Κ.Υ.Α. αριθμ. 2202/75660/ 1.7.2016 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους και έγκριση των σχετικώ

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2202/75660/ 1.7.2016 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους και έγκριση των σχετικώ

Αριθμ. 2202/75660

(ΦΕΚ Β' 2082/06-07-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α'15), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτ. ζ της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014 (Α'32) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 4351/2015 (Α'164).
β) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
γ) Της παρ. ιβ του άρθρου 20, της περίπτ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 66, 67, 68, 77 και 91, όπως ισχύουν, του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
δ) Του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις (Α' 206)».
ε) Του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει (Α' 194).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

2. Την αριθ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β'2144).

3. Την αριθμ. 36166/14-10-2015 (Β' 2252) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα».

4. Την αριθμ.. Υ28/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη (Β'2168)

5. Την αριθ. 577/20246/17.02.2016 απόφαση της Δ/ νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 600.000 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 με ΑΔΑ ΩΑΤΦ4653ΠΓ-ΤΓΘ, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 19895 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου.

6. Την αριθ. 122/36733/24.03.2016 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της παραγρ. 5 περίπτ. ε του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται συνολική δαπάνη συνολικού ύψους 600.000 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2016, ΚΑΕ 2111.

8.Το  με αριθ. Κ.Μ.Κ.Ε. 130489 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/18-09-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την χρηματοδότηση Δήμων και Συνδέσμων Δήμων (φορείς), με σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων αυτών, δηλαδή την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη διατροφή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξη τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει, και η έγκριση διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.

Άρθρο 2
Επιλεξιμότητα δαπανών

1. Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι:
α) δαπάνες για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προς τις διατάξεις του Ν. 604/1977 (Α' 163) και του Π.δ. 463/78 (Α'96) (διατάξεις περί ενδιαιτημάτων) όπως ισχύουν,
β) δαπάνες για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας,
γ) δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
δ) δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το Ν. 4039/2012, όπως ισχύει,
ε) δαπάνες για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

2. Μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι:
α) δαπάνες που σχετίζονται με κατασκευή σε υφιστάμενο καταφύγιο ή δημοτικό ιατρείο μικρών ζώων, η οποία προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας,
β) δαπάνες για αγορά συστημάτων λογισμικών και εν γένει ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
γ) δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων,
δ) δαπάνες για μισθοδοσία υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κτηνιάτρου που διενεργεί τις κτηνιατρικές πράξεις ή επεμβάσεις, στην περίπτωση που ο κτηνίατρος είναι υπάλληλος του Δήμου,
ε) δαπάνες για αμοιβή των μελών των επιτροπών της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει
στ) δαπάνες για έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υδροδότησης, τηλεπικοινωνιών, καυσίμων, διοδίων,
ζ) δαπάνες για έξοδα υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Δήμου ή του Συνδέσμου Δήμων, όπου φιλοξενούνται ή περιθάλπονται αδέσποτα ζώα συντροφιάς,
η) δαπάνες για έξοδα συντήρησης, επισκευής ή ασφάλισης των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
θ) δαπάνες για έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου ή του Συνδέσμου Δήμων, γραφικής ύλης και ειδών ένδυσης,
ι) δαπάνες για έξοδα αγοράς λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή του περιβάλλοντος χώρου π.χ κηπουρικών εργασιών κ.λπ.
ια) δαπάνες που αφορούν τον εξοπλισμό και τα φαρμακευτικά σκευάσματα όπως περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. 1714/75275/6.7.2015 ΥΑ (Β' 1489) «Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς»,

3. Η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της παρ. 1 που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει. Ειδικά η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό.

4. Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 7, σε συνάρτηση με τον αριθμό των δικαιούχων χρηματοδότησης.

Άρθρο 3
Δυνητικοί Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης για τις δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 3 είναι φορείς του άρθρου 1 εφόσον:
α) η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου ή του ιατρείου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 604/1977 και του Π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν,
β) η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1, για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 όπως ισχύει,
γ) οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 3 για τις οποίες ο φορέας αιτείται χρηματοδότησης, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 5,
δ) οι δραστηριότητες για τις οποίες δίνεται χρηματοδότηση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1, δεν έχουν εμπορικό σκοπό.

Άρθρο 4
Αιτήσεις - Δικαιολογητικά

1. Οι ενδιαφερόμενοι για την χρηματοδότηση της πα-ρούσας φορείς, υποβάλλουν στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα και του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα, με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες αρχές (τηλέφωνο, fax, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορέα καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

2. Για τη βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Άδεια ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
β) Άδεια λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
γ) Τεχνική μελέτη μετά του προβλεπόμενου κόστους στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών που απαιτούνται για τη βελτίωση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, υπογεγραμμένη από μηχανικό,
δ) Για την έγκριση της χρηματοδότησης των φορέων απαιτούνται τα προβλεπόμενα από την αριθμ. 2/39549/0026/11.6.2015 (Β'1138) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών και το άρθρο 7 του Π.δ.113/ 2010 (Α'194) δικαιολογητικά.
ε) Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει:
αα) ότι η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου ή του ιατρείου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 604/ 1977 και του Π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν και η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1, για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 όπως ισχύει,
ββ) ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία αιτείται χρηματοδότησης δεν έχει ενταχθεί σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης,
γγ) ότι ο φορέας δεν θα αξιοποιήσει τις δραστηριότητες για τις οποίες θα λάβει χρηματοδότηση για εμπορικούς σκοπούς (π.χ. φιλοξενία/περίθαλψη ζώων με αμοιβή), αλλά αποκλειστικά για την υποδοχή/περίθαλψη αδέσποτων ζώων για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας,
δδ) ότι ο φορέας θα εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση των κτηνιάτρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων και των κατά περίπτωση μικτών κλιμακίων ελέγχου, στις εγκαταστάσεις του ή στους χώρους που υλοποιούνται ενέργειες διαχείρισης των ζώων για οποιοδήποτε έλεγχο και θα ακολουθεί τις υποδείξεις τους,
στ) Απόφαση σύστασης του Συνδέσμου, όταν ο ενδιαφερόμενος φορέας είναι Διαδημοτικός Σύνδεσμος, στην οποία αναφέρεται ρητά, σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν. 3463/2006 (Α 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ότι οι Δήμοι μέλη του καταβάλλουν τέλη και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
ζ) βεβαίωση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ενσωμάτωση των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων αυτού (τελευτ. εδ. παρ. 3 άρθρου 41 Ν. 4129/2013, όπως ισχύει).
η) Αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατάστασης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ., από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλλει σε αυτήν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 (Α. 137) και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του αρθ. 27 παρ. 22 αυτού.

3. Για τη βελτίωση δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ιατρείου μικρών ζώων,
β) Τεχνική μελέτη μετά του προβλεπόμενου κόστους στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών που απαιτούνται για τη βελτίωση του δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων , υπογεγραμμένη από μηχανικό,
γ) Τα δικαιολογητικά των περιπτ δ έως η της παρ. 2.

4. Για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του άρθρου 1, η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Σύμβαση μεταξύ του φορέα και ιδιωτών που τυχόν έχει συναφθεί στα πλαίσια διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
β) Απολογιστική έκθεση των εργασιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
αα) αριθμός των ζώων που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους με τους αριθμούς ηλεκτρονικής σήμανσης του καθενός,
ββ) είδος και ποσότητα φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για τα ανωτέρω ζώα συνολικά,
γγ) στην περίπτωση αγοράς ιατρικού εξοπλισμού της περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, αιτιολόγηση της αγοράς,
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία αναφέρεται ότι ο φορέας τηρεί τα κάτωθι:
αα) ατομικές καρτέλες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα οποία διαχειρίστηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φωτογραφία του αδέσποτου ζώου, το είδος, το φύλο, τη φυλή, το μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο, μεγαλόσωμο), τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης, την ημερομηνία περισυλλογής, την τοποθεσία περισυλλογής, την ημερομηνία και το είδος των εμβολιασμών, την ημερομηνία αποπαρασίτωσης, την ημερομηνία στείρωσης, το όνομα του κτηνιάτρου που πραγματοποίησε τη στείρωση, τον προορισμό του ζώου (υιοθεσία, επανένταξη, ευθανασία), την ημερομηνία επανένταξης του ζώου και τον τόπο επανένταξης του, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου, την ημερομηνία ευθανασίας του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας, την ημερομηνία και την αιτία θανάτου σε περίπτωση θανάτου του ζώου,
ββ) βιβλίο εισερχομένων- εξερχόμενων ζώων, στο οποίο περιγράφεται και η κατάσταση υγείας των ζώων,
γγ) βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων , στο οποίο περιγράφονται ανά ζώο το είδος της παρεχόμενης νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας,
δδ) βιβλίο φαρμάκων, στο οποίο εγγράφονται το είδος και η ποσότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ανά ζώο και ανά ημέρα,
εε) βιβλίο του εξοπλισμού του ιατρείου ανά είδος και ποσότητα. Τα προαναφερόμενα βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται από την ΔΑΟΚ της οικείας ΠΕ.
δ) Τα δικαιολογητικά των περιπτ. δ έως η της παρ. 2.

5. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση χρηματοδότησης κάθε φορέα διατηρούνται σε ατομικό φάκελο, όπου υπάρχει και η κατάσταση παραστατικών, από τα οποία προκύπτει το ύψος της κάθε πληρωμής.

Άρθρο 5
Έλεγχος Αίτησης Χρηματοδότησης

1. Σε κάθε ΠΕ της χώρας συνιστάται τριμελής επιτροπή με έργο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φορέων και
τον έλεγχο της νομιμότητας, ορθότητας και πληρότητας, σύμφωνα και με τη νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου, των δικαιολογητικών του άρθρου 5. Η επιτροπή αποτελείται από:
α) έναν υπάλληλο της ΔΑΟΚ της οικείας ΠΕ κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, ως Πρόεδρο,
β) έναν υπάλληλο της ΔΑΟΚ της οικείας ΠΕ κλάδου ΠΕ Διοικητικών ως μέλος και
γ) έναν υπάλληλο της οικείας ΠΕ κλάδου ΠΕ Οικονομικών, ως μέλος.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της οικείας ΠΕ, οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής λόγω έλλειψης υπαλλήλων των συγκεκριμένων κλάδων, η ΠΕ διαβιβάζει τις αιτήσεις των φορέων σε όμορη ΠΕ της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να αξιολογηθούν από την αντίστοιχη επιτροπή.

2. Οι ΔΑΟΚ των ΠΕ αποστέλλουν στη Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εισήγηση με συνημμένο πίνακα, στον οποίο αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι φορείς που δικαιούνται χρηματοδότησης, το ποσό των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά φορέα και ανά είδος δαπάνης (βελτίωση καταφυγίου, βελτίωση ιατρείου μικρών ζώων, αγορά ζωοτροφών, υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων χωρίς να περιλαμβάνεται η αγορά ζωοτροφών) καθώς και ο αριθμός των ζώων τα οποία έχει διαχειριστεί ο φορέας.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά για την έγκριση χρηματοδότησης

1. Για την έγκριση της χρηματοδότησης των φορέων, απαιτούνται τα προβλεπόμενα από την αριθμ.2/39549/0026/11.6.2015 (Β'1138) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών και το άρθρο 7 του Π.δ. 113/2010 (Α'194) δικαιολογητικά.

2. Οι χρηματοδοτούμενοι φορείς υποβάλλουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απολογιστικά μετά το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας καθώς και ξεχωριστό απολογισμό της χρηματοδότησης που έλαβαν (άρθρο 41 Ν. 4129/2013 (Α'52) όπως ισχύει).

3. Οι πιστώσεις εκταμιεύονται από τους δικαιούχους φορείς μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Πηγή: Taxheaven