Αριθμ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302/ 2016 Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Αριθμ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302/ 2016 Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Αριθμ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302

(ΦΕΚ Β' 2048/06-07-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 37).

2. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

3. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

5. Τις με αρ. EBA/GL/2015/10/22.09.2015 κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

6. Την αρ. 738/27.04.2016 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Κ.Ε σχετικά με την μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε..

7. Την αρ. 186/30.05.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της επί της μεθοδολογίας υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών βάσει των αναλαμβανόμενων κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε.. 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές Ανάπτυξης της Μεθοδολογίας

1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4370/2016 (Α' 37) με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) βασίζονται στο ύψος των εγγυημένων καταθέσεων και στο βαθμό κινδύνου που αναλαμβάνει το αντίστοιχο μέλος.

2. Αποδέκτες της μεθοδολογίας είναι τα συμμετέχοντα στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύματα.

3. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δεικτών προσδιορίζονται από το ΤΕΚΕ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και υποβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα στο ΤΕΚΕ, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Με σκοπό τη συγκρισιμότητα των δεικτών και τον περιορισμό της επιβάρυνσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, χρησιμοποιούνται στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στις αναφορές FINRep και CORep, οι οποίες συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα για εποπτικούς σκοπούς. Το ΤΕΚΕ ενημερώνει τα πιστωτικά ιδρύματα για τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό κάθε δείκτη.

4. Τα στοιχεία αποστέλλονται μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιουνίου κάθε έτους και υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο.

Άρθρο 2
Προσδιορισμός Ετήσιου Ποσοστού Εισφοράς-Συνολικού Επιπέδου Ετήσιας Εισφοράς

1. Σε ετήσια βάση το ποσοστό εισφοράς (Contribution Rate - CR) ορίζεται ως το επίπεδο - στόχος επιμεριζόμενο ισομερώς στην διάρκεια των ετών και εν συνεχεία προσαρμοζόμενο βάσει της προκυκλικότητας του τραπεζικού τομέα.

2. Το ποσοστό εισφοράς είναι ίδιο για όλα τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και προσδιορίζεται κάθε χρόνο ως το πηλίκο του επιπέδου-στόχου προς το άθροισμα των εγγυημένων καταθέσεων όλων των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. 

3. Με βάση το ποσοστό αυτό και το ύψος των εγγυημένων καταθέσεων (Covered Deposits - CD), υπολογίζεται το συνολικό επίπεδο ετήσιας εισφοράς (CRx CD).

Άρθρο 3
Ορισμός Ετήσιας Εισφοράς Πιστωτικού Ιδρύματος

Οι σταθμισμένες με βάση τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο εισφορές κάθε πιστωτικού ιδρύματος υπολογίζονται με την ακόλουθη εξίσωση:
Ci = CR x ARWi x CDi x μ (1) , όπου
Ci = ετήσια εισφορά του πιστωτικού ιδρύματος «i»
CR = ποσοστό εισφοράς επί των εγγυημένων καταθέσεων για κάθε έτος
ARWi = συνολικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου για το πιστωτικό ίδρυμα «i»
CDi = εγγυημένες καταθέσεις για το πιστωτικό ίδρυμα «i»
μ = συντελεστής προσαρμογής

Άρθρο 4
Συνολικός Συντελεστής Στάθμισης Κινδύνου

Για τον συνολικό συντελεστή στάθμισης κινδύνου (Aggregate Risk Weight - ARW), λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες κινδύνου που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1: «Δείκτες Κινδύνου», οι οποίοι υπολογίζονται με βάση στοιχεία που λαμβάνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και αφορούν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.Η δικαιολογητική βάση των ανωτέρω δεικτών δίδεται στο Παράρτημα I: «Δικαιολογητική Βάση Επιλογής Δεικτών Κινδύνου».

Άρθρο 5
Καθορισμός Συντελεστή Στάθμισης Δείκτη

Ορίζεται συντελεστής στάθμισης δείκτη (Indicator Weight - IW) που αποδίδεται σε κάθε δείκτη κινδύνου βάσει της ιδιότητάς του. Ο συνολικός συντελεστής στάθμισης για κάθε κατηγορία κινδύνου είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ ενώ το άθροισμα των συντελεστών στάθμισης που έχει αποδοθεί σε όλους τους δείκτες κινδύνου πρέπει να ισούται με 100%. Στον Πίνακα 2: «Συντελεστές Στάθμισης Δείκτη», παρουσιάζονται οι συντελεστές στάθμισης κάθε δείκτη κινδύνου. Άρθρο 6
Καθορισμός Κλάσεων Κινδύνου

1. Καθορίζονται κλάσεις κινδύνου για κάθε δείκτη κινδύνου, κατ' εφαρμογή της μεθόδου ταξινόμησης σε κλάσεις. Ο αριθμός κλάσεων κινδύνου καθορίζεται σε τέσσερις (4). Οι κλάσεις αντικατοπτρίζουν τα διαφορετικά προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή Πολύ Υψηλός, Υψηλός, Μεσαίος, Χαμηλός, όπως αυτά αξιολογούνται με βάση τους δείκτες. Τα όρια των κλάσεων προσδιορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής και ουσιαστική διαφοροποίηση των συμμετεχόντων ιδρυμάτων και να αποφεύγεται η ταξινόμηση στην ίδια κλάση πιστωτικών ιδρυμάτων με σημαντικές διαφορές στους δείκτες κινδύνου, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

2. Οι κλάσεις κινδύνου κατ' αντιστοιχία στον κάθε δείκτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 «Συντελεστές στάθμισης, κλάσεις και επιμέρους βαθμολογίες κινδύνου ανά δείκτη».

3. Η δικαιολογητική βάση της επιλογής της μεθόδου αυτής παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ: «Δικαιολογητική Βάση της Επιλογής της Μεθόδου Ταξινόμησης σε Κλάσεις».

Άρθρο 7
Καθορισμός Επιμέρους Βαθμολογίας Κινδύνου

Καθορίζεται η επιμέρους βαθμολογία κινδύνου (Individual Risk Score - IRS) για κάθε κλάση κινδύνου. Οι επιμέρους βαθμολογίες κινδύνου (IRS) κατ' αντιστοιχία των κλάσεων κινδύνου, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Οι τιμές των επιμέρους βαθμολογιών κινδύνου (IRS) κυμαίνονται από 0 έως 100, όπου η τιμή 0 υποδεικνύει τον χαμηλότερο κίνδυνο η τιμή 33 τον μεσαίο, η τιμή 66 τον υψηλό και η τιμή 100 τον υψηλότερο, αντικατοπτρίζοντας αναλογικά το ύψος του κινδύνου.


 

Άρθρο 8
Υπολογισμός Συνολικής Βαθμολογίας Κινδύνου

1. Κάθε επιμέρους βαθμολογία κινδύνου (IRS) που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη κλάση για κάθε πιστωτικό ίδρυμα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή στάθμισης δείκτη (IW) που έχει αποδοθεί σε κάθε συγκεκριμένο δείκτη κινδύνου.

Για κάθε πιστωτικό ίδρυμα υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία κινδύνου (Aggregate Risk Score - ARS) ως το άθροισμα των γινομένων των συντελεστών στάθμισης (IW) επί των επιμέρους βαθμολογιών κινδύνου (IRS).Συνεπώς, μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής έχει υπολογιστεί η συγκεκριμένη συνολική βαθμολογία κινδύνου (ARS) για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, η οποία λαμβάνει τιμές από 0-100.

Άρθρο 9
Συνολικός Συντελεστής Στάθμισης Κινδύνου

1. Προκειμένου να προσδιοριστεί ο συνολικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου (Aggregate Risk Weight - ARW) ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Καθορισμός Κατηγοριών Συνολικής Βαθμολογίας Κινδύνου:
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία και με βάση τη συνολική βαθμολογία κινδύνου (ARS), τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καταταχθούν σε κατηγορίες κινδύνου. Συγκεκριμένα, καθορίζονται πέντε (5) κατηγορίες συνολικής βαθμολογίας κινδύνου (ARS) στις οποίες κατατάσσονται τα πιστωτικά ιδρύματα με βάση την αντίστοιχη βαθμολογία κινδύνου κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Για κάθε κατηγορία τα όρια της συνολικής βαθμολογίας κινδύνου (ARS) ορίζονται με τρόπο τέτοιο που να αντιστοιχούν στο βαθμό του κινδύνου, δηλαδή η πρώτη κατηγορία αντιστοιχεί στο χαμηλότερο και η τελευταία στον υψηλότερο κίνδυνο.
Στον Πίνακα 4 «Κατηγορίες Κινδύνου και Συνολικοί Συντελεστές Στάθμισης ανά Κατηγορία», παρουσιάζονται οι πέντε (5) κατηγορίες συνολικής βαθμολογίας κινδύνου.

β) Καθορισμός Συνολικού Συντελεστή Στάθμισης Κινδύνου:
Ο συνολικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου (Aggregate Risk Weight - ARW) για κάθε κατηγορία κινδύνου, ορίζεται έτσι ώστε στην χαμηλή κατηγορία να αντιστοιχεί χαμηλός συνολικός συντελεστής, ο οποίος θα κλιμακώνεται αυξητικά για κάθε κατηγορία κινδύνου. Ο συνολικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου (ARW) παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.

Η επιλογή του ύψους των συνολικών συντελεστών στάθμισης (ARW) αντικατοπτρίζει την αντιστοιχία της επιβάρυνσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με την αντίστοιχη πιθανότητα περιέλευσής τους σε αδυναμία και ενεργοποίησης του συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Ειδικότερα, για τις πέντε κατηγορίες κινδύνου ορίστηκαν συντελεστές 75%, 100%, 125%, 150% και 175% αντίστοιχα.2. Κατ' εξαίρεση της περιπτώσεως β' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει δημοσιεύσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία, το εν λόγω ίδρυμα θα κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων.

3. Περαιτέρω, τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών θα κατατάσσονται πάντα στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου, λόγω ελλιπών στοιχείων αναφοράς ή/και μη ισοδύναμου με το ευρωπαϊκό εποπτικού πλαισίου στη χώρα προέλευσης.

4. Επιπλέον, σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα δεν αποστείλει στο ΤΕΚΕ στοιχεία για συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου, το πιστωτικό ίδρυμα θα κατατάσσεται στην υψηλότερη κλάση για τους εν λόγω δείκτες. 

Άρθρο 10
Συντελεστής Προσαρμογής

1. Υπολογίζονται οι σταθμισμένες για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο εισφορές (Pi) για κάθε πιστωτικό ίδρυμα με βάση τις τιμές των μεταβλητών CR, CD και ARW.

Pi = CR x ARWi x CDi (3)

Με βάση τις τρεις πρώτες μεταβλητές της εξίσωσης (1) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης μπορούμε να υπολογίσουμε τις σταθμισμένες με βάση τον κίνδυνο εισφορές. Ωστόσο, επειδή το συνολικό επίπεδο ετήσιας εισφοράς που προκύπτει από τους υπολογισμούς ενδέχεται να διαφέρει από το προκαθορισμένο συνολικό ετήσιο επίπεδο εισφορών βάσει στόχου, χρησιμοποιείται ο συντελεστής προσαρμογής.

2. Υπολογίζεται ο συντελεστής προσαρμογής (μ), ως εξής:Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven