Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 19/6.7.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 209/Β΄/9-2- 2012) περί καθορισμού ενιαίου ωραρίου εργασίας διοικητικών υπαλλήλων τουΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως τροπο

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 19/6.7.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 209/Β΄/9-2- 2012) περί καθορισμού ενιαίου ωραρίου εργασίας διοικητικών υπαλλήλων τουΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως τροπο

Αθήνα, 06-07-2016
Αριθμ. Πρωτ. Ρ60/16 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Αγίου Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας :102 41, Αθήνα
Τηλέφωνο :210 5215289-294
Τηλεομοιοτυπία :210 5223312
Ηλεκτρονικό Ταχ. :diefpros@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚ. 19

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 209/Β΄/9-2- 2012) περί καθορισμού ενιαίου ωραρίου εργασίας διοικητικών υπαλλήλων τουΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει »

ΣΧΕΤ.: Οι υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 19/12 και 41/2013 Εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. Φ.10021/28025/Δ9/7379/30.6.2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2042/Β΄/5-7-2016) σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 (ΦΕΚ 209/Β΄/9-2-2012) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίζεται το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως εξής:

α) ώρα προσέλευσης: 7:00 και ώρα αποχώρησης: 15:00
β) ώρα προσέλευσης: 7:30 και ώρα αποχώρησης: 15:30
γ) ώρα προσέλευσης: 8.00 και ώρα αποχώρησης: 16.00
δ) ώρα προσέλευσης: 8:30 και ώρα αποχώρησης: 16:30

Η δυνατότητα επιλογής της δ΄ περίπτωσης αφορά αποκλειστικά υπαλλήλους που έχουν παιδί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η επιλογή του ωραρίου θα πραγματοποιείται κατόπιν δήλωσης του υπαλλήλου κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (ΦΕΚ1659/Β΄/26-7-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Φ.10021/28025/Δ9/7379/30.6.2016 απόφασης, η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 29-07-2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του δηλωθέντος ωραρίου 01-08-2016).

Επισημαίνουμε ότι οι προαναφερθείσες δηλώσεις θα κατατίθενται και θα τηρούνται στις Υπηρεσίες Διοικητικού των οικείων Μονάδων και δεν θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Mε ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Μονάδων και κατόπιν εκτίμησης των δηλώσεων επιλογής ωραρίου των υπαλλήλων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι του Ιδρύματος.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven