Αρ. πρωτ.: 74391/ΕΥΚΕ 2634/ 13.7.2016 Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Αρ. πρωτ.: 74391/ΕΥΚΕ 2634/ 13.7.2016 Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Αθήνα,13-7-2016
Αρ. πρωτ.74391/ΕΥΚΕ2634

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 10, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες: Σπ. Σπυρόπουλος - Χ. Μπούρας
Τηλ.: 210 3742 072 , -070
Fax:210 3742 063
e-mail: s.spiropoulos@mnec.gr, cbouras@mnec.gr
stateaid_unit@mnec.gr

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

«Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020»

1. Εισαγωγή

Στόχος της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων (εφεξής Κ.Ε.) κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Σύμφωνα με το άρθρο 14 ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020...», η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (εφεξής ΕΑΣ), μεταξύ άλλων, παρακολουθεί και συντονίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και των δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας για τα ΕΠ της περιόδου 2014¬2020 ενώ παράλληλα διαμορφώνει και τηρεί όλα τα πληροφοριακά συστήματα που απαιτούνται για τη διαχείριση των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες της ΕΑΣ ασκούνται δια της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) του άρθρου 15 παρ. 5 του ν.4314/2014.

Περαιτέρω η ΕΥΚΕ:

(α) λειτουργεί ως Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΑΜΚΕ) του ν.4152/2013 για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τομείς Οικονομίας και Ανάπτυξης) καθώς και για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) έργα και

(β) έχει οριστεί ως κεντρικός διαχειριστής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική για το σύνολο των δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και για τις λοιπές δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Οι ως άνω αρμοδιότητες της ΕΥΚΕ εξειδικεύθηκαν στην υπ' αριθμ. 69135/ΕΥΘΥ626/22.6.2015 (ΦΕΚ Β 1451) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει.

2. Κατόπιν των ανωτέρω και δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4314/2014, όλες οι Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και λοιποί φορείς σχεδιασμού, χρηματοδότησης και διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων οφείλουν:

i. Να συνεργάζονται με την ΕΥΚΕ κατά την εξειδίκευση και τις αναθεωρήσεις- τροποποιήσεις του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος σε θέματα κρατικών ενισχύσεων με σκοπό να διασφαλίζεται η συμβατότητα με το δίκαιο ανταγωνισμού, πριν την εισήγηση προς έγκριση της εξειδίκευσης στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης.

ii. Να συνεργάζονται με την ΕΥΚΕ πριν την εισήγηση των κριτηρίων ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητά τους με τα προβλεπόμενα στο σχετικό νομικό πλαίσιο.

iii. Να ενημερώνουν την ΕΥΚΕ κατά το στάδιο του σχεδιασμού δράσεων κρατικών ενισχύσεων και να συνεργάζονται με αυτή για την επιλογή των προσφορότερων διαδικασιών και κριτηρίων επιλογής (όταν αυτά δεν ταυτίζονται με τα κριτήρια ένταξης).

iv. Να αποστέλλουν σχεδιασμό ετησίου χρονοδιαγράμματος μέτρων ενίσχυσης, ο οποίος θα αναρτάται με ευθύνη της ΕΥΚΕ στο ΔΙΑΥΛΟ προς ενημέρωση του συνόλου των φορέων σχεδιασμού, ώστε να υπάρχει συντονισμός στον χρονοπρογραμματισμό έκδοσης και να αποφεύγεται επικάλυψη με άλλες δράσεις ενισχύσεων.

v. Να απευθύνονται στην ΕΥΚΕ και κατά τη φάση υλοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων για υποστήριξη καθώς και για επίλυση ζητημάτων αναφορικά με τη συμμόρφωση στους κανόνες του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, ώστε να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η ομοιόμορφη αντιμετώπιση εντός της δομής διαχείρισης των ΕΠ της ΠΠ 2014-2020.

vi. Να απευθύνονται στην ΕΥΚΕ για υποστήριξη σε ελέγχους που διενεργούνται σε αυτούς από ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ελεγκτικά όργανα σε πράξεις κρατικών ενισχύσεων και για συνδρομή στη διαμόρφωση των απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου καθώς και των καταγγελιών στην Ε.Ε., ώστε να υφίσταται συντονισμός και ομοιόμορφη αντιμετώπιση εντός της δομής του ΕΣΠΑ και να μην διακινδυνεύεται ενδεχόμενη αρνητική επίπτωση σε άλλα Ε.Π.

vii. Να απευθύνονται στην ΕΥΚΕ για παροχή εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και υποστηρικτικού υλικού.

3. Περαιτέρω και δυνάμει των διατάξεων της Παρ. Β, Υποπαρ. Β2 επ. του ν. 4314/2014 σε ό,τι αφορά στον ρόλο της ΕΥΚΕ ως ΑΜΚΕ, όλες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τομείς Οικονομίας και Ανάπτυξης) καθώς και οι Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οφείλουν:

i. Να αποστέλλουν στην ΕΥΚΕ για προκαταρκτική εξέταση σχέδια νόμου ή τροπολογιών σε νόμους καθώς και οποιαδήποτε κανονιστική πράξη ή άλλη διοικητική πράξη που ενδέχεται να ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, προ της ψήφισης ή της έκδοσής τους.
 
ii. Να αποστέλλουν στην ΕΥΚΕ για προκαταρτική εξέταση σχέδια προκηρύξεων έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και των οποίων η απόφαση χρηματοδότησης είναι άμεσα εκτελεστή για την υλοποίηση τους, χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης διοικητικής πράξης.

iii. Να αποστέλλουν στην ΕΥΚΕ προς έγκριση όσα σχέδια κρατικών ενισχύσεων αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα από τα ΕΔΕΤ έργα ή σε έργα που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σε περίπτωση που απαιτείται η προβλεπόμενη στο αρ. 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ κοινοποίηση, αποστέλλουν το σχετικό υλικό προκειμένου η ΕΥΚΕ να εξετάσει την πληρότητα και την ορθότητά του και κατόπιν να το προωθήσει στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'107) για να κοινοποιηθεί σύμφωνα με το αρ. 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ.

iv. Να διαβιβάζουν στην ΕΥΚΕ, κατά την φάση του σχεδιασμού, τις Προσκλήσεις/ πράξεις που πιθανώς ενέχουν οικονομική δραστηριότητα με το σχετικό υποστηρικτικό υλικό, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ή μη κρατικής ενίσχυσης (π.χ. προσκλήσεις για έργα υποδομών που πιθανώς ενέχουν κρατική ενίσχυση).

v. Να παρέχουν στην ΕΥΚΕ στοιχεία και απόψεις επί θεμάτων κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας τους, σε περίπτωση σχετικού αιτήματός της για παροχή πληροφοριών από την ΚεΜΚΕ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την ανάκτηση τυχόν παράνομων ενισχύσεων, καθώς και για την υποβολή στοιχείων στα ηλεκτρονικά συστήματα SANI/SARI.

4. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η ΕΥΚΕ έχει οριστεί ως κεντρικός διαχειριστής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η χρήση του ΠΣΚΕ κατέστη υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων που υλοποιούν μέτρα ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 δυνάμει του αρ. 57 παρ. 6 του ν.4314/2014. Με την υποχρεωτική χρήση του ΠΣΚΕ επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας ως προς τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων αλλά και της διαφάνειας. Το ΠΣΚΕ διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ ΕΣΠΑ) και λειτουργεί συνεκτικά με αυτό, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα του εθνικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Παράλληλα η ΕΥΚΕ έχει την ευθύνη του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων της περ. ιδ' της παρ. 1 του αρ. 2 του Ν. 3614/2007 το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις διαχειριστικές αρχές για τον έλεγχο σώρευσης πριν την χορήγηση της εκάστοτε ενίσχυσης. Το πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων διασυνδέεται με το ΠΣΚΕ. Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να διασυνδέονται περαιτέρω με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

4.1. Κατόπιν τούτου οι Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οφείλουν υποχρεωτικά:

i. Να κάνουν χρήση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (ΣΔΕ-ΚΕ).

ii. Να κάνουν χρήση των πρότυπων εντύπων και ροών για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων ενίσχυσης.

iii. Να δημιουργήσουν τα έντυπα και την πρόσκληση του προγράμματος τους σε συνεργασία με την ΕΥΚΕ, αξιοποιώντας τα πρότυπα έντυπα.

iv. Να διαβιβάσουν τα διαμορφωμένα έντυπα στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραμετροποίηση του ΠΣΚΕ.

v. Να καθορίσουν σε συνεργασία με την ΕΥΚΕ και την Μ.Ο.Δ. Α.Ε. την οργανωτική δομή τους (ρόλοι και δικαιώματα χρηστών) στο ΠΣΚΕ.

vi. Να επιβεβαιώσουν σε συνεργασία με την Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και την ΕΥΚΕ τις φόρμες και τα εκτυπωτικά που θα παράγονται από το ΠΣΚΕ πριν τεθούν σε παραγωγική λειτουργία.

vii. Να κάνουν χρήση του ΠΣΚΕ ως διαχειριστές των δράσεων, το οποίο βρίσκεται στον ιστοχώρο http://www.ependyseis.gr/mis και να ενημερώνουν τον εν λόγω ιστοχώρο με όλο το απαραίτητο υλικό ενημέρωσης προς τους δικαιούχους αναφορικά με την χρήση του ΠΣΚΕ.

viii. Να ελέγχουν τη σώρευση των ενισχύσεων χρησιμοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων.

Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και τα στελέχη της είναι στη διάθεση των αποδεκτών της παρούσας για την επίλυση κάθε ζητήματος που ενδεχομένως προκύψει.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Πηγή: Taxheaven