Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1102742 ΕΞ 2016/6.7.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Κοινοποίησης - Σ.Η.Κ. του άρθρου 5 τ

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1102742 ΕΞ 2016/6.7.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Κοινοποίησης - Σ.Η.Κ. του άρθρου 5 τ

Αθήνα, 06 Ιουλίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1102742 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τριανταφυλλιά Γάλλου
Τηλέφωνο: 210 - 33.11.291
FAX: 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Κοινοποίησης - Σ.Η.Κ. του άρθρου 5 του ν. 4174/2013».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014.

β) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Των παραγράφων 1 έως 3 και 6 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 (Α'170) «Φορολογικές διαδικασίες θα! άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 39 του ν.4223/2013 (Α'287) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».

δ) Της αριθ. ΠΟΛ 1125/ 16-04-2014 (Β' 1171) - απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 (Α'17θ), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης».

ε) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

θ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ι) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως ισχύει.

2. Τα από 13, 21-06, 02 και 05-07-2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..

3. Το αριθ. Δ.Ε.Δ. 1090204 ΕΞ 2016 / 14-06-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Το από 27-06-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..

5. Το από 28-06-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης Γ.Γ.Δ.Ε..

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-1-2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, για την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Κοινοποίησης - Σ.Η.Κ. του άρθρου 5 του Ν.4174/2013».

Β.Ι. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως Συντονιστή και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., ως εξής:

1) Δημήτριο Βαφειάδη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Συντονιστή.

2) Ρένο Καραστάθη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κλεοπάτρα Κόγια, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3) Σοφία Δεληλίγκα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος.

4) Δημήτριο Ράπτη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος.

5) Αντωνία Στάθη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

6) Νικόλαο Παπαλόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Χρυσαυγή Κυριακού, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

7) Πέτρο Ρογκάκο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ως μέλος.

8) Χρυσούλα Τσαμπίρα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), ως μέλος.

9) Διονύσιο Αυγερινό, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος.

10) Αικατερίνη Μπάκα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

11) Φώτιο Σωτηρίου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. ως μέλος.

12) Θεόδωρο Τρυποσκούφη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

13) Ιωάννα Τσιντή, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, για θέματα εκούσιας είσπραξης.

14) Στυλιανή Γιουρέλη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, ως μέλος.

15) Αρχοντούλα Μαυρομάτη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισπράξεων, ως μέλος, για θέματα αναγκαστικής είσπραξης.

16) Φανή Χαριτίδου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

17) Διονυσία Χαϊκάλη, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Φωτεινή Βασιλαντωνάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ, του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

II. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας θα τον αναπληρώνει το τακτικό μέλος, με α/α 2, Ρένος Καραστάθης.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει o Συντονιστής αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

α) ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η κατάρτιση των λειτουργικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Κοινοποίησης - Σ.Η.Κ., άρθρο 5, Ν. 4174/2013», για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης προς φορολογουμένους ή άλλα πρόσωπα (χρήστες του TAXISnet), σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.4174/2013 (Α'170).

β) η μελέτη και ο προσδιορισμός των απαραίτητων αλλαγών που απαιτούνται στα πληροφοριακά συστήματα εσωτερικών χρηστών της Γ.Γ.Δ.Ε..

γ) η υλοποίηση κατάλληλης πλατφόρμας στο σύστημα TAXISnet για την κοινοποίηση και την παραλαβή των πράξεων, σε εφαρμογή της ΠΟΛ. 1125/9-5-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

δ) Η μελέτη και η υλοποίηση διεπαφής για την επεκτασιμότητα του έργου για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων άλλων υπηρεσιών ή φορέων, πλην Γ.Γ.Δ.Ε.

Ε. Ο Συντονιστής και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας:

α) μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

β) θα καθορίσουν χρονοδιάγραμμα ενεργειών, το οποίο θα γνωρίσουν στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

γ) θα συντάσσουν και θα αποστέλλουν μηνιαίες αναφορές προόδου του έργου, καθώς και τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της υποπαραγράφου β' της παραγράφου Δ', στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής και θα ολοκληρώσει το έργο της εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της παρούσας απόφασης, οπότε θα παραδώσει αναφορά πεπραγμένων στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven