ΠΟΛ.1101/2016 Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων

ΠΟΛ.1101/2016 Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016
Αρ.Πρωτ.: ΠΟΛ. 1101 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ' Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.407
FAX:210.69.87.408
E-mail:vat-customs@2001. syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων»

ΣΧΕΤ.: Η αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο. 

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.6.2016 «Τροποποίηση της αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο. - Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων» Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΩΑΞΗ-ΘΥΞ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1934 Τεύχος Β της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει από την 29.06.2016.

Με την εν λόγω Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της ανωτέρω σχετικής Α.Υ.Ο., έτσι ώστε η έκπτωση Φ.Π.Α. των εισροών του εγκεκριμένου αποθηκευτή που διενεργείται με τη Συγκεντρωτική Δήλωση ΕΦΚ, με την οποία καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ να καταλαμβάνει τις εισροές για τις οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο το μήνα εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, με την υποχρέωση σήμανσης επί αυτού της ημερομηνίας παραλαβής του.

Η εν λόγω ημερομηνία παραλαβής αποδεικνύεται από τον έλεγχο των λογιστικών αρχείων του εγκεκριμένου αποθηκευτή στα οποία καταχωρείται το φορολογικό στοιχείο, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven