Αρ. πρωτ.: 72561/ 8.7.2016 Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών - Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των υφιστάμενων

Αρ. πρωτ.: 72561/ 8.7.2016 Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών - Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των υφιστάμενων

Αθήνα, 08/07/2016
Αρ. Πρωτ.: 72561
Σχετ.: Κ1-1258

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων
Τμήμα Λειτουργίας Εμπορίου

Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες: Νάνου
Τηλ: 210 3843516

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: - Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
- Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των υφιστάμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου.

Αναφερόμενοι στο ανωτέρω θέμα, σημειώνουμε τα εξής:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών υπαιθρίου εμπορίου, ήτοι Δήμοι και Περιφέρειες, είναι αρμόδιες μεταξύ των άλλων, εκτός από την χορήγηση, και για την ανανέωση των σχετικών αδειών.

Με την υπ’ αρ. 69341/30.6.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1986/30-06-2016) δόθηκε τετράμηνη παράταση για τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, ήτοι έως τις 31-10-2016.

Οι λόγοι που επέβαλλαν την περαιτέρω παράταση για ένα επιπλέον τετράμηνο, σωρευτικά είναι οι εξής: Η δυνατότητα που παρεσχέθη πρόσφατα για διακανονισμό των οφειλών των ενδιαφερομένων διευκολύνει και τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών να προβούν σε ανανέωση των επαγγελματικών τους αδειών, μετά την σχετική τακτοποίησή τους. Η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τα θέματα υπαίθριου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων και των λαϊκών αγορών, ν.4264/2014 όπως ισχύει, είναι αποσπασματική, γεγονός που επιτρέπει την διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή σχετικών διατάξεων αυτού από κάθε αδειοδοτούσα υπηρεσία. 

Συνεπώς, για την οριστική επίλυση όλων των θεμάτων, όπως και τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των στοιχείων για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, απαιτείται η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Ήδη το σχετικό κείμενο της εν λόγω αναθεώρησης του νόμου είναι στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, για να δοθεί στους εμπλεκόμενους φορείς και συναρμόδιες υπηρεσίες προς διαβούλευση και τελική σύνταξη σχεδίου νόμου.

Η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης της νομοθεσίας για το υπαίθριο εμπόριο, εκτός των άλλων δυσκολιών, οι οποίες οφείλονται στην πολυνομοθεσία, πολυαρχία και πολυμορφία αδειών και τρόπου έκδοσης αυτών, συνδέεται με την ελλιπέστατη καταγραφή των υφιστάμενων αδειών. Δεν υφίσταται ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, μια βάση δεδομένων, στην οποία να είναι καταχωρισμένοι όλοι οι πωλητές, τα είδη των αδειών ανά Περιφέρεια και τα πωλούμενα είδη, οι λαϊκές αγορές και ο αριθμός των θέσεων σε αυτές κ.λπ. Με δεδομένο ότι η περιοχή του υπαίθριου εμπορίου δεν είναι χαρτογραφημένη, η θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου καθίσταται ακόμη δυσκολότερη. Από τη μη καταγραφή, ως ανωτέρω, πέρα από θέματα διασταύρωσης στοιχείων και δυσκολίας εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου, δημιουργούνται προστριβές και συγκρούσεις μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και εκπροσώπων των πωλητών υπαιθρίου εμπορίου, αλλά κυρίως παρακάμπτεται η Αρχή της Χρηστής Διοίκησης των Διοικούμενων.

Στο νέο νόμο που αναμένεται να εισέλθει προς ψήφιση στο κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, πρόθεση είναι να οριστούν ρητά και διακριτοί οι αρμόδιοι φορείς έκδοσης και ανανέωσης αδειών υπαίθριου εμπορίου, ήτοι οι Δήμοι μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων για τις άδειες λαϊκών αγορών και στάσιμου εμπορίου και οι Περιφέρειες για τις άδειες πλανόδιου εμπορίου. Επίσης, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική καταγραφή των αδειών υπαιθρίου εμπορίου κάθε είδους, καθώς και όλων των στοιχείων που θα προκύπτουν μετά τη χορήγηση της άδειας. 

Τα υποχρεωτικώς καταχωρούμενα στοιχεία θα περιγραφθούν αναλυτικά στο νέο νόμο. Οι σχετικές καταχωρήσεις θα αφορούν, τόσο τις νέες άδειες όσο και τις υφιστάμενες κυρίως.

Προς τούτο, είναι αναγκαία συνθήκη η καταγραφή των υφιστάμενων αδειών κάθε είδους και μορφής το συντομότερο δυνατό. Η ηλεκτρονική καταγραφή σε βάση δεδομένων προβλέπεται και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (αρθρ. 35, ν.4264/2014). Στο πλαίσιο αυτό υφίστανται καταγραφές στις περισσότερες Περιφέρειες και Δήμους της χώρας, χωρίς όμως να είναι πλήρεις, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία καταγραφής. Η βάση δεδομένων και το πληροφοριακό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ ή ΟΠΣΝΑ), το οποίο αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή, δεν απαιτείται δηλαδή κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη, αλλά οπωσδήποτε σύνδεση με το διαδίκτυο. Το εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα ανήκει ως κυριότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ την παραγωγική λειτουργία του έχει αναλάβει η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)

Με δεδομένο ότι κατά το παρελθόν έχουν οριστεί ως αρμόδιες αρχές αδειοδότησης και οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σε ένα φορέα πλήρη αρχεία όλων των δικαιούχων, η ηλεκτρονική καταγραφή σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει με αυτοπρόσωπη προσέλευση των δικαιούχων στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα ή αντίστοιχα στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η αυτοπρόσωπη προσέλευση των δικαιούχων είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις που ο σχετικός φάκελος των δικαιούχων δεν είναι πλήρης.

Καθίσταται επομένως επιτακτική η ανάγκη για προετοιμασία των αρμόδιων Υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών να υποδεχτούν τους υπόχρεους πολίτες και να διεκπεραιώσουν την όλη διαδικασία απρόσκοπτα. Θα πρέπει επομένως οι Δήμοι και οι Περιφέρειες όλης της χώρας να φροντίσουν ώστε τουλάχιστον δύο (2) υπάλληλοι των Υπηρεσιών τους να αποκτήσουν πρόσβαση στο ΟΠΣΠΑ και να αρχίσουν να αποκτούν οικειότητα με τον τρόπο λειτουργίας του. 

Προκειμένου να αποδοθούν στους υπαλλήλους κωδικοί για το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Παραρτήματος της παρούσης. Σημειώνεται ότι αν στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερειών υφίσταται ικανός αριθμός υπαλλήλων με κωδικούς εισόδου στο ΟΠΣΠΑ, δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα.

Η διαδικασία αποστολής αιτημάτων για χορήγηση κωδικών από τους δήμους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 25/07/2016, ώστε μετά να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και αποστολής κωδικών για την είσοδο στο ΟΠΣΠΑ.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και με την ΚτΠ Α.Ε., ώστε να παραμετροποιηθεί το σύστημα με βάση τις ανάγκες του νέου νόμου και να δοθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης του.
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Αντώνης Παπαδεράκης

Πηγή: Taxheaven