Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2016 της 10ης Μαρτίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον ακριβή μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και την επικαιροποίηση των εν λόγω καταλόγων σύμ

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2016 της 10ης Μαρτίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον ακριβή μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και την επικαιροποίηση των εν λόγω καταλόγων σύμ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/347 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Μαρτίου 2016

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον ακριβή μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και την επικαιροποίηση των εν λόγω καταλόγων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, οι εκδότες, οι συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, οι χώροι πλειστηριασμών, οι εκπλειστηριαστές και ο επιτηρητής πλειστηριασμών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους οφείλουν να καταρτίζουν καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και να τους επικαιροποιούν σύμφωνα με συγκεκριμένο μορφότυπο.

(2)

Ο καθορισμός συγκεκριμένου μορφότυπου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τυποποιημένων υποδειγμάτων, αναμένεται να διευκολύνει την ενιαία εφαρμογή της απαίτησης κατάρτισης και επικαιροποίησης των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014. Αναμένεται επίσης να διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους, που συνίσταται στην προστασία της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και στη διερεύνηση ενδεχόμενης κατάχρησης της αγοράς.

(3)

Δεδομένου ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν ταυτόχρονα πολλές προνομιακές πληροφορίες στους κόλπους μιας οντότητας, οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς τις συγκεκριμένες προνομιακές πληροφορίες στις οποίες είχαν πρόσβαση πρόσωπα που εργάζονται για εκδότες, συμμετέχοντες στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, χώρους πλειστηριασμών, εκπλειστηριαστές και επιτηρητή πλειστηριασμών (είτε πρόκειται για, μεταξύ άλλων, συμφωνία, σχέδιο, εταιρικό ή οικονομικό γεγονός, δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων ή προαγγελίες μειωμένων εταιρικών κερδών). Προς τον σκοπό αυτόν, ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες πρέπει να διαιρεθεί σε τμήματα με ένα διακριτό τμήμα για κάθε δεδομένη προνομιακή πληροφορία. Σε κάθε τμήμα θα πρέπει να απαριθμούνται όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην ίδια συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία.

(4)

Για να αποφευχθούν οι πολλαπλές καταχωρίσεις με τα ίδια πρόσωπα σε διαφορετικά τμήματα των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, οι εκδότες, οι συμμετέχοντες στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, οι χώροι πλειστηριασμών, οι εκπλειστηριαστές και ο επιτηρητής πλειστηριασμών, ή τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους, μπορούν να αποφασίσουν να καταρτίζουν και να τηρούν επικαιροποιημένο ένα συμπληρωματικό τμήμα του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, το οποίο αποκαλείται τμήμα των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών και είναι διαφορετικής φύσης από τα υπόλοιπα τμήματα του καταλόγου, δεδομένου ότι δεν δημιουργείται σε σχέση με την ύπαρξη συγκεκριμένης προνομιακής πληροφορίας. Στην περίπτωση αυτή, το τμήμα των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα πρόσωπα τα οποία, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους ή της θέσης τους, έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις προνομιακές πληροφορίες που κατέχει ο εκδότης, ο συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, ο χώρος πλειστηριασμών, ο εκπλειστηριαστής ή ο επιτηρητής πλειστηριασμών.

(5)

Ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει, καταρχήν, να περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διευκολύνουν την ταυτοποίηση των κατόχων προνομιακών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία γέννησης, την προσωπική διεύθυνση και, κατά περίπτωση, τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης των εν λόγω προσώπων.

(6)

Ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία ικανά να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές στη διεξαγωγή των ερευνών, την ταχεία ανάλυση της συμπεριφοράς διαπραγμάτευσης των κατόχων προνομιακών πληροφοριών, τη διαπίστωση συνδέσεων μεταξύ κατόχων προνομιακών πληροφοριών και προσώπων που εμπλέκονται σε ύποπτες συναλλαγές, και στον εντοπισμό επαφών μεταξύ τους σε κρίσιμες στιγμές. Εν προκειμένω, οι αριθμοί τηλεφώνου είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να ενεργήσει γρήγορα και να ζητήσει τα υπάρχοντα αρχεία κίνησης δεδομένων, εφόσον απαιτείται. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να παρέχονται ευθύς εξαρχής, ούτως ώστε να μην υπονομεύεται η ακεραιότητα της έρευνας από το γεγονός ότι η αρμόδια αρχή αναγκάζεται να απευθύνει κατά τη διάρκεια έρευνας περαιτέρω αιτήματα παροχής πληροφοριών στον εκδότη, τον συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, τον χώρο πλειστηριασμών, τον εκπλειστηριαστή, τον επιτηρητή πλειστηριασμών ή τον κάτοχο προνομιακών πληροφοριών.

(7)

Για να εξασφαλιστεί ότι ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες μπορεί να τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων αρχών το συντομότερο δυνατόν κατόπιν αιτήματος και προκειμένου να μην υπονομευτεί η έρευνα από την ανάγκη ανάκρισης ατόμων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να καταρτίζεται σε ηλεκτρονικό μορφότυπο και να επικαιροποιείται ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, όποτε συντρέχει κάποια από τις περιστάσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την επικαιροποίηση του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες.

(8)

Η χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μορφότυπων για την υποβολή των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται επίσης να μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις αρμόδιες αρχές, τους εκδότες, τους συμμετέχοντες στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, τους χώρους πλειστηριασμών, τους εκπλειστηριαστές και τον επιτηρητή πλειστηριασμών, καθώς και για τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους. Αναμένεται ότι η χρήση ηλεκτρονικών μορφότυπων θα επιτρέψει να παραμείνουν εμπιστευτικές οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και να τηρηθούν οι κανόνες που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

(9)

Δεδομένου ότι οι εκδότες σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ απαλλάσσονται από την κατάρτιση και την επικαιροποίηση καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και, επομένως, μπορούν να παράγουν και να τηρούν τις εν λόγω πληροφορίες σε μορφότυπο διαφορετικό από τον ηλεκτρονικό μορφότυπο, όπως απαιτείται από τον κανονισμό για τους λοιπούς εκδότες, είναι απαραίτητο να μην επιβάλλεται στους εκδότες σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ η απαίτηση να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές. Ομοίως, είναι επίσης σκόπιμο να μην απαιτείται η υποβολή ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν οι εκδότες δεν έχουν στη διάθεσή τους τα εν λόγω δεδομένα τη στιγμή που ζητείται ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία. Οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει την πληρότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών.

(10)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή.

(11)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(12)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι αναγκαίο ο παρών κανονισμός να τεθεί σε ισχύ επειγόντως και οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία με εκείνη που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:

«ηλεκτρονικά μέσα»: ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης), αποθήκευση και μετάδοση δεδομένων με καλωδιακή, ραδιοκυματική, οπτική τεχνολογία ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρομαγνητικό μέσο.

Άρθρο 2

Μορφότυπος για την κατάρτιση και την επικαιροποίηση του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες

1.   Οι εκδότες, οι συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, οι χώροι πλειστηριασμών, οι εκπλειστηριαστές και ο επιτηρητής πλειστηριασμών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους διασφαλίζουν ότι ο οικείος κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες διαιρείται σε χωριστά τμήματα που αφορούν διαφορετικές προνομιακές πληροφορίες. Όποτε εντοπίζονται νέες προνομιακές πληροφορίες, κατά τον ορισμό του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, προστίθενται νέα τμήματα στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες.

Κάθε τμήμα του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες τις οποίες αφορά το εν λόγω τμήμα.

2.   Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να προσθέσουν ένα συμπληρωματικό τμήμα στον κατάλογό τους με τα στοιχεία των προσώπων που έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις προνομιακές πληροφορίες («μόνιμοι κάτοχοι προνομιακών πληροφοριών»).

Τα στοιχεία των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό τμήμα το οποίο αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν περιλαμβάνονται στα άλλα τμήματα του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταρτίζουν και επικαιροποιούν τον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες σε ηλεκτρονικό μορφότυπο, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος I.

Όταν ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες περιλαμβάνει το συμπληρωματικό τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταρτίζουν και διατηρούν επικαιροποιημένο το εν λόγω τμήμα σε ηλεκτρονικό μορφότυπο, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος I.

4.   Με τους ηλεκτρονικούς μορφότυπους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή:

α)

η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, με τη διασφάλιση ότι η πρόσβαση στον εν λόγω κατάλογο περιορίζεται σε σαφώς προσδιορισμένα πρόσωπα που εργάζονται για τον εκδότη, τον συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, τον χώρο πλειστηριασμών, τον εκπλειστηριαστή και τον επιτηρητή πλειστηριασμών ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους, τα οποία χρειάζονται την πρόσβαση αυτή λόγω της φύσης των καθηκόντων ή της θέση τους·

β)

η ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες·

γ)

η πρόσβαση στις προηγούμενες εκδόσεις του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και η δυνατότητα ανάκτησής τους.

5.   Ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες που αναφέρεται στην παράγραφο 3 υποβάλλεται με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων τα οποία ορίζει η αρμόδια αρχή. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο τα ηλεκτρονικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Τα εν λόγω ηλεκτρονικά μέσα διασφαλίζουν την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών καθ' όλη τη διάρκεια της διαβίβασής τους.

Άρθρο 3

Εκδότες σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ

Για τους σκοπούς του άρθρου 18 παράγραφος 6 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο εκδότης του οποίου τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, παρέχει στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος, κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II και σε μορφότυπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών καθ' όλη τη διάρκεια της διαβίβασής τους.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιουλίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες: τμήμα σχετικό με [ονομασία της προνομιακής πληροφορίας που αφορά συγκεκριμένη συναλλαγή ή βασίζεται σε συγκεκριμένο γεγονός]

Ημερομηνία και ώρα (δημιουργίας του παρόντος τμήματος του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, δηλαδή κατά τον εντοπισμό της συγκεκριμένης εμπιστευτικής πληροφορίας): [ εεεε-μμ-ηη· ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα) ]

Ημερομηνία και ώρα (τελευταία επικαιροποίηση): [ εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα) ]

Ημερομηνία διαβίβασης στην αρμόδια αρχή: [ εεεε-μμ-ηη ]

Όνομα(-τα) του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες

Επώνυμo(-α) του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες

Επώνυμο(-α) κατά τη γέννηση του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες (εάν διαφέρει)

Αριθμός(-οί) επαγγελματικού τηλεφώνου (αριθμοί επαγγελματικής απευθείας τηλεφωνικής γραμμής και επαγγελματικού κινητού τηλεφώνου)

Επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας

Καθήκοντα και λόγος για τον οποίο το πρόσωπο κατέχει προνομιακές πληροφορίες

Απόκτηση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο απόκτησε πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες)

Παύση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο έπαυσε να έχει πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες)

Ημερομηνία γέννησης

Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης (κατά περίπτωση)

Προσωπικοί αριθμοί τηλεφώνου (αριθμοί τηλεφώνου οικίας και προσωπικού κινητού τηλεφώνου)

Πλήρης διεύθυνση κατοικίας (οδός· αριθμός· πόλη· ταχυδρομικός κώδικας· χώρα)

[Κείμενο]

[Κείμενο]

[Κείμενο]

[Αριθμοί (χωρίς κενά)]

[Διεύθυνση του εκδότη/συμμετέχοντος σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής/χώρου πλειστηριασμών/εκπλειστηριαστή/επιτηρητή πλειστηριασμών ή τρίτου σε σχέση με τον κάτοχο προνομιακών πληροφοριών]

[Κείμενο που περιγράφει τον ρόλο, τα καθήκοντα και τον λόγο της συμπερίληψης στον παρόντα κατάλογο]

[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]

[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]

[εεεε-μμ-ηη]

[Αριθμός και/ή κείμενο]

[Αριθμοί (χωρίς κενά)]

[Κείμενο: πλήρης προσωπική διεύθυνση του κατόχου προνομιακών πληροφοριών

Οδός και αριθμός

Πόλη

Ταχυδρομικός κώδικας

Χώρα]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Τμήμα του καταλόγου που αφορά τους μόνιμους κατόχους προνομιακών πληροφοριών

Ημερομηνία και ώρα (δημιουργίας του τμήματος μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών) [ εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα) ]

Ημερομηνία και ώρα (τελευταία επικαιροποίηση): [ εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα) ]

Ημερομηνία διαβίβασης στην αρμόδια αρχή: [ εεεε-μμ-ηη ]

Όνομα(-τα) του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες

Επώνυμo(-α) του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες

Επώνυμο(-α) κατά τη γέννηση του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες (εάν διαφέρει)

Αριθμός(-οί) επαγγελματικού τηλεφώνου (αριθμοί επαγγελματικής απευθείας τηλεφωνικής γραμμής και επαγγελματικού κινητού τηλεφώνου)

Επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας

Καθήκοντα και λόγος για τον οποίο το πρόσωπο κατέχει προνομιακές πληροφορίες

Καταχώριση

(ημερομηνία και ώρα κατά την οποία ένα πρόσωπο συμπεριλήφθηκε στο τμήμα μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών)

Ημερομηνία γέννησης

Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης (κατά περίπτωση)

Προσωπικοί αριθμοί τηλεφώνου (αριθμοί τηλεφώνου οικίας και προσωπικού κινητού τηλεφώνου)

Πλήρης διεύθυνση κατοικίας

(οδός· αριθμός· πόλη· ταχυδρομικός κώδικας· χώρα)

[Κείμενο]

[Κείμενο]

[Κείμενο]

[Αριθμοί (χωρίς κενά)]

[Διεύθυνση του εκδότη/συμμετέχοντος σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής/χώρου πλειστηριασμών/εκπλειστηριαστή/επιτηρητή πλειστηριασμών ή τρίτου σε σχέση με τον κάτοχο προνομιακών πληροφοριών]

[Κείμενο που περιγράφει τον ρόλο, τα καθήκοντα και τον λόγο της συμπερίληψης στον παρόντα κατάλογο]

[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]

[εεεε-μμ-ηη]

[Αριθμός και/ή κείμενο]

[Αριθμοί (χωρίς κενά)]

[Κείμενο: πλήρης προσωπική διεύθυνση του κατόχου προνομιακών πληροφοριών

Οδός και αριθμός

Πόλη

Ταχυδρομικός κώδικας

Χώρα]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα για τον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν οι εκδότες των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ

Ημερομηνία και ώρα (δημιουργίας): [ εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα) ]

Ημερομηνία διαβίβασης στην αρμόδια αρχή: [ εεεε-μμ-ηη ]

Όνομα(-τα) του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες

Επώνυμo(-α) του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες

Επώνυμο(-α) κατά τη γέννηση του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες (εάν διαφέρει)

Αριθμός(-οί) επαγγελματικού τηλεφώνου (αριθμοί επαγγελματικής απευθείας τηλεφωνικής γραμμής και επαγγελματικού κινητού τηλεφώνου)

Επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας

Καθήκοντα και λόγος για τον οποίο το πρόσωπο κατέχει προνομιακές πληροφορίες

Απόκτηση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο απόκτησε πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες)

Παύση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο έπαυσε να έχει πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες)

Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης (κατά περίπτωση)

Ειδάλλως, ημερομηνία γέννησης

Πλήρης διεύθυνση κατοικίας (οδός· αριθμός· πόλη· ταχυδρομικός κώδικας· χώρα)

(Εάν είναι διαθέσιμη κατά τη χρονική στιγμή του αιτήματος από την αρμόδια αρχή)

Προσωπικοί αριθμοί τηλεφώνου (αριθμοί τηλεφώνου οικίας και προσωπικού κινητού τηλεφώνου)

(Εάν είναι διαθέσιμοι κατά τη χρονική στιγμή του αιτήματος από την αρμόδια αρχή)

[Κείμενο]

[Κείμενο]

[Κείμενο]

[Αριθμοί (χωρίς κενά)]

[Διεύθυνση του εκδότη ή τρίτου μέρους κατόχου προνομιακών πληροφοριών]

[Κείμενο που περιγράφει τον ρόλο, τα καθήκοντα και τον λόγο της συμπερίληψης στον παρόντα κατάλογο]

[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]

[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]

[Αριθμός και/ή κείμενο ή εεεε-μμ-ηη για την ημερομηνία γέννησης]

[Κείμενο: πλήρης προσωπική διεύθυνση του κατόχου προνομιακών πληροφοριών

Οδός και αριθμός

Πόλη

Ταχυδρομικός κώδικας

Χώρα]

[Αριθμοί (χωρίς κενά)]

Πηγή: Taxheaven