Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1104336 ΕΞ 2016/ 7.7.2016 Εργαζόμενοι καθαριότητας που συμβάλλονται ως συμβασιούχοι μίσθωσης έργου με Δήμο

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1104336 ΕΞ 2016/ 7.7.2016 Εργαζόμενοι καθαριότητας που συμβάλλονται ως συμβασιούχοι μίσθωσης έργου με Δήμο

Αθήνα, 07.07.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1104336 ΕΞ 2016
Πρωτ. Εισ.: ΔΕΕΦ 1043603 ΕΙ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ» 

Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Θ. Παπαδόπουλος 
Τηλέφωνο:210 - 3645832 
Fax:210 - 3645413
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr 

Θέμα: Εργαζόμενοι καθαριότητας που συμβάλλονται ως συμβασιούχοι μίσθωσης έργου με το Δήμο ........

Σχετ.: Το έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου........../17.03.2016 το οποίο λάβαμε μέσω fax.

Με το ανωτέρω σχετικό, ζητάτε την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των υπηρεσιών που παρέχουν προς το Δήμο....... εργαζόμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου καθαριότητας. Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία διευκρινίσατε ότι πρόκειται για υπηρεσίες καθαριότητας σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. δρόμους, πλατείες κλπ). Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής.

2. Ωστόσο, όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεν θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

3. Σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ.68/4.3.1987 και Σ.866/139/ΠΟΛ.74/10.3.1987 καθώς και την εγκύκλιο ΕΔΥΟ Σ.1166/182/ΠΟΛ.116/6.4.1987, η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, από φυσικά πρόσωπα προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η υπηρεσία παρέχεται με τρόπο που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης μεταξύ του παρέχοντος την υπηρεσία και του εργοδότη του. Το πότε συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις είναι ζήτημα που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση αυτοτελώς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΕΔΥΟ Σ.1166/182/ΠΟΛ.116/6.4.1987 στη ρύθμιση των προαναφερόμενων Α.Υ.Ο. εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τους εργοδότες τους (Δημόσιο, Δήμους κλπ) με σχέση μίσθωσης έργου και παρέχουν υπηρεσίες που προσιδιάζουν με αυτές που παρέχονται από υπαλλήλους. Στην κατηγορία των προσώπων αυτών ανήκουν, σύμφωνα με την εν λόγω Εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, π.χ. οι καθαρίστριες.

4. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης, μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, πρέπει να διαπιστωθεί ότι συντρέχουν αθροιστικά τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• η εργασία να παρέχεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο,
• να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές, και την εποπτεία του εργοδότη,
• την ευθύνη για το αποτέλεσμα της εργασίας να την έχει ο εργοδότης,
• να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος την υπηρεσία στους χώρους του εργοδότη ή σ' αυτούς που υποδεικνύονται από τον εργοδότη,
• η αμοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. μηνιαία).

5. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται ο εκάστοτε συμβασιούχος με μίσθωση έργου.

Για λόγους πρακτικής διευκόλυνσης, η Υπηρεσία μας κοινοποιεί το παρόν στη Δ.Ο.Υ ......... όπου και λογικά θα υπάγονται οι περισσότεροι -αν όχι όλοι- από τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Πηγή: Taxheaven