Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1101823 ΕΞ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξέταση των αλλαγών στις Τελωνειακές αποφάσεις στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδ

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1101823 ΕΞ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξέταση των αλλαγών στις Τελωνειακές αποφάσεις στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδ

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1101823ΕΞ2016 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' -ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο:210-3311291
FAX: 210-3230829
 
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
  
ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξέταση των αλλαγών στις Τελωνειακές αποφάσεις στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και για την προσαρμογή σε αυτές του Υποσυστήματος ή για την χρήση των κεντρικά υλοποιούμενων εφαρμογών για την υποστήριξη των Τελωνειακών Αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
β) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».
γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
η) Του Κανονισμού (ΕΕ), αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, για την θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και των εφαρμοστικών διατάξεων αυτού, όπως ισχύει.

2. Το από 18-4-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και του συμπληρωματικού αυτού, μήνυμα.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την εξέταση των αλλαγών στις Τελωνειακές αποφάσεις, στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και για την προσαρμογή σε αυτές του Υποσυστήματος ή για την χρήση των κεντρικά υλοποιούμενων εφαρμογών για την υποστήριξη των Τελωνειακών Αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως Συντονιστή και μέλη αυτής, τους κατωτέρω υπαλλήλους υπηρεσιών της Γ..Γ.Δ.Ε., ως εξής:
α) Αργύριο Χασιώτη, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ' του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ , ως Συντονιστή.
β) Ελένη Ανδρεοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, ως μέλος.
γ) Στυλιανή Γαυγιωτάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. , ως μέλος.
δ) Μαρία Γκίκα, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.
ε) Δημήτριο Ντουντουνάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ , ως μέλος.
στ) Κυριάκο Μιχαλακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος.
ζ) Αλεξάνδρα Μάτη, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, ως μέλος.
η) Αγγελική Κάστρη, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, ως μέλος.
θ) Μαγδαληνή Μπενάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Στυλιανή Δροσοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
ι) Μαρία Γιαννακάκου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

3. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

4 . Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:
α) Η μελέτη των σχετικών νομικών κειμένων, καθώς και η παρακολούθηση των εξελίξεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τις αλλαγές στις Τελωνειακές Αποφάσεις (Customs Decisions) και το Κοινοτικό Trader Portal.
β) Η αντιπαραβολή του υφιστάμενου Υποσυστήματος Αδειών / Εγκρίσεων του ICISnet με το προς υλοποίηση από την Κοινότητα και ο εντοπισμός των αποκλίσεων.
γ) Η εξέταση της διαλειτουργικότητας με την Κεντρική Πύλη για συναλλασσομένους της Κοινότητας.
δ) Η πρόταση στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, ανάλογα με την έκταση των διαπιστούμενων αλλαγών, είτε για την προσαρμογή του ως άνω Υποσυστήματος (υβριδική λύση) ή για την χρήση των κεντρικά υλοποιούμενων εφαρμογών για την υποστήριξη των Τελωνειακών Αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ε) Η παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε απαιτούμενου σχετικού λογισμικού και διαλειτουργικότητας με τα λοιπά Υποσυστήματα του ICISnet.
στ) Η συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.
ζ) Η υποβολή στις συναρμόδιες Διευθύνσεις σχεδίου εγκυκλίου εφαρμογής,
η) Η υποβολή προτάσεων στις συναρμόδιες Υπηρεσίες, για την ενημέρωση του εμπορικού κόσμου, προκειμένου να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία τα ανωτέρω.

5. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που θα καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, επί των οδών Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου συστήματος των Τελωνειακών Αποφάσεων (Customs Decisions), οπότε και θα ενημερώσει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.. Επίσης. για την ολοκλήρωση του έργου της θα ενημερώσει και την Διεύθυνση Οργάνωσης.

Η Ομάδα Εργασίας κατά την διάρκεια λειτουργίας της θα ενημερώνει την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για την πορεία των εργασιών της, σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα καθορίσει η ίδια.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πηγή: Taxheaven