Αριθ. πρωτ.: 73003/8.7.2016 Παροχή διευκρινήσεων ως προς τα προϊόντα οικοτεχνίας της περίπτωση (ια) της παρ.1Α του άρθρου 9 του 4264/2014 και της παρ. 5 του άρθρου 26 του ιδίου νόμου, για την εφαρμογή ή μη, της διαδικασίας κατάσχεσης-καταστροφής σχετικών

Αριθ. πρωτ.: 73003/8.7.2016 Παροχή διευκρινήσεων ως προς τα προϊόντα οικοτεχνίας της περίπτωση (ια) της παρ.1Α του άρθρου 9 του 4264/2014 και της παρ. 5 του άρθρου 26 του ιδίου νόμου, για την εφαρμογή ή μη, της διαδικασίας κατάσχεσης-καταστροφής σχετικών

Αθήνα,08/07/2016
Αρ. Πρωτ.: 73003
Σχετ.: Κ1-1268

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων
Τμήμα Γ' Λειτουργίας Εμπορίου

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ. Κ.: 101 81
Πληροφορίες: Θ.Ιατροπούλου
Τηλ: 2103843516

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων ως προς τα προϊόντα οικοτεχνίας της περίπτωση (ια) της παρ.1Α του άρθρου 9 του 4264/2014 και της παρ. 5 του άρθρου 26 του ιδίου νόμου, για την εφαρμογή ή μη, της διαδικασίας κατάσχεσης-καταστροφής σχετικών προϊόντων (άρθρο 39, του ν.4155/2013).

Η υπηρεσία μας είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή του ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. Ειδικότερα, ως προς τους παραγωγούς- δημιουργούς παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, σχετική αναφορά στον ν.4264/2014 υφίσταται στην περίπτωση (ια) της παρ.1Α του άρθρου 9 και στην παρ. 5 του άρθρου 26.

Προκειμένου να εφαρμόζεται ενιαία και να είναι συμβατή και με το γράμμα και πνεύμα της νομοθεσίας, η αντιμετώπιση των υπαίθριων πωλητών με αντικείμενο παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήματα, καλλιτεχνήματα και έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, σημειώνουμε τα εξής, τα οποία απορρέουν από τις διατάξεις του ν.4264/2014, όπως ισχύει. Ως προς τους παραγωγούς γεωργικών ή κτηνοτροφικών ή μελισσοκομικών κ.λ.π προϊόντων, η ιδιότητα τους, ήτοι η ιδιότητα του παραγωγού, πιστοποιείται αντίστοιχα και προκύπτει από το ΥΠ.Α.Α.Τ. Για τους εν λόγω παραγωγούς, η πιστοποίηση αυτή είναι προϋπόθεση για να τους χορηγηθεί άδεια υπαιθρίου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών λαϊκών αγορών.

Ως προς τους παραγωγούς οικοτεχνίας, με αντικείμενο παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήματα, καλλιτεχνήματα, και έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, η ιδιότητα τους προκύπτει από φορείς που είναι επιτετραμμένοι για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων όπως, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος(ΕΕΤΕ), ο πρώην ΕΟΜΕΧ κ.λπ. Μέχρι την έκδοση του ν.4264/2014, για τα ανωτέρω θέματα υπήρχαν ρητές διατάξεις (Π.Δ. 254/2005) και είχαν χορηγηθεί σχετικές άδειες.

Η παρ.1, του άρθρου 39, του ν.4264/2014 που ορίζει ότι «όλες οι υφιστάμενες άδειες πωλητών υπαιθρίου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την συνταξιοδότηση των δικαιούχων» εφαρμόζεται και για τις υφιστάμενες άδειες των χειροτεχνών, που είχαν χορηγηθεί με νομοθεσία προγενέστερη του ν.4264/2014. Η σχετική άδεια παρεχόταν με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης.

Σημειώνουμε ότι, έχει δημιουργηθεί παρανόηση ως προς την κατοχή της σχετικής βεβαίωσης, της άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου και της άδειας κατάληψης χώρου. Η βεβαίωση δεξιοτήτων, είναι προϋπόθεση για την χορήγηση σχετικής άδειας υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας αλλά συγχρόνως είναι και πιστοποίηση της ιδιότητας των κατόχων της και των παραγόμενων από αυτούς προϊόντων.

Σε περιπτώσεις που οι παραγωγοί-δημιουργοί δεν έχουν άδεια υπαιθρίου εμπορίου, εφόσον έχουν την σχετική βεβαίωση για την άσκηση παραγωγής σχετικών δημιουργιών και τους έχει χορηγηθεί σχετική βεβαίωση, τα εν λόγω είδη είναι νόμιμα ως προς την παραγωγή τους, ενώ σε περιπτώσεις που κατέχουν και σχετικές άδειες μπορούν και να τα διαθέτουν. Συνεπώς, εάν τα ελεγκτικά όργανα διαπιστώνουν παράβαση που αφορά την έλλειψη άδειας διάθεσης αυτών, πρέπει να αντιμετωπίζουν τα σχετικά προϊόντα ανάλογα. Ήτοι, στην περίπτωση τέτοιων προϊόντων, δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή ανάλογες διατάξεις που αφορούν στο μέρος αυτό, τα απομιμητικά κ.λ.π. παρανόμως διατιθέμενα προϊόντα,(άρθρο 39, ν.4155/2013) διότι πέραν από το ότι είναι εκτός του γράμματος της σχετικής νομοθεσίας, τα εκθέματα των καλλιτεχνών είναι προϊόντα που δημιουργούν οι ίδιοι, ενέχει και στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το εν λόγω θέμα έχει ρητά επιλυθεί για τους κατόχους σχετικής άδειας πριν την εφαρμογή του ν.4264/2014, όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω διευκρινήσεις, αφορούν τόσο τους ελεγκτές, όσο και τους ενδιαφερόμενους πωλητές, για την απρόσκοπτη άσκηση του ελέγχου και της δραστηριότητάς τους, αντίστοιχα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΩΝ. ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ

Πηγή: Taxheaven