπό την προϋπόθεση ότι οι φορείς αυτοί βρίσκονται στην έδρα του υπό συγκρότηση υπηρεσιακού συμβουλίου. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

3. Τακτικά Μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές ορίζονται στα εν λόγω υπηρεσιακά συμβούλια οι ασκούντες νομίμως καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης κατά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων και οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Δεδομένου ότι το κριτήριο που λαμβάνουν υπόψη τους οι ανωτέρω διατάξεις είναι ο χρόνος άσκησης προϊσταμένου Διεύθυνσης, είναι εύλογο ότι οι έχοντες περισσότερο χρόνο ορίζονται τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Κατά τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, λαμβάνεται υπόψη η εν τοις πράγμασι νόμιμη άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, ενώ στο χρόνο αυτό θα συνυπολογιστεί τυχόν χρόνος εν τοις πράγμασι νόμιμης άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

- Για τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης καθηκόντων σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης δεν λογίζεται μόνο ο χρόνος που ο υπάλληλος άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα ύστερα από επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά και τα χρονικά διαστήματα που αφορούν την με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει κατεξοχήν να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου.

- Το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί σε θέση προϊσταμένου στις περιπτώσεις αναπλήρωσης πρέπει να είναι συνεχές, διάρκειας κατ' αρχήν τουλάχιστον ενός μηνός και όχι διακεκομμένο, ώστε να μην αθροίζονται τμηματικά ημέρες κατά τις οποίες ασκήθηκαν περιστασιακά καθήκοντα προϊσταμένου σε περιπτώσεις π.χ ασθένειας, κανονικής άδειας του προϊσταμένου, κ.α.

- Για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλων που, βάσει ειδικών διατάξεων, λογίζεται ως χρόνος πλασματικής άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, αλλά μόνο ο χρόνος πραγματικής άσκησης των καθηκόντων αυτών και τούτο διότι οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης.

4. Επιπλέον, με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται τα θέματα του γραμματέα και της θητείας των μελών του εν λόγω υπηρεσιακού συμβουλίου. Ειδικότερα:

- Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ'.

- Η θητεία των τακτικών - μη αιρετών- Μελών λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), οπότε και θα συγκροτηθούν τα πάγια υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Υ.Κ. (ν.3528/2007).

- Όσον αφορά τους αιρετούς εκπροσώπους, υπενθυμίζονται οι διατάξεις της αριθ. την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-88 (ΦΕΚ/876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/φ.37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ/562/Β/1990) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001 (ΦΕΚ/1246/Β/2001) όμοιες υπουργικές αποφάσεις, για την διεξαγωγή εκλογών αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εν προκειμένω για τη διετία 2017-2018.

5. Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται οι διατάξεις της παρ. η του άρθρου 162 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4275/2014, σύμφωνα με τις οποίες «Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού».

6. Τέλος, ρυθμίζονται τα θέματα ανασυγκρότησης των κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων, για τα οποία εν προκειμένω εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94).

7. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι τα τακτικά μη αιρετά μέλη τόσο των κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων όσο και των υπηρεσιακών συμβουλίων των φορέων, στους οποίους οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, οπότε και θα αναζητηθούν από άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει να πληρούν αφενός την προϋπόθεση ότι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης κατά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων και αφετέρου πρέπει να ανήκουν στους έξι έχοντες τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης.

8. Σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω ορισμό των τακτικών μη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων θα ληφθεί υπόψη η εκπροσώπηση των φύλων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 161 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια των Ανεξαρτήτων Αρχών, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων συγκροτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση - Ανθρώπινο Δυναμικό.Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος Βερναρδάκης

Πηγή: Taxheaven