Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. οικ. 47295/27.6.2016 Διαγραφή απαιτήσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. οικ. 47295/27.6.2016 Διαγραφή απαιτήσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. οικ. 47295

(ΦΕΚ Β' 2137/11-07-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 1998/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α΄) όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 106/Α΄) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51, παράγραφος 6 εδάφιο γ, του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α΄) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διαγραφή των απαιτήσεων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. (ΝΠΔΔ) έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτού (εισπρακτέα νοσήλια), στο ύψος των ετησίων επιχορηγήσεων τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Φ.210/ΚΑΕ 2325, 2326), για τα έτη 2012, 2013 και 2014, ανεξαρτήτου του χρόνου τιμολόγησης τους, με αντίστοιχη και ισόποση διαγραφή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεώσεων του προς τα προαναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα.

2. Το συνολικό ποσό διαγραφής ανέρχεται στα 4.504.592.584,00 ευρώ και αναλυτικά ανά νοσοκομείο επιμερίζεται στον επισυναπτόμενο της παρούσας πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Την απεικόνιση του αποτελέσματος των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο διαγραφών στις λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμούς) της οικονομικής χρήσης του έτους 2016 των προαναφερόμενων φορέων.

(Βλέπε συνημμένο αρχείο)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πηγή: Taxheaven