Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016 Έλεγχος και παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016 Έλεγχος και παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων

 

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 2113/08-07-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις περιπτώσεις ιγ', ιδ' και ιε' της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α') όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α'/28-06-2007) «Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις», με τις οποίες καθορίζονται διαφοροποιημένοι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για τα υγραέρια (LPG) των κωδικών Σ.Ο. 27 11 12 11 έως και 27 11 19 00.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α' 173) και ιδίως τα άρθρα 20 και 22 του ιδίου νόμου.

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/ 31-07-2014) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και ιδίως τα άρθρα από 104 έως και 110 της ιδίας απόφασης.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α'), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α') όπως ισχύει.

8. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ 865/Β') όπως ισχύει.

9. Την Πράξη 1 της 20.1.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/20-1-2016 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα).

10. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 130 και Β' 372), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β' 2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ Β' 3317).

11. Την ανάγκη αναθεώρησης της διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους όρους και τις διατυπώσεις που διέπουν την παράδοση και παραλαβή καθώς και την διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίου της περίπτωσης ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων και διατίθεται αποκλειστικά μέσω πρατηρίων, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός/Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι μέσω της παρακολούθησης και του ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίου κινητήρων της περίπτωσης ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 που τίθεται σε ανάλωση με τον υψηλό συντελεστή ΕΦΚ και διατίθεται αποκλειστικά από τα πρατήρια, να διαπιστωθεί ότι τα υγραέρια των περιπτώσεων ιδ) και ιε) της ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου που τίθενται σε ανάλωση με τους χαμηλότερους συντελεστές ΕΦΚ και προορίζονται για θέρμανση, για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση καθώς και λοιπές χρήσεις δεν διατίθενται ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων.

2. Αρμόδιες Αρχές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων και διατίθεται αποκλειστικά από τα πρατήρια υγραερίου κινητήρων είναι οι Τελωνειακές Αρχές στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων είναι εγκατεστημένα τα πρατήρια που παραλαμβάνουν το εν λόγω προϊόν καθώς και οι Τελωνειακές Αρχές στις οποίες τίθεται σε ανάλωση από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις των εταιρειών εμπορίας υγραερίων

Οι εταιρίες εμπορίας υγραερίων υποχρεούνται:

1. Να τηρούν βιβλίο αποθήκης θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στο οποίο καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες οι τελωνιζόμενες ποσότητες υγραερίου κινητήρων, κατά παραστατικό θέσης σε ανάλωση (18ψήφιο MRN ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) και ημερομηνία παραστατικού, ποσότητα σε χιλιόγραμμα καθώς και οι κατά δελτίο αποστολής/τιμολόγιο-δελτίο αποστολής πωλούμενες ποσότητες του υγραερίου κινητήρων σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και λίτρα με αναγωγή στους 15 °C. To ανωτέρω βιβλίο μπορεί να τηρείται σε μορφή θεωρημένων σελίδων από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Το παραπάνω βιβλίο μπορεί να υποκατασταθεί και από τα επίσημα τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία Αποθεμάτων της επιχείρησης, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον σε αυτά αναγράφονται σε ιδιαίτερη μερίδα όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία.

2. Να αναγράφουν υποχρεωτικά στα δελτία αποστολής/τιμολόγια-δελτία αποστολής, με τα οποία διακινείται το υγραέριο προς τα πρατήρια:
-το όνομα και τη διεύθυνση του πρατηρίου υγραερίου κινητήρων.
-την ένδειξη «ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» σε εμφανές σημείο,
-την ποσότητα υγραερίου κινητήρων σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και σε λίτρα με αναγωγή στους 15 °C,
-τον αριθμό παραστατικού θέσης σε ανάλωση (18ψήφιο MRN ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ)
-το ειδικό βάρος του μεταφερόμενου υγραερίου, σε θερμοκρασία 15 °C,
-τον αριθμό κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος και
-την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης του βυτιοφόρου οχήματος.

3. Να συντάσσουν ετήσιο ισοζύγιο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel), το οποίο υποβάλλουν εντός δεκαπενθήμερου από τη λήξη του έτους κατά το οποίο έγιναν οι παραδόσεις υγραερίου, στο αρμόδιο τελωνείο θέσης σε ανάλωση του προϊόντος αυτού και στο οποίο θα παραθέτουν ξεχωριστά ανά χρήση υγραερίου:
Τις τελωνισθείσες ποσότητες του προηγούμενου έτους ανά τελωνειακό παραστατικό και στο σύνολο, οι οποίες διατέθηκαν στην αγορά το ελεγχόμενο έτος (μεταφερόμενες ποσότητες προηγούμενου έτους).
Τις τελωνισθείσες ποσότητες του έτους ανά τελωνειακό παραστατικό και στο σύνολο που αφορούν το ελεγχόμενο έτος.
Τις τελωνισθείσες ποσότητες του ελεγχόμενου έτους ανά τελωνειακό παραστατικό και στο σύνολο, οι οποίες δεν διατέθηκαν στην αγορά το ελεγχόμενο έτος (μεταφερόμενες ποσότητες στο επόμενο έτος).

4. Να συντάσσουν ετήσια κατάσταση παραληπτών, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel), με τις παραδοθείσες ποσότητες υγραερίου όλων των χρήσεων, την οποία υποβάλλουν μέχρι τέλος Ιανουαρίου από τη λήξη του έτους κατά το οποίο έγιναν οι παραδόσεις υγραερίου, στο αρμόδιο τελωνείο θέσης σε ανάλωση του προϊόντος αυτού. Στην ως άνω κατάσταση καταχωρούνται τα στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα Α της παρούσας.

Άρθρο 3
Διαδικασία παράδοσης παραλαβής

Σε κάθε παράδοση υγραερίου κινητήρων στο πρατήριο, θα αναγράφεται με ευθύνη του οδηγού - μεταφορέα και του πρατηριούχου παραλήπτη, επί του δελτίου αποστολής/τιμολογίου - δελτίου αποστολής, που συνοδεύει το προϊόν, η προ της παράδοσης «ένδειξη» του μετρητή ολικής καταγραφής (totaliser) κάθε διανομέα υγραερίου κινητήρων, καθώς και η πράγματι παραληφθείσα ποσότητα, η πράξη δε αυτή θα προσυπογράφεται από τον οδηγό μεταφορέα και τον πρατηριούχο παραλήπτη.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις πρατηριούχων

1. Τα πρατήρια υγραερίου κινητήρων υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο παραλαβής και διακίνησης υγραερίου θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στο οποίο θα καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες οι παραλαμβανόμενες με βάση τα δελτία αποστολής/τιμολόγια - δελτία αποστολής ποσότητες υγραερίου σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και σε λίτρα με αναγωγή στους 15 °C, η επωνυμία και το ΑΦΜ της προμηθεύτριας εταιρείας εμπορίας υγραερίου, ο αριθμός του δελτίου αποστολής/τιμολογίου -δελτίου αποστολής, καθώς και το απόθεμα της δεξαμενής πριν την παραλαβή. Στο βιβλίο καταχωρούνται επίσης οι ενδείξεις του μετρητή κάθε διανομέα μετά την παράδοση υγραερίου κινητήρων από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου και οι ενδείξεις των μετρητών όλων των διανομέων υγραερίου κινητήρων κατά το κλείσιμο του πρατηρίου. Εφόσον το πρατήριο διανυκτερεύει, καταγράφονται οι ενδείξεις των μετρητών κατά τη 12η νυχτερινή ώρα.

2. Πριν την έναρξη λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου κινητήρων υποβάλλονται από τον πρατηριούχο στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου τα ακόλουθα:
α) Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου,
β) Αντίγραφο του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης» της παρ. 5 του άρθρου 105 της υπ' αριθ. Υ.Α. Α2-718/28.7.2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ»,
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου, στην οποία καταγράφονται οι αρχικές ενδείξεις των μετρητών ολικής καταγραφής (totaliser),
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου στην οποία καταγράφεται για κάθε διανομέα υγραερίου που διαθέτει το πρατήριο, εάν οι ενδείξεις μέτρησης είναι σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία ή σε λίτρα με αναγωγή στους 15 °C. Σε τυχόν αλλαγή της λειτουργίας του διανομέα υγραερίου από μετρήσεις σε λίτρα με αναγωγή στους 15 °C, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία ή και το αντίστροφο, υποβάλλεται εκ νέου Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από αντίγραφο του σχετικού Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης, στο οποίο καταγράφεται η διασφάλιση, μέσω κατάλληλης σφράγισης, του απαραβίαστου του σημείου ρύθμισης αυτόματης αναγωγής της θερμοκρασίας (ATC).

Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του πρατηριούχου παραμένει στο πρατήριο, συνοδευτικά στα προβλεπόμενα στοιχεία που τηρούνται στο φάκελο τεκμηρίωσης της παρ. 3 του άρθρου 107 της υπ' αριθ. Υ.Α. Α2-718/28.7.2014.

3. Στις περιπτώσεις αλλαγής των ενδείξεων των μετρητών ολικής καταγραφής χωρίς αντίστοιχη πώληση υγραερίου, λόγω αποκατάστασης βλάβης αυτών ή αντικατάστασης τους από νέους καθώς και λόγω ρύθμισης του διανομέα (λιτρομέτρηση), ο πρατηριούχος ενημερώνει άμεσα το βιβλίο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναγράφοντας τις ενδείξεις του μετρητή πριν και μετά τις εργασίες και παράλληλα υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου, εντός 10 ημερών:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου με τις ενδείξεις του μετρητή πριν και μετά τις εργασίες,

β) αντίγραφο του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης» του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109 της υπ' αριθ. Υ.Α. Α2-718/28.7.2014, όπου προβλέπεται, στο οποίο έχει καταγραφεί ο σειριακός αριθμός του παλαιού μετρητή και ο σειριακός αριθμός του καινούργιου.

4. Στα πρατήρια υγραερίου τηρείται κατάσταση, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel), με τις παραληφθείσες ποσότητες υγραερίου κινητήρων, η οποία θα ενημερώνεται σε συνεχή βάση, και θα παραδίδεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου, σε κάθε περίπτωση που αυτή ζητηθεί. Στην ως άνω κατάσταση καταχωρούνται τα στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα Β της παρούσας.

Άρθρο 5
Έλεγχοι

1. Η Τελωνειακή Αρχή ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένα πρατήρια πώλησης υγραερίου κινητήρων, προβαίνει σε τακτικό έλεγχο των πρατηρίων σε ποσοστό τουλάχιστον 35% ανά έτος, με σκοπό εντός τριετίας να ελεγχθεί το σύνολο των πρατηρίων.

Κατά τον ανωτέρω έλεγχο η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
Στην καταγραφή του υπάρχοντος αποθέματος των δεξαμενών υγραερίου
Στην καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών ολικής καταγραφής των διανομέων υγραερίου
Στον έλεγχο ορθής τήρησης του βιβλίου παραλαβής και διακίνησης υγραερίου, του άρθρου 4, παρ. 1. Κατά τον έλεγχο αυτό γίνεται δειγματοληπτικά διασταύρωση των εγγραφών στο ανωτέρω βιβλίο σε σχέση με τα δελτία αποστολής/τιμολόγια - δελτία αποστολής.
Στον έλεγχο των δελτίων αποστολής/τιμολογίων - δελτίων αποστολής, για τη διαπίστωση αναγραφής από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου των προβλεπομένων στην παρ. 2 του άρθρου 2 στοιχείων.
Στον έλεγχο των δελτίων αποστολής/τιμολογίων - δελτίων αποστολής, για τη διαπίστωση αναγραφής των προβλεπομένων κατά την διαδικασία παράδοσης-παραλαβής του άρθρου 3.

Βάσει των ανωτέρω υπολογίζονται για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα οι συνολικές πωλήσεις υγραερίου κίνησης βάσει μετρητών ολικής καταγραφής (ήτοι: Ενδείξεις μετρητών ολικής καταγραφής κατά την ημερομηνία ελέγχου μείον Ενδείξεις μετρητών προηγούμενου ελέγχου) σε σχέση με τις συνολικές παραλαβές κατά την ελεγχόμενη περίοδο (ήτοι: Αρχικό απόθεμα υγραερίου στη δεξαμενή + Αγορές υγραερίου - Τελικό απόθεμα δεξαμενής).

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται πωλήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις παραλαβές, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν στη βεβαίωση και είσπραξη από τον πρατηριούχο των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιπλέον διαπιστωθείσης διαφοράς, επιφυλασσομένων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Ν. 2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Η χρέωση των φορολογικών επιβαρύνσεων θα λαμβάνει χώρα, για μεν το ΦΠΑ, με βάση την μεγαλύτερη τιμή αγοράς του υγραερίου, που προκύπτει από τα τιμολόγια του ελεγχόμενου χρονικού διαστήματος, για δε τον ΕΦΚ, με βάση τον υψηλότερο συντελεστή που ίσχυε κατά την ελεγχόμενη χρονική περίοδο.

Επιπλέον, θεωρούνται ανεκτές διαφορές στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι πωλήσεις υπολείπονται των παραλαβών σε ποσοστό έως 3%, λόγω των θερμοκρασιακών μεταβολών και της ιδιαίτερης φύσης του προϊόντος.

2. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου, σε τρία (3) τουλάχιστον αντίτυπα, στην οποία αναγράφονται οι παραληφθείσες ποσότητες ανά αρμόδια Τελωνειακή Αρχή θέσης σε ανάλωση αυτών, οι πωληθείσες ποσότητες, τα υπάρχοντα αποθέματα, καθώς και η τυχόν διαπιστωθείσα διαφορά, που φορολογήθηκε.

Ένα αντίγραφο της παραπάνω Έκθεσης Ελέγχου παραλαμβάνει ο πρατηριούχος, ένα κρατά η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου για το φάκελο του συγκεκριμένου πρατηρίου, που τηρεί στην υπηρεσία της και ένα αντίγραφο αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή που τέθηκε σε ανάλωση το υγραέριο κινητήρων. Σε περίπτωση που το υγραέριο τέθηκε σε ανάλωση σε περισσότερα του ενός τελωνεία, αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται σε κάθε ένα από αυτά τα τελωνεία.

Με βάση τις ανωτέρω Εκθέσεις Ελέγχου συντάσσεται Έκθεση αναφορικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν ανά έτος, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών, η οποία αποστέλλεται στις Διευθύνσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ και Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, μέχρι τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

3. Η Τελωνειακή Αρχή ελέγχου στην οποία τίθεται σε ανάλωση το υγραέριο κινητήρων, πραγματοποιεί εκ των υστέρων ελέγχους βάσει των ετήσιων ισοζυγίων και καταστάσεων που υποβάλλονται από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων Ελέγχου που λαμβάνει από τις Τελωνειακές Αρχές ελέγχου των πρατηρίων.

Κατά τον ανωτέρω έλεγχο προβαίνει δειγματοληπτικά σε:

Έλεγχο του ετήσιου ισοζυγίου κάθε εταιρείας εμπορίας υγραερίου και συσχετισμός του με αυτά των προηγούμενων ετών.
Επαλήθευση και διασταύρωση των ποσοτήτων των παραστατικών τελωνισμού των υγραερίων όλων των χρήσεων σε σχέση με τις δηλωθείσες ανά τελωνειακό παραστατικό ποσότητες του ετήσιου ισοζυγίου που αποστέλλει η εταιρεία.
Επαλήθευση και διασταύρωση των ποσοτήτων τυχαίων δειγμάτων παραστατικών τελωνισμού σε σχέση με τις αναγραφόμενες ποσότητες των δελτίων αποστολής/ τιμολογίων - δελτίων αποστολής που περιλαμβάνονται στην ετήσια κατάσταση παραληπτών και αντιστοιχούν στο ίδιο παραστατικό τελωνισμού.
Επαλήθευση και διασταύρωση των ποσοτήτων που αναγράφονται στην ετήσια κατάσταση παραληπτών σε σχέση με τις εμφανιζόμενες στην έκθεση που λαμβάνει από τις Τελωνειακές Αρχές ελέγχου, ως παραληφθείσες από το πρατήριο ποσότητες.

Εφόσον από τον ανωτέρω έλεγχο προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης αναφορικά με τη νόμιμη χρησιμοποίηση των υγραερίων, ενημερώνονται οι κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των παραληπτών υγραερίου όλων των χρήσεων (πρατήρια, βιομηχανίες κ.λπ.) καθώς και των εταιρειών εμπορίας υγραερίου για τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων κοινοποιούνται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή στην οποία τίθεται σε ανάλωση το υγραέριο.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, έκτακτους ελέγχους δύνανται να διενεργούν οι Τελωνειακές Ελεγκτικές Αρχές σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

1. Εάν μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας δεν έχει πραγματοποιηθεί ο ετήσιος τακτικός έλεγχος έτους 2015 που προβλέπεται στην παράγραφο 2(β) του άρθρου 4 της Φ.429/252/1997 ΑΥΟ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Φ.258/162/2000 ΑΥΟ, αυτός πρέπει να πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος έτους, βάσει των προβλεπομένων στην ανωτέρω Α.Υ.Ο.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει η Φ.429/252/1997 Α.Υ.Ο. όπως έχει τροποποιηθεί με την Φ.258/162/2000 Α.Υ.Ο. καθώς και κάθε άλλη διάταξη η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα σε αυτήν, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Μέχρι τέλος του έτους από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, οι σφραγίδες που έχουν τοποθετηθεί από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές στους διανομείς υγραερίου των πρατηρίων, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 3 της Φ.429/252/1997 ΑΥΟ, με ευθύνη του πρατηριούχου αφαιρούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο του άρθρου 109 της υπ' αριθ. Υ.Α. Α2-718/28.7.2014, αντικαθίστανται με σφραγίδες του συνεργείου αυτού και παραδίδονται από τον πρατηριούχο στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου μαζί με αντίγραφο του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης», καθώς και αντίγραφο του τελευταίου πρωτοκόλλου σφράγισης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών.

4. Για τα πρατήρια υγραερίων που ήδη είναι σε λειτουργία κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παρ. 2(δ) στοιχεία υποβάλλονται στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ελέγχου, μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Πηγή: Taxheaven