Αριθ. πρωτ.: 2/61002/ΔΠΓΚ/11.7.2016 Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Αριθ. πρωτ.: 2/61002/ΔΠΓΚ/11.7.2016 Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016
Αριθ.Πρωτ.:2/61002/ΔΠΓΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B'- Προϋπολογισμού Εσόδων

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: O. Χαραλαμπάκη
Α. Καραπατής
Γ. Ροκαδάκη
Ε. Πέππας
Τηλέφωνα: 210 3338370
210 3338383
210 3338369
210 3338368
Fax: 210 3338206
Ηλεκ. Δ/νση (e-mail): revenues-dbgg@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος κατάρτισης προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017 με αριθ. πρωτ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31.5.2016 (ΑΔΑ:66Ρ6Η-ΟΛΗ).

Εν όψει της κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας στέλνουμε την παρούσα εγκύκλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του ιδίου έτους και σας παρακαλούμε για την υποβολή των σχετικών προτάσεών σας έως τη Δευτέρα 08-08-2016, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ακριβή προσδιορισμό τόσο του ύψους όσο και των πηγών των δημοσίων εσόδων σε αναλυτικό επίπεδο, ιδιαίτερα των ετών 2016 και 2017, ώστε να διασφαλισθεί η επίτευξη των γενικότερων στόχων του προϋπολογισμού. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων για το έτος 2017 καθώς και η διενέργεια προβλέψεων των δημοσίων εσόδων για το έτος 2018, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κατωτέρω:

α. Τις πλέον επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις για την περίοδο 2016-2018 (ρυθμός ανάπτυξης, ανεργία, πληθωρισμός, κλπ), όσον αφορά τα στοιχεία των εσόδων που εξαρτώνται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία, όπως αυτές αποτυπώνονται στον σχετικό Πίνακα (επισυνάπτεται).

β. Τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις αποδόσεις των παρεμβάσεων στο σκέλος των εσόδων που ήδη έχουν νομοθετηθεί ή εφαρμοστεί και θα επηρεάσουν τα αντίστοιχα μεγέθη των εσόδων. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις είναι αυτές που έχουν θεσπισθεί ή εφαρμοστεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προτάσεών σας και περιλαμβάνονται σε όλους τους νόμους που έχουν ψηφισθεί από τη Βουλή, καθώς και όποιες άλλες τυχόν πρωτοβουλίες αναληφθούν μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των υπηρεσιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων οικ. έτους 2017. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση της απόδοσης συγκεκριμένης παρέμβασης από την αρχικώς εκτιμηθείσα, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρέχουν πληροφορίες για τα αίτια της απόκλισης (π.χ. καθυστέρηση στην έκδοση κανονιστικών πράξεων απαραίτητων για την εφαρμογή του μέτρου, μεταβολή της βάσης υπολογισμού κλπ).

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι οι εκτιμήσεις των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα γίνουν σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Φορολογικά έσοδα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), θα πραγματοποιήσουν εκτιμήσεις για τις διάφορες κατηγορίες των φορολογικών εσόδων.

Μη φορολογικά έσοδα

• Οι υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων θα πραγματοποιήσουν εκτιμήσεις των μη φορολογικών εσόδων, σε συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων (Β') της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).

• Οι προτάσεις για τα έσοδα από μερίσματα κερδών ή προσόδων υπέρ του Δημοσίου, επιχειρήσεων και οργανισμών, θα υποβληθούν από τις οικονομικές υπηρεσίες των υπουργείων που τα εποπτεύουν, καθώς επίσης και από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών (ΜΑΔΚΑ) του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΜΑΔΚΑ είναι επίσης αρμόδια για την υποβολή προτάσεων ως προς τα έσοδα από τη σταθερή απόδοση των προνομιούχων μετοχών που το Δημόσιο κατέχει σε πιστωτικά ιδρύματα δυνάμει του άρθρου 1 του ν.3723/2008

• Οι προτάσεις για τα έσοδα από προμήθειες εγγυήσεων που παρέχει το Δημόσιο για την παροχή δανείων σε διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει του άρθρου 2 του ν.3723/2008, καθώς και τα έσοδα από την έκδοση και κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων θα υποβληθούν από την Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων.

• Οι προτάσεις για τα έσοδα από τις αποδόσεις από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs και SMPs), καθώς και για τα έσοδα που προκύπτουν από τις προμήθειες των ειδικών τίτλων του άρθρου 3 του ν.3723/2008, θα υποβληθούν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

• Η Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου (Τμήμα Δ'), σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και λοιπούς φορείς, θα αποστείλει προτάσεις αναφορικά με τις απολήψεις από Ε.Ε.

• Οι προτάσεις για τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων θα υποβληθούν από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.

Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών

Με το Ν.3697/2008, καταργήθηκαν οι ειδικοί λογαριασμοί και οι πόροι τους πλέον αποτελούν δημόσια έσοδα και εμφανίζονται σε ειδικούς Κ.Α. Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι Διευθύνσεις Οικονομικού ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων που είχαν την ευθύνη διαχείρισης των εν λόγω λογαριασμών, πριν την κατάργησή τους, θα υποβάλουν προτάσεις για τα έσοδα αυτά.

Ειδικές επισημάνσεις:

Πρόβλεψη εσόδων

Ο προσδιορισμός του ύψους των προβλεπομένων εσόδων σε κάθε κατηγορία θα αναφέρεται στις προσδοκώμενες εισπράξεις και όχι στις βεβαιώσεις των εσόδων. Το στοιχείο της βεβαίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού των εισπράξεων.

Επιστροφές εσόδων.

Στις προτάσεις των εσόδων του προϋπολογισμού θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναφέρουν και τις εκτιμήσεις τους ως προς το ύψος των επιστροφών ανά Κ.Α.Ε., με σχετική τεκμηρίωση.

Μηνιαίες προβλέψεις

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017, θα περιλαμβάνεται και πίνακας με ενδεικτική μηνιαία κατανομή των εσόδων ανά κατηγορία. Για το λόγο αυτό, οι προβλέψεις των φορέων για το 2017 είναι αναγκαίο να υποβληθούν και με ανάλυση σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, την εποχικότητα ή γεγονότα που επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή των εσόδων. Τονίζεται η αναγκαιότητα της τεκμηριωμένης μηνιαίας κατανομής, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση των μηνιαίων στόχων του προϋπολογισμού καθώς και για τη λήψη αποφάσεων, αναφορικά με τις δανειακές ανάγκες κ.λπ.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με την εξής διαδικασία:

1. Συμπλήρωση και αποστολή των εντύπων Π1 και Π2 (επισυνάπτονται).

• Έντυπο Π1

Στο έντυπο αυτό, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται, θα πρέπει να περιέχονται τα εξής δεδομένα:

α) Στοιχεία Υπηρεσίας: Θα αναγραφεί ο τίτλος της υπηρεσίας που υποβάλλει την πρόταση και θα συμπληρωθούν απαραιτήτως τα στοιχεία των αρμοδίων υπαλλήλων και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

β) Κ.Α. Εσόδου: Θα αναγραφεί ο κωδικός αριθμός μέσω του οποίου εισάγονται τα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό.

γ) Περιγραφή εσόδου: Θα αναγραφεί η κατονομασία του ΚΑΕ όπως περιλαμβάνεται στον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως ισχύει σήμερα, με περαιτέρω ειδικότερη περιγραφή, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

δ) Θεσμικό πλαίσιο: Θα αναγραφεί το θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συμβάσεις, εγκύκλιοι κ.λπ.), που ισχύει για κάθε κατηγορία εσόδου. Η λεπτομερής αναφορά του νομοθετικού πλαισίου που διέπει κάθε έσοδο θα βοηθήσει σημαντικά και στην κωδικοποίηση των διατάξεων για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ. ε) Σύντομη περιγραφή του εσόδου: Θα αναγραφεί το αντικείμενο του εσόδου, οι σχετικοί συντελεστές, ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και είσπραξης (προβλεπόμενες δόσεις και χρόνος καταβολής), καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο. στ) Εκτιμήσεις εσόδων οικονομικού έτους 2016: Θα περιληφθούν οι εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις των υπηρεσιών ως προς την διαμόρφωση του ύψους του εσόδου για το έτος 2016 (εισπράξεις, επιστροφές και καθαρά έσοδα), οι οποίες θα βασίζονται και σε εκτιμήσεις των υπηρεσιών για την απόδοση των παρεμβάσεων εσόδων που ήδη έχουν νομοθετηθεί και ισχύουν μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των υπηρεσιών και συνδέονται με τον εκάστοτε Κ.Α. Εσόδου.

Επιπλέον, θα γίνει σύγκριση, αφενός με τις αντίστοιχες προτάσεις όπως είχαν διατυπωθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2016, και αφετέρου με τα μεγέθη των εσόδων όπως αυτά προσδιορίσθηκαν στον προϋπολογισμό έτους 2016. Στις περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων θα πρέπει να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την αιτιολόγησή τους. ζ) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2017: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το επόμενο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία (μακροοικονομικές προβλέψεις, εκτιμώμενη απόδοση παρεμβάσεων που συνδέονται με τον Κ.Α. Εσόδου κλπ) που είναι αναγκαία για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους του. Ακόμη και στις περιπτώσεις που ο ακριβής προσδιορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν τα έσοδα δεν είναι εφικτός, παρακαλούνται οι καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των εσόδων οικονομικού έτους 2017 και να συμπληρώσουν ανάλογα το έντυπο Π1.

η) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2018: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το οικονομικό αυτό έτος.

Οι παραπάνω προτάσεις θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και ρεαλιστικές και να περιλαμβάνουν με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο υπολογισμού του προβλεπόμενου εσόδου.

Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται:

- οι συγκεκριμένες παραδοχές που έγιναν για τον προσδιορισμό των εισπράξεων από κάθε κατηγορία εσόδου

- οι τυχόν μεταβολές του σχετικού θεσμικού πλαισίου ή άλλες ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν την απόδοση του εσόδου

- οι σημαντικές αυξήσεις ή μειώσεις.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά των πηγών προέλευσης των εσόδων, καθώς και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων έγιναν οι προβλέψεις του προϋπολογισμού, είναι απαραίτητη όχι μόνο για τον ακριβή προσδιορισμό των εσόδων, αλλά κυρίως για την αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς ανά τρίμηνο, παρέχονται αναλυτικά στοιχεία για κάθε κατηγορία εσόδου καθώς και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της πορείας υλοποίησης όλων των παρεμβάσεων, φορολογικών και άλλων, που έχουν ληφθεί.

- Έντυπο Π2

Στο έντυπο αυτό πρέπει να κατανεμηθούν οι προβλέψεις εσόδων προ μείωσης επιστροφών, μόνο για το οικονομικό έτος 2017, κατά μήνα και ανά κωδικό αριθμό εσόδου, ώστε όπως προαναφέρθηκε, να είναι δυνατή η δημοσίευση με τον προϋπολογισμό του 2017 των προβλεπόμενων μηνιαίων εσόδων ανά κατηγορία. Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο για ΚΑΕ με ετήσια έσοδα άνω των 5 εκατ. Ευρώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Οι προτάσεις για τα πάσης φύσεως έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) θα υποβληθούν από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού.

Παρακαλούμε για την άμεση συνεργασία σας και αναμένουμε να καταβάλετε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση των προτάσεών σας, καθόσον η ακριβής εκτίμηση των προβλεπόμενων εσόδων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το σχεδιασμό ενός αξιόπιστου και ρεαλιστικού προϋπολογισμού και συμβάλλει ουσιαστικά στην ομαλή και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις εκτέλεσή του.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να αποστείλουν τα έντυπα Π1 και Π2 αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: revenues-dbgg@glk.gr.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr Νομοθεσία και Αποφάσεις Δημοσιονομική Πολιτική).


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Πηγή: Taxheaven