Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΒ3 /οικ. 26105/ 2016 Τροποποίηση απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής φυσικού αρχείου από παρόχους

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΒ3 /οικ. 26105/ 2016 Τροποποίηση απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής φυσικού αρχείου από παρόχους

Αθήνα, 06/07/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3 /οικ. 26105

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
www.eopyy.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 15123
Πληροφορίες: Ι. Μπιτσικώκου
Τηλ.: 210 8110840
Φαξ: 210 8110870
E-mail: d8@eopyy.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ»

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την Συγκεντρωτική Κατάσταση Ασφαλισμένων καθώς και το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο- Εξιτήριο που αναφέρονται στην ΚΥΑ με αριθμ. Β2β/οικ. 38642/30.5.2016 (ΦΕΚ 1536/τ.Β’/31-5-2016) «Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας» στην οποία ορίζονται ανά κατηγορία παρόχου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής φυσικού αρχείου , σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με την υπ’ αριθμ. 571/290/01-07-2016 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής φυσικού αρχείου από τους Παρόχους, ως ακολούθως:

1. Η « Συγκεντρωτική κατάσταση ασφαλισμένων» και το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο – Εξιτήριο θα αναζητούνται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του e-ΔΑΠΥ.

Ως «Συγκεντρωτική κατάσταση ασφαλισμένων» νοείται η ηλεκτρονική υποβολή του παρόχου ενώ ως Εισιτήριο – Εξιτήριο νοείται η σχετική αναγγελία στο ηλεκτρονικό σύστημα, τα οποία είναι προσβάσιμα στους υπαλλήλους του Οργανισμού.

2. Η κατάσταση εξαιρούμενων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων ατομικής παραγγελίας, θα αναζητείται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του e-ΔΑΠΥ.

Όπου απαιτούνται τιμολόγια αγοράς φαρμάκων ανά νοσηλευόμενο ΑΜΚΑ εξαιρούμενων των ΚΕΝ ή του ημερήσιου νοσηλίου, αυτά μπορούν να υποβάλλονται σκαναρισμένα στο e-ΔΑΠΥ , στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα μπορούν να υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αυτών.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία .Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πηγή: Taxheaven