Αριθμ. ΔΣΣΟΔ Α 1096087 ΕΞ 2016/27.6.2016 Καθορισμός στόχων έτους 2016 για τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. ΔΣΣΟΔ Α 1096087 ΕΞ 2016/27.6.2016 Καθορισμός στόχων έτους 2016 για τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. ΔΣΣΟΔ Α 1096087 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 2100/7-7-2016)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 55 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'), «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/29.8.2014) περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τη με αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 130Β'/ 28.1.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2016.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το έτος 2016, στόχους για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών όπως αυτοί τίθενται παρακάτω.

Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 Διεκπεραίωση των οικονομικών αιτημάτων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με προμήθειες, εκτέλεση εργασιών και παροχή υπηρεσιών (με την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα είναι επαρκώς/πλήρωςτεκμηριωμένα και υφίστανται επαρκείς πιστώσεις), το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή και αναλόγως του περιεχομένου αυτών.
2 Εκπόνηση τουλάχιστον 12 μελετών - προτάσεων σε θέματα μεταβολής των εσόδων και απόδοσης των φόρων.
3 Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του επομένου έτους της Γ.Γ.Δ.Ε. έως 20/12/2016.
4 Υποβολή μηνιαίας αναφοράς προόδου επίτευξης στόχων, δράσεων και έργων του Ε.Σ. της Γ.Γ.Ε. στον Γ.Γ.Ε., εντός 20 ημερών από τη λήξη του μήνα.
5 Εκπόνηση μηνιαίου Δελτίου Ανάλυσης Εσόδων μέχρι το τέλοςτου επόμενου μήνα.
6 Κατάρτιση Απολογιστικής Έκθεσης Πεπραγμένων της Γ.Γ.Ε. για το προηγούμενο έτος και υποβολή στον Γ.Γ.Ε. έως 29/02 του επόμενου έτους.
7 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Ε.
8 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Ε.
9 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Ε. έως 31/10/2016.
10 Υποβολή μηνιαίων αναφορών για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
11 Εντόςτης ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1 Εισήγηση για την τροποποίηση του Ν.4170/2013 (Οδηγία 2011/16/ΕΕ) με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/107/ΕΕ του συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 και κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου, μέχρι 20/4/2016.
2 Κατάργηση του Ν.3312/2005 (Οδηγία 2003/48/ΕΚ) με την Οδηγία 2015/2060/ΕΕ, μέχρι 20/4/2016.
3 Ολοκλήρωση διαδικασιών για την εφαρμογή της Κοινής Σύμβασης Συμβουλίου Ευρώπης - Ο.Ο.Σ.Α. σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, μέχρι 30/6/2016.
4 Αναθεώρηση άρθρων σχετικά με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών σε ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) της χώρας σύμφωνα με το αντίστοιχο αναθεωρημένο άρθρο 26 της Πρότυπης Σύμβασης Ο.Ο.Σ.Α., μέχρι 30/06/2016.
5 Ολοκλήρωση διαδικασίας κατάρτισης σχεδίου νόμου για την κύρωση της πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών του Ο.Ο.Σ.Α. για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, μέχρι 30/06/2016.
6 Ολοκλήρωση διαδικασίας κατάρτισης σχεδίου νόμου με αντικείμενο «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη βελτίωση της Διεθνούς Φορολογικής Συμμόρφωσης και την Εφαρμογή της Πράξης για τη Φορολογική Συμμόρφωση των Δικαιούχων Λογαριασμών Αλλοδαπής (FATCA)», μέχρι 30/06/2016.
7 Έκδοση 2 Εγκυκλίων, σχετικά με την παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τη διαμόρφωση των αιτημάτων ανταλλαγής πληροφοριών προς αλλοδαπές αρχές: α. Εγκύκλιος για ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, β. Εγκύκλιος για αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, μέχρι 30/06/2016.
8 Κατάρτιση σχεδίων νόμου για τις συμφωνίες με Τρίτες Χώρες και εξαρτημένα εδάφη της Ε.Ε., που θεσπίζουν ισοδύναμα μέτρα, μέχρι 31/12/2016.
9 Τροποποίηση του Ν.4170/2013 με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/2376 για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης (DAC 3=tax rulings and APA's), μέχρι 31/12/2016.
10 Ταξινόμηση των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει συνάψει η Ελλάδα, παλαιοτέρων Σ.Α.Δ.Φ. και Σ.Α.Δ.Φ. σύμφωνα με το πρότυπο σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α., ανά χώρα και ανά κατηγορία εισοδήματος, μέχρι 31/12/2016.
11 Έκδοση τουλάχιστον 15 εγκυκλίων για ερμηνεία άρθρων αντίστοιχου αριθμού Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), μέχρι 31/12/2016.
12 Επεξεργασία αντιπρότασης επί σχεδίου διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής και Συνεργασίας στον τελωνειακό τομέα, μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μέχρι 20/05/2016.
13 Προώθηση αιτημάτων διοικητικής συνδρομής σε ποσοστό τουλάχιστον 90% εντός προκαθορισμένων ημερομηνιών.
14 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
15 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
16 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Ε. έως 31/10/2016.
17 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
18 Εντός της ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1 Εξέταση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία.
2 Μείωση κατά 5% του ποσοστού των αποφάσεων της Δ.Ε.Δ. που προσβάλλονται με δικαστική προσφυγή, σε σχέση με το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2015.
3 Δημοσιοποίηση των αποφάσεων που εκδίδει η Δ.Ε.Δ. στον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε. (www.publicrevenue.gr), με αφαίρεση των προσωπικών στοιχείων, εντός 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από συστάσεως της Υπηρεσίας και μέχρι 31/3/2016, θα δημοσιοποιηθούν μέχρι 30/9/2016.
4 Σύνταξη εγχειριδίου και έκδοση συνοπτικού φυλλαδίου για την ενημέρωση των φορολογουμένων για τη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής, μέχρι 31/10/2016.
5 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
6 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
7 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Ε. έως 31/10/2016.
8 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
9 Εντός της ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 Διενέργεια 40 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Διευθύνσεων/Τμημάτων και 110 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων.
2 Διενέργεια 80 ελέγχων υπαλλήλων Γ.Γ.Ε. για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων.
3 Διενέργεια 40 επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές ή μικτά κλιμάκια με επικεφαλείς Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, έλεγχο της λαθρεμπορίας και πρόληψης παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε.
4 Διεκπεραίωση τουλάχιστον του 60% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται στη γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
5 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
6 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
7 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Ε. έως 31/10/2016.
8 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
9 Εντόςτης ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
1 Καταχώρηση στο ELENXIS των εκκρεμών πληροφοριακών δελτίων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και αξιολόγησή τους από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών, μέχρι 31/5/2016.
2 Έκδοση εγχειριδίου σχετικά με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών, μέχρι 30/6/2016.
3 Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης των Υ.Δ.Δ.Ε. και υποβολή στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Ε.
4 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
5 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
6 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Ε. έως 31/10/2016.
7 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
8 Εντόςτης ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1 Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ύψους άνω των 80 εκ. €.
2 Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών.
3 Διενέργεια 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκ των οποίων 100 έρευνες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α.
4 Διαπίστωση διαφορών προς καταλογισμό τουλάχιστον στο 40% των υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που ερευνούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
5 Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., μέχρι 30/9/2016.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1 Διενέργεια 26 εσωτερικών ελέγχων (κατ' ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), σε λειτουργίες, διαδικασίες, Υπηρεσίες, δράσεις και συλλογικά όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε.
2 Διενέργεια 18 ελέγχων παρακολούθησης της υλοποίησης βελτιωτικών ενεργειών (έλεγχοι follow-up).
3 Εκπόνηση μελέτης με θέμα «Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών της Κ.Υ. της Γ.Γ.Δ.Ε.», μέχρι 30/6/2016.
4 Αναθεώρηση Εγχειριδίου Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων, μέχρι 31/7/2016.
5 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
6 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
7 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Δ.Ε. έως 31/10/2016.
8 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
9 Εντόςτης ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1 Ολοκλήρωση της μελέτης, επεξεργασίας και ελέγχου νομιμότητας των διοικητικών εγγράφων που περιέρχονται στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, εντός μηνός από την παραλαβή τους, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.
2 Διασφάλιση της εναρμόνισης, με σκοπό την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου σε 10 τουλάχιστον διοικητικά έγγραφα των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Ε., μέχρι 30/9/2016.
3 Καταγραφή των βασικών λειτουργικών διαδικασιών της Διεύθυνσης και υποβολή αυτών στη Διεύθυνση Οργάνωσης μέχρι 31/12/2016.
4 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
5 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
6 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Ε. έως 31/10/2016.
7 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
8 Εντός της ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 Καταγραφή των υφιστάμενων Επιτροπών, Συντονιστικών Ομάδων, Ομάδων Έργου και Ομάδων Εργασίας και της πορείας του έργου τους, μέχρι 31/7/2016.
2 Κατάρτιση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Επικοινωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε., μέχρι 30/9/2016.
3 Κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων επικοινωνιακού χαρακτήρα στη Γ.Γ.Δ.Ε., μέχρι 31/12/2016.
4 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
5 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
6 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Δ.Ε. έως 31/10/2016.
7 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
8 Εντόςτης ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
ΣΤΟΧΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1 Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης και υποβολή στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
2 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
3 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
4 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Δ.Ε., έως 31/10/2016.
5 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
6 Εντόςτης ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1 Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των θέσεων ευθύνης, μέχρι 30/6/2016.
2 Ολοκλήρωση της ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., μέχρι 30/9/2016.
3 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου για την αποτελεσματικότερη ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων της Γ.Δ.Φ.Δ., μέχρι 31/10/2016.
4 Κατάρτιση Σχεδίου Στελέχωσης της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2017, μέχρι 30/11/2016.
5 Εκπαίδευση του 20% του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., μέχρι 31/12/2016.
6 Απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων για την υλοποίηση της συμμετοχής των στελεχών της Γ.Γ.Δ.Ε. στα κοινοτικά προγράμματα Fiscalis και Customs, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, μέχρι 31/12/2016.
7 Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για επιτελικά στελέχη, σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, μέχρι 31/12/2016.
8 Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των ελεγκτών και επικαιροποίηση της διαδικασίας πιστοποίησής τους, μέχρι 31/12/2016.
9 Εισήγηση ειδικού νομικού πλαισίου στα θέματα πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., μέχρι 31/12/2016.
10 Επικαιροποίηση του εγχειριδίου για την πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., μέχρι 31/12/2016.
11 Ανακατανομή προσωπικού καθαριότητας (Ι.Δ.Α.Χ.) στις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., προς κάλυψη αναγκών, μέχρι 15/7/2016.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1 Σύνταξη Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., μέχρι 31/12/2016.
2 Επικαιροποίηση των "Πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.", μέχρι 31/12/2016.
3 Έκδοση 3 Εγχειριδίων/Οδηγών με περιεχόμενο ενημερωτικό σχετικά με θέματα για τα οποία υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών, σε συνεργασία με τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.
1 Δημιουργία αναφορών σχετικά με το ποσοστό των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που εξετάστηκαν εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
2 Δημιουργία αναφορών σχετικά με το ποσοστό αιτήσεων επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που εξετάστηκαν εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
3 Δημιουργία αναφορών σχετικά με το ποσοστό αιτήσεων επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων που εξετάστηκαν εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
4 Δημιουργία αναφορών σχετικά με το ποσοστό εκκαθάρισης των εκκρεμών ποσών προς επιστροφή (Φ.Π.Α., Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π.).
5 Έκδοση ετήσιων στατιστικών στοιχείων βάσει δηλώσεων για τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 2014 και ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, μέχρι 31/5/2016.
6 Υλοποίηση τουλάχιστον 15 εφαρμογών για νέες υπηρεσίες ή για προώθηση λειτουργικότητας σε υφιστάμενες, με ίδια μέσα.
7 Δημιουργία τουλάχιστον 15 νέων αναφορών, από αιτούμενες υπηρεσίεςτης Γ.Γ.Δ.Ε., στατιστικών στοιχείων μέσω του M.I.S. σε υφιστάμενα δεδομένα.
8 Αποστολή αρχείου μη υποβληθέντων δηλώσεων ανά φορολογία, εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων στη Δ.Φ.Σ.
9 Υποβολή στον Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. μηνιαίων αναφορών για τις επιστροφές Φ.Α. και Φ.Ε. και το υπόλοιπο προς επιστροφή.
10 Υποβολή στον Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. μηνιαίας αναφοράς για τις εμπρόθεσμες πληρωμές ανά κατηγορία φόρου (Φ.Π.Α., Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π., ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Επίλυση αιτημάτων πολιτών σε ποσοστό 90% των υποβληθέντων κατά την πρώτη επικοινωνία.
2 Υποβολή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, τριμηνιαίας αναφοράς με μηνιαία ανάλυση χρήσης του συστήματος και των συνηθέστερων ερωτημάτων
3 Εντός της ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 Καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό καθαριότητας (Ι.Δ.Α.Χ.) των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανακατανομή αυτού, μέχρι 20/5/2016.
ΣΤΟΧΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης και υποβολή στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
2 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
3 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
4 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. (μέσω τηςΔ/νσης Επιχειρησιακού Συντονισμού) για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
5 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Δ.Ε., έως 31/10/2016.
6 Επικαιροποίηση των "Πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.", μέχρι 31/12/2016.
7 Εντός της ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Ενέργειες για τη δημιουργία αναφορών στοιχείων σχετικά με το ποσοστό των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
2 Ενέργειες για τη δημιουργία αναφορών στοιχείων σχετικά με το ποσοστό των αιτήσεων επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που θα εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
3 Ενέργειες για τη δημιουργία αναφορών στοιχείων σχετικά με το ποσοστό των αιτήσεων επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων που εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
4 Ενέργειες για τη δημιουργία αναφορών στοιχείων σχετικά με το ποσοστό εκκαθάρισης των εκκρεμών ποσών προς επιστροφή (Φ.Π.Α., Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π.).
5 Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, μέχρι 20/5/2016.
6 Μελέτη αναγκών διαλειτουργικότητας των συστημάτων TAXIS και ELENXIS της Γ.Γ.Ε., μέχρι 30/6/2016.
7 Έκδοση εγκυκλίων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί ρυθμίσεων χρεών των Ν. 4152/13, Ν. 4174/13 (άρθρο 43) και Ν. 4321/15, μέχρι 30/9/2016.
8 Καταγραφή των επιχειρησιακών απαιτήσεων για τη βελτίωση 3 υφιστάμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών σε θέματα φορολογίας και εισπράξεων και 3 ηλεκτρονικών εφαρμογών σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης και ελέγχου.
9 Υποβολή στον Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. μηνιαίων αναφορών για τις επιστροφές Φ.Α. και Φ.Ε. και το υπόλοιπο προς επιστροφή.
10 Υποβολή στον Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. μηνιαίας αναφοράς για τις εμπρόθεσμες πληρωμές ανά κατηγορία φόρου (Φ.Π.Α., Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π., ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
1 Καθιέρωση Πανελλήνιας Ημέρας Φορολογικής Συνείδησης και υποβολή πρότασης σχετικών δράσεων, μέχρι 30/6/2016.
2 Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 42,5%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 28% των εν λόγω οφειλών, μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ.
3 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 95%.
4 Συμμόρφωση 20% επί των μη υποβληθεισών εμπροθέσμως δηλώσεων Φ.Ε.Ν.Π., μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ.
5 Υποβολή 10.000 επιπλέον δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π., μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ.
6 Διενέργεια τουλάχιστον 83.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Φ.Σ., με σκοπό τη συμμόρφωση των φορολογουμένων και την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς την υποβολή δηλώσεων (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π. κλπ.) και την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
7 Προσδιορισμός κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων, βάσει υποβληθεισών δηλώσεων, μέχρι 31/12/2016.
8 Δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για νέες επιχειρήσεις που πιθανόν στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας, μέχρι 31/12/2016.
9 Υποβολή στατιστικών αναφορών σχετικά με τους μερικούς επιτόπιους ελέγχους των Δ.Ο.Υ. και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών σε μηνιαία βάση, στον Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1 Έκδοση οδηγιών σχετικά με το ποσοστό των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, 75%.
2 Έκδοση οδηγιών σχετικά με το ποσοστό αιτήσεων επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, 60%.
3 Προτεραιοποίηση (βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου) εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου Ελεγκτικών Υπηρεσιών και έκδοση σχετικών οδηγιών προς αυτές, προς επίτευξη των στόχων τους, μέχρι 20/5/2016.
4 Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί "φρέσκων" υποθέσεων (που αφορούν χρήσεις από το 2011 και μετά), σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων.
5 Διενέργεια 4 πολυμερών ελέγχων.
6 Υλοποίηση μίας επιπλέον έμμεσης τεχνικής ελέγχου, μέχρι 30/4/2017.
7 Βελτίωση και εξειδίκευση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για υποθέσεις: α. επιστροφής Φ.Π.Α. με και χωρίς έλεγχο, β. επιστροφής Φ.Ε.Ν.Π. με και χωρίς έλεγχο και γ. Φορολογικού Πιστοποιητικού, μέχρι 31/5/2016.
8 Δημιουργία κριτηρίων στόχευσηςγια έλεγχο επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοομιλικές συναλλαγές, μέχρι 30/6/2016.
9 Τυποποίηση της διαδικασίας διενέργειας ενός είδους φορολογικού ελέγχου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. (εμβασμάτων κ.λπ.), με σκοπό τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσής του, μέχρι 30/6/2016.
10 Ορισμός διαδικασίας για την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως με την αρχική δήλωση Φ.Π.Α. M.O.S.S., μέχρι 30/9/2016.
11 Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί λήψης μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης, του Ν.4174/2013 (άρθρο 49), μέχρι 30/9/2016.
12 Στο πλαίσιο του M.O.S.S., καθορισμός διαδικασίας για την είσπραξη Φ.Π.Α. που οφείλεται από επιχειρήσεις που δεν έχουν εγκατάσταση ή Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, μέχρι 30/9/2016.
13 Ανάπτυξη προγράμματος ελέγχου για την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών φορολογικού ελέγχου, μέχρι 31/12/2016.
14 Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των ελεγκτών και επικαιροποίηση της διαδικασίας πιστοποίησής τους, μέχρι 31/12/2016.
15 Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης φορολογικών ελέγχων (ανά είδος, τύπο ελέγχου και ελεγκτική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν ελέγχους ηλεκτρονικού εμπορίου, εξωχώριων εταιρειών, υποθέσεων ενδοομιλικής τιμολόγησης και έμμεσων μεθόδων ελέγχου) και υποβολή στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
16 Κατανομή των στόχων φορολογικών ελέγχων στα ελεγκτικά κέντρα και στις Δ.Ο.Υ., εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
1 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εκκαθάριση σε ποσοστό άνω του 65% των εκκρεμών ποσών προς επιστροφή (Φ.Π.Α., Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π.), ώστε το υπόλοιπο την 31/12/2016 να μην υπερβαίνει σωρευτικά το ποσό των 2,161 δισ. €.
2 Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, μέχρι 20/5/2016.
3 Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν αιτήσεις για διευθέτηση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κατά τις διατάξεις του Ν.3869/10, μέχρι 20/5/2016.
4 Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.4336/15 και Ν. 4354/15), οι οποίες ρυθμίζουν τις διαδικασίες εξυγίανσης, πτώχευσης και ειδικής εκκαθάρισης και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους, μέχρι 20/5/2016.
5 Ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του κεντροποιημένου συστήματος Risk Analysis για επιλογή υποθέσεων επιβολής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και αποστολή των πρώτων αποτελεσμάτων στις Δ.Ο.Υ., μέχρι 20/5/2016.
6 Κωδικοποίηση θεμάτων παραγραφής σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4270/14, Ν. 2362/95, Ν.Δ. 321/69, Ν.4174/13 (άρθρο 51) και άλλων διατάξεων, μέχρι 30/6/2016.
7 Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί λήψης μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης, του Ν.4174/2013 (άρθρο 49), μέχρι 30/9/2016.
8 Έκδοση εγκυκλίων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί ρυθμίσεων χρεών των Ν. 4152/13, Ν. 4174/13 (άρθρο 43) και Ν. 4321/15, μέχρι 30/9/2016.
9 Έκδοση εγκυκλίου για τις ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές άρθρου 82 Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4336/15, μέχρι 30/9/2016.
10 Έκδοση εγκυκλίου με θέμα την κοινοποίηση των διατάξεων του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Ν.4335/15 που έχουν εφαρμογή στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων, μέχρι 30/9/2016.
11 Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τα κατασχετήρια εις χείρας τρίτων, μέχρι 30/9/2016.
12 Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των ελεγκτών και επικαιροποίηση της διαδικασίας πιστοποίησής τους, μέχρι 31/12/2016.
13 Εισήγηση για έκδοση K.Y.A. σχετικά με τη δημοσιοποίηση καταλόγου οφειλετών (από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που εκκρεμούν για πάνω από τρεις μήνες), εντός μηνός από την ψήφιση του σχετικού νόμου.
14 Αποστολή επιχειρησιακών απαιτήσεων στη Δ.ΗΛΕ.Δ. και στη ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., εντός μηνός από την ψήφιση των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με την επέκταση των e-κατασχετηρίων σε θυρίδες και χρηματοοικονομικά προϊόντα.
15 Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης για την επίτευξη του στόχου της είσπραξης δημοσίων εσόδων και υποβολή στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
16 Κατάρτιση στοχοθεσίας Δ.Ο.Υ. και ελεγκτικών κέντρων σχετικά με α. τον χαρακτηρισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, β. εισπράξεις έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών, γ. εισπράξεις έναντι νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, δ. τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ε. γενικά έσοδα προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από Φ.Π.Α.) και επιστροφές φόρων, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1 Επανεξέταση του πλαισίου φοροαπαλλαγών για τα Φυσικά Πρόσωπα (βάσει του Ν. 4336/15), μέχρι 31/12/2016.
2 Κωδικοποίηση ενός βασικού φορολογικού νόμου της Δ/νσης Άμεσης Φορολογίας για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε. και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, μέχρι 31/12/2016.
3 Επικαιροποίηση των απαραίτητων εντύπων και οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματοςνομικών προσώπων, μέχρι 31/5/2016.
4 Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης για όλες τις φορολογίες και υποβολή στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1 Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με την επιβολή τελών χαρτοσήμου σε συμβάσεις που καταρτίζονται στο εξωτερικό και δημιουργούν πράξεις εκτελεστέες στην Ελλάδα, μέχρι 20/4/2016.
2 Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων στις μετατροπές εταιρειών, μέχρι 20/4/2016.
3 Κωδικοποίηση και απλούστευση του Κώδικα Φ.Π.Α., εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε. και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, μέχρι 31/10/2016.
4 Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης για όλες τις φορολογίες και υποβολή στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1 Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί λήψης μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης, του Ν.4174/2013 (άρθρο 49), μέχρι 30/9/2016.
2 Κωδικοποίηση ενός βασικού νόμου της Δ/νσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, μέχρι 31/10/2016.
3 Εισήγηση για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τη φορολογία ακινήτων, μέχρι 30/11/2016.
4 Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης για όλες τις φορολογίες και υποβολή στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
1 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου για την αποτελεσματικότερη ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων της Γ.Δ.Φ.Δ., μέχρι 31/10/2016.
2 Καταγραφή διαδικασιών μείωσης κόστους ή αποτελεσματικότερης διαχείρισης δαπανών, μέχρι 31/5/2016.
3 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Ε.Μ.ΕΙΣ.)
1 Εισπράξεις 2,05 δισ. € έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης, (κοινός στόχος)*
2 Εισπραξιμότητα 23% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης, (κοινός στόχος)*
3 Αύξηση κατά 15% του ύψους των χαρακτηρισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης, σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους, (κοινός στόχος)*
4 Συνολικό ποσό εισπράξεων της Ε.Μ.ΕΙΣ. 600 εκ. € από μεγάλους οφειλέτες και από στοχευμένες δράσεις (σε ποσοστό 35% και 65% αντίστοιχα, έναντι παλαιού και νέου ληξιπρόθεσμου χρέους).
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
1 Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 31,892 δισ. € από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. (κοινόςστόχος)*
2 Επιστροφές 3,268 δισ. € από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. (κοινόςστόχος)*
3 Εισπράξεις 2,05 δισ. € έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης (κοινός στόχος)*
4 Εισπραξιμότητα 23% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης (κοινός στόχος)*
5 Αύξηση κατά 15% του ύψους των χαρακτηρισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης, σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους.
6 Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης, 55% (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα) (κοινός στόχος)*
7 Ποσοστό αιτήσεων επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, 60% (κοινόςστόχος)*
8 Ποσοστό αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης,
75%. (κοινός στόχος)*
9 Εκκαθάριση σε ποσοστό άνω του 65% των εκκρεμών ποσών προς επιστροφή (Φ.Π.Α., Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π.), ώστε το υπόλοιπο την 31/12/2016 να μην υπερβαίνει σωρευτικά το ποσό των 2,161 δισ. €.
(κοινός στόχος)*
10 Διενέργεια 400 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
11 Βεβαίωση ποσού 900 εκ. € από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
12 Εισπραξιμότητα από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. σε ποσοστό 45%.
13 Βεβαίωση τουλάχιστον 30 εκ. € από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π)
1 Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 31,892 δισ. € από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. (κοινός στόχος)*
2 Επιστροφές 3,268 δισ. € από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. (κοινός στόχος)*
3 Εισπράξεις 2,05 δισ. € έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης, (κοινός στόχος)*
4 Εισπραξιμότητα 23% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης (κοινός στόχος)*
5 Αύξηση κατά 15% του ύψους των χαρακτηρισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης, σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους, (κοινός στόχος)*
6 Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης, 55% (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα), (κοινόςστόχος)*
7 Διενέργεια 600 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
8 Διενέργεια τουλάχιστον 20 ελέγχων με τη χρήση έμμεσων τεχνικών, από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
9 Βεβαίωση ποσού 500 εκ. € από ελέγχους του Κ.ΦΟ.ΜΕ.Π.
10 Εισπραξιμότητα από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. σε ποσοστό 22,5%.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1 Παρακολούθηση του έργου των Δ.Ο.Υ αρμοδιότητας των Προϊσταμένων των Φορολογικών Περιφερειών και υποβολή μηνιαίων εκθέσεων αξιολόγησης, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων στον Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης, εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ Δ.Ο.Υ.
1 Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 31,892 δισ. € από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. (κοινόςστόχος)*
2 Εισπράξεις Φ.Α. 9,834 δισ. € από Δ.Ο.Υ. (κοινόςστόχος)*
3 Εισπράξεις 2,05 δισ. € έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης, (κοινός στόχος)*
4 Επιστροφές 3,268 δισ. € από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. (κοινόςστόχος)*
5 Εισπραξιμότητα 23% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης, (κοινός στόχος)*
6 Αύξηση κατά 15% του ύψους των χαρακτηρισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης, σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους, (κοινός στόχος)*
7 Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης, 55% (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα), (κοινόςστόχος)*
8 Ποσοστό αιτήσεων επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, 60%. (κοινόςστόχος)*
9 Ποσοστό αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης,
75%. (κοινός στόχος)*
10 Ποσοστό αιτήσεων επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων που εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, 75%. (κοινόςστόχος)*
11 Εκκαθάριση σε ποσοστό άνω του 65% των εκκρεμών ποσών προς επιστροφή (Φ.Π.Α., Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π.), ώστε το υπόλοιπο την 31/12/2016 να μην υπερβαίνει σωρευτικά το ποσό των 2,161 δισ. €.
(κοινός στόχος)*
12 Διενέργεια 3.400 πλήρων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαίωση τουλάχιστον 1 δισ. €.
(κοινός στόχος)*
13 Διενέργεια 15.700 μερικών ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαίωση τουλάχιστον 1,3 δισ.
. (κοινός στόχος)*
14 Αύξηση της εισπραξιμότητας από πλήρεις και μερικούς ελέγχους των Δ.Ο.Υ. κατά 20%.
15 Διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τιςΔ.Ο.Υ. (κοινός στόχος)*
16 Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τιςΔ.Ο.Υ. και εντοπισμός παραβάσεων τουλάχιστον στο 15% αυτών, (κοινός στόχος)*
17 Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. (Αθηνών, Πειραιά & θεσ/νίκης)
1 Διενέργεια 300 πλήρων ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 200 εκ. €.
2 Διενέργεια 1.600 μερικών ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 260 εκ. €.
3 Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 31,892 δισ. € από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. (κοινός στόχος)*
4 Εισπράξεις Φ.Α. 9,834 δισ. € από Δ.Ο.Υ. (κοινόςστόχος)*
5 Εισπράξεις 2,05 δισ. € έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης, (κοινός στόχος)*
6 Επιστροφές 3,268 δισ. € από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. (κοινόςστόχος)*
7 Εισπραξιμότητα 23% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης, (κοινός στόχος)*
8 Αύξηση κατά 15% του ύψους των χαρακτηρισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης, σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους, (κοινός στόχος)*
9 Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης, 55% (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα), (κοινός στόχος)*
10 Ποσοστό αιτήσεων επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, 60%. (κοινός στόχος)*
11 Ποσοστό αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης,
75%. (κοινός στόχος)*
12 Ποσοστό αιτήσεων επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων που εξετάζονται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, 75%. (κοινόςστόχος)*
13 Εκκαθάριση σε ποσοστό άνω του 65% των εκκρεμών ποσών προς επιστροφή (Φ.Π.Α., Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π.), ώστε το υπόλοιπο την 31/12/2016 να μην υπερβαίνει σωρευτικά το ποσό των 2,161 δισ. €.
(κοινός στόχος)*
14 Αύξηση της εισπραξιμότητας από πλήρεις και μερικούς ελέγχους των Δ.Ο.Υ. κατά 20%.
15 Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τιςΔ.Ο.Υ. και εντοπισμός παραβάσεων τουλάχιστον στο 15% αυτών, (κοινός στόχος)*
16 Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.
ΣΤΟΧΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
1 Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης και υποβολή στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
2 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
3 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
4 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Δ.Ε., έως 31/10/2016.
5 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
6 Εντός της ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
1 Τυποποίηση της διαδικασίας επιβολής δικαιωμάτων άδειας στη δασμολογητέα αξία εμπορευμάτων, μέχρι 30/06/2016.
2 Τυποποίηση της διαδικασίας διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων, μέχρι 30/06/2016.
3 Τυποποίηση της διαδικασίας υποβολής και αξιοποίησης στοιχείων της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων, μέχρι 30/06/2016.
4 Έκδοση εγκυκλίου για μείωση των περιπτώσεων που θα λαμβάνεται δείγμα για την έκδοση δελτίου χημικής ανάλυσης, στο πλαίσιο των οικονομικών τελωνειακών καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, μέχρι 31/12/2016.
5 Κωδικοποίηση μέτρων δασμολογικής κατάταξης ανά κεφάλαιο της Ονοματολογίας για ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε. και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, μέχρι 30/6/2016.
6 Κωδικοποίηση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (Δ.Δ.Π.) για ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε. και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, μέχρι 30/6/2016.
7 Κωδικοποίηση οδηγιών-απαντήσεων σε συχνά ερωτήματα Τελωνειακών υπαλλήλων για προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή των προτιμησιακών δασμολογικών καθεστώτων και της καταγωγής, μέχρι 31/12/2016.
8 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές που χορηγούνται στα οχήματα που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών σχέσεων, μέχρι 31/12/2016.
9 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την επικαιροποίηση της διαδικασίας απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) υποκείμενων στο φόρο προϊόντων που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών σχέσεων, μέχρι 31/12/2016.
10 Παροχή Οδηγιών τμηματικά στις Τελωνειακές Αρχές, για την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, μέχρι 31/12/2016.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
1 Τροποποίηση των όρων πώλησης δημοπρατούμενων υλικών και τροχοφόρων, μέχρι 31/5/2016.
2 Αύξηση του αριθμού των κατόχων πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα σε 110, μέχρι 31/12/2016.
3 Εισήγηση για την τροποποίηση του άρθρου 177 του Ν. 2960/01 (Τελωνειακού Κώδικα) για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Δ.Δ.Δ.Υ., μέχρι 31/7/2016.
4 Κωδικοποίηση των απαγορεύσεων - περιορισμών των τελωνειακών διαδικασιών και έκδοση εγχειριδίου, μέχρι 31/12/2016.
5 Παροχή Οδηγιών τμηματικά στις Τελωνειακές Αρχές, για την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, μέχρι 31/12/2016.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1 Εξορθολογισμός των προστίμων και των πολλαπλών τελών που επιβάλλονται για τις τελωνειακές παραβάσεις, μέχρι 30/06/2016.
2 Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης τελωνειακών ελέγχων και υποβολή στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
3 Κατανομή των στόχων τελωνειακών ελέγχων στις ΕΛ.Υ.Τ., στα Τελωνεία και στις Κινητές Ομάδες Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.), εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
1 Έκδοση εγχειριδίου οδηγιών για τη διαδικασία ελέγχου λειτουργίας φορολογικών αποθηκών αιθυλικής αλκοόλης & αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, μέχρι 31/12/2016.
2 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές που χορηγούνται στα οχήματα που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών σχέσεων, μέχρι 31/12/2016.
3 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την επικαιροποίηση της διαδικασίας απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) υποκείμενων στο φόρο προϊόντων που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών σχέσεων, μέχρι 31/12/2016.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
1 Καταγραφή των βασικών προβλημάτων που εντοπίζονται στα πληροφοριακά συστήματα των Τελωνείων, μέχρι 31/5/2016.
2 Καταγραφή των επιχειρησιακών απαιτήσεων για τη βελτίωση 3 υφιστάμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών ή για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών σε τελωνειακά θέματα, μέχρι 31/12/2016.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1 Εισπράξεις 1,2 εκ. € από την εκποίηση οχημάτων και δικύκλων.
2 Εισπράξεις 600 χιλ. € από διαχείριση λοιπών ειδών.
3 Τροποποίηση των όρων πώλησης δημοπρατούμενων υλικών και τροχοφόρων, μέχρι 31/05/2016.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΕΛ.Υ.Τ.
1 Διενέργεια 5.000 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων (εκτός των εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων του στόχου 3.8), με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6%. (κοινός στόχος)*
2 Διενέργεια 35.000 τελωνειακών ελέγχων δίωξης, με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6%. (κοινός στόχος)*
3 Διενέργεια 5.000 ελέγχων δίωξης από τις Κ.Ο.Ε., με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6%. (κοινός στόχος)*
4 Διενέργεια 180 ελέγχων από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με ποσοστό παραβατικότητας τουλάχιστον 20%. (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής).
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1 Παρακολούθηση του έργου των Τελωνείων αρμοδιότητας των Προϊσταμένων των Τελωνειακών Περιφερειών και υποβολή μηνιαίων αναφορών επίτευξης στόχων, αξιολόγησης της απόδοσης, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων στον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1 Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 12 δισ. € από Τελωνεία, (κοινόςστόχος)*
2 Εισπράξεις έναντι των βεβαιωθέντων προστίμων, πολλαπλών τελών, δασμών και φόρων 19,4 εκ. € από απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο, (κοινός στόχος)*
3 Εισπράξεις 34,2 εκ. € έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών της Τελωνειακής Διοίκησης, (κοινός στόχος)*
4 Αύξηση του ποσοστού οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της τελωνειακής διοίκησης, κατά 10% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2015
5 Εντοπισμός και καταγραφή από την Τελωνειακή Διοίκηση των «παλαιών» ληξιπρόθεσμων οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, μέχρι 30/6/2016.
6 Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στις εξαγωγές (5%) και στις εισαγωγές (15%) σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. (κοινός στόχος)*
7 Ποσοστό παραβάσεων και ανακριβών δηλώσεων τουλάχιστον 1% στο σύνολο των τελωνειακών ελέγχων στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, κατά τη διαδικασία τελωνισμού.
8 Διενέργεια 6.000 εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων στα Τελωνεία, των παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 1% στους ελέγχους αυτούς, (κοινός στόχος)*
9 Διενέργεια 5.000 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων (εκτός των εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων του στόχου 3.8), με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6%. (κοινόςστόχος)*
10 Διενέργεια 35.000 τελωνειακών ελέγχων δίωξης, με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6%. (κοινός στόχος)*
11 Διενέργεια 5.000 ελέγχων δίωξης από τις Κ.Ο.Ε., με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6%.
12 Διενέργεια 180 ελέγχων από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με ποσοστό παραβατικότητας τουλάχιστον 20%. ( Δ' Τελωνείο Πειραιά)
13 Αύξηση του πλήθους των καταλογιστικών πράξεων, από τις δράσεις καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και εν γένει των τελωνειακών παραβάσεων, σε ποσοστό άνω του 10% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2015 (ήτοι 6.500 καταλογιστικές πράξεις), (κοινός στόχος)*
14 Αύξηση των ποσών (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι) που καταλογίζονται για απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες, τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με τον στόχο που τέθηκε το 2015 (ήτοι 192 εκ. €). (κοινός στόχος)*
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1 Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης και υποβολή στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του Ε.Σ. Γ.Γ.Δ.Ε.
2 Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
3 Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20 ημερών από τη λήξη του στον Γ.Γ.Ε. και στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
4 Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο γραφείο Γ.Γ.Δ.Ε., έως 31/10/2016.
5 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Ε.Σ. Γ.Γ.Ε., εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
6 Εντός της ημέρας έκδοσης, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. από την αρμόδια Υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α., με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1 Κατάρτιση Σχεδίου Επίσημου Ελέγχου αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, μέχρι 20/05/2016.
2 Κωδικοποίηση - επικαιροποίηση νομοθεσίας ζύθου, μέχρι 30/06/2016.
3 Συμπλήρωση - τροποποίηση του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», μέχρι 30/06/2016.
4 Ανακατανομή εργαστηριακού έργου (εκτός επίσημου ελέγχου τροφίμων) στις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., μέχρι 31/12/2016.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1 Υιοθέτηση συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης - αξιοποίησης των δεδομένων των επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων από την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων thetis-S, μέχρι 31/12/2016.
2 Κωδικοποίηση νομοθεσίας πετρελαίου καύσης, μέχρι 31/12/2016.
3 Εισήγηση νομοθετικών διατάξεων (Κ.Υ.Α.), οι οποίες καθορίζουν όρους και διαδικασίες ("Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγραερίου") που εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο της ποιότητας των υγραερίων, μέχρι 31/12/2017.
4 Ανακατανομή εργαστηριακού έργου (εκτός επίσημου ελέγχου τροφίμων) στις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., μέχρι 31/12/2016.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ
1 Σύνταξη Εγχειριδίου που θα αφορά τη λειτουργία Ελέγχου Δαπανών του Γ.Χ.Κ., με στόχο τη διασφάλιση της χρηστής και αποδοτικής διαχείρισης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, μέχρι 30/9/2016.
2 Αναθεώρηση τιμολογίου ιδιωτικών αναλύσεων Γ.Χ.Κ., μέχρι 31/12/2016.
3 Σύνταξη Εγχειριδίου για την ορθή εργασιακή πρακτική στους χώρους εργασίας του Γ.Χ.Κ. με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής σε θέματα υγείας και ασφάλειας με την ενεργό συμμετοχή τόσο της Διοίκησης όσο και των
  εργαζομένων, μέχρι 31/12/2016.
4 Ανακατανομή εργαστηριακού έργου (εκτός επίσημου ελέγχου τροφίμων) στις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., μέχρι 31/12/2016.
Α/Α ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Διενέργεια 550 τουλάχιστον επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων, (κοινός στόχος)*
2 Υλοποίηση προγραμμάτων εργαστηριακού ελέγχου 20.000 προϊόντων και υλικών (εκτός αυτών που εμπίπτουν στο νόμο περί ναρκωτικών ουσιών και των νερών του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.). (κοινόςστόχος)*
3 Διεξαγωγή τουλάχιστον 21.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης, (κοινόςστόχος)*
4 Διεξαγωγή τουλάχιστον 32.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα καυσίμων, (κοινός στόχος)*
5 Υποστήριξη τελωνειακών αρχών με την έκδοση τουλάχιστον 16.000 Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, (κοινός στόχος)*
6 Υλοποίηση 18 διεργαστηριακών σχημάτων, έκτων οποίων τα 4 σε προϊόντα Ε.Φ.Κ (υπόστρωμα: αλκοολούχο ποτό, καύσιμα, κτλ.) και το 1 σε νέους τομείς.* Οι κοινοί στόχοι επιμερίζονται στις Οργανικές Μονάδες σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται (Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Δ.Φ.Δ. με αρ.πρωτ. ΓΔΦΔ 1063815 ΕΞ2016/20.4.2016, Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Δ.Τ.και Ε.Φ.Κ. με αρ.πρωτ. ΓΔΤΕΦΚ 1063377 ΕΞ 2016/18.4.2016 και αρ.πρωτ. ΔΣΤΕΠ Δ117422 ΕΞ 2016/12.4.2016 και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Χ.Κ. με αρ. πρωτ. 30/080/000/484/1.04.2016).

Οι ανωτέρω στόχοι δύνανται να αποτελέσουν σε μεταγενέστερο χρόνο κριτήρια αξιολόγησης των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του Ν. 4002/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα, η οποία θα εξειδικεύει τον τρόπο και τα όργανα αξιολόγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven