Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς) ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς) ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου
«Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς) ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ»

ΜΕΡΟΣ Α'
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ.

ΑΡΘΡΟ 1

Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου 1 προστίθεται στο άρθρο 100Α του ν.2960/01 παράγραφος 5, με την οποία καθιερώνεται στο εθνικό μας δίκαιο σύστημα αδειοδότησης: α) για την ενδοκοινοτική διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή του καπνού, β) την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και γ) για την κατασκευή, ενδοκοινοτική διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών. Η καθιέρωση των εν λόγω αδειοδοτήσεων έχει ως στόχο τον έλεγχο των διακινήσεων του καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και του εξοπλισμού παραγωγής αυτών στη χώρα μας, καθώς προβλέπονται νέες άδειες οι οποίες συμπληρώνουν τις υφιστάμενες άδειες που ήδη χορηγούνται στη χώρα μας (άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή για την παραγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση και εξαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών) έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπρόσθετα, η νομοθετική αυτή ρύθμιση συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για τον έλεγχο του καπνού, με τις οποίες προβλέπεται ο έλεγχος της παραγωγής προϊόντων καπνού και του εξοπλισμού παρασκευής τους καθώς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω αποτελεσματικών συστημάτων αδειοδότησης.

Ως εκ τούτου, η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς αποτελεί ισχυρό και σημαντικό μέτρο στην κατεύθυνση της πρόληψης και της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών με στόχο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του κράτους, την διασφάλιση και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με το τελευταίο εδάφιο της ιδίας παραγράφου προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

Με την παράγραφο 2 του ιδίου προτεινόμενου άρθρου 1 προβλέπεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών από τη μηχανογραφική υλοποίηση των αδειών αυτών στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Icisnet. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία καθόσον η ενιαία και συνολική παρακολούθηση για σκοπούς ελέγχου όλων των αδειών συμπεριλαμβανομένων και των νέων αδειών που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, πέραν των υφισταμένων οι οποίες είναι ήδη καταχωρημένες ηλεκτρονικά, είναι δυνατή με μηχανοργανωμένες διαδικασίες τήρησης αλλά και ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων τους.

Με την παράγραφο 3 του προτεινόμενου άρθρου 1 προβλέπεται ότι οι υφιστάμενες άδειες σύστασης καπνοβιομηχανιών επανεξετάζονται για την ανανέωσή τους, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς καλύπτει το νομοθετικό κενό που υπήρξε κατά την τροποποίηση των διατάξεων του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.3943/2011 (ΦΕΚΑ/66/31.03.2011), με τις οποίες προστέθηκε άρθρο 100Α όπου μεταξύ άλλων προβλέφθηκε η άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας από τον Υπουργό Οικονομικών με τριετή διάρκεια, χωρίς όμως να προβλέπεται μεταβατική διάταξη για την ανανέωση των αδειών σύστασης καπνοβιομηχανιών οι οποίες είχαν ήδη χορηγηθεί με τις προγενέστερες διατάξεις που καταργήθηκαν (άρθρο 5 του ν.δ.2946/54).

ΑΡΘΡΟ 2

Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου 2, προστίθεται μετά το άρθρο 100Α του ν.2960/01, άρθρο 100Β, με το οποίο καθιερώνεται στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Icisnet) Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βιομηχανοποιημένων Καπνών (ΕΚΜΕΑ) στο οποίο θα καταχωρούνται, τηρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά όλες οι άδειες, οι οποίες θα χορηγούνται στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα μας από το στάδιο της παραγωγής έως το τελικό σημείο λιανικής πώλησης καθώς και του εξοπλισμού παραγωγής αυτών. Με την καταχώρησή τους οι εν λόγω άδειες θα λαμβάνουν έναν Μοναδικό Αριθμό Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ), ο οποίος θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.

Η εν λόγω ρύθμιση συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για τον έλεγχο του καπνού, με τις οποίες προβλέπεται ο έλεγχος της παραγωγής προϊόντων καπνού και του εξοπλισμού παρασκευής τους καθώς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω αποτελεσματικών συστημάτων αδειοδότησης. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία στα πλαίσια της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού καθώς μέσω της δημιουργίας του εν λόγω Μητρώου επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας του νομίμου εμπορίου καπνικών προϊόντων μέσω της διασταύρωσης των στοιχείων των εμπλεκομένων μερών και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των διακινήσεων αυτών.

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 100Β της παραγράφου 1 του προτεινόμενου άρθρου 2 προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ή Κοινών Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών με τις οποίες θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου 2 προβλέπεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών από τη μηχανογραφική υλοποίηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βιομηχανοποιημένων Καπνών (ΕΚΜΕΑ). Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία καθόσον πρόκειται για ηλεκτρονικό μητρώο ΕΚΜΕΑ, όπου θα καταχωρούνται, τηρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά όλες οι άδειες οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, με στόχο τη διαλειτουργικότητά τους, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων τους και την ενιαία τήρησή τους σε ένα μητρώο.

ΑΡΘΡΟ 3

Με το προτεινόμενο άρθρο 3, προστίθεται μετά το άρθρο 100Β του ν. 2960/2001, άρθρο 100Γ, με το οποίο καθορίζεται για τις αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες και τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού η υποχρέωση να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και τους προμηθευτές τους καθώς και για τους εισαγωγείς από Τρίτες Χώρες και τους παραλήπτες από άλλα Κράτη-Μέλη ως προς τους πελάτες τους, τα οποία περιλαμβάνουν:
α) την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και των προμηθευτών βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.
β) την τήρηση και καταγραφή αρχείων με όλες τις σχετικές συναλλαγές, γ) την άσκηση συνεχούς εποπτείας της εμπορικής δραστηριότητας στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών. Επιπλέον, με το άρθρο 3, καθορίζεται για τις αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες, τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού, καθώς και για τους εισαγωγείς από Τρίτες Χώρες και τους παραλήπτες από άλλα Κράτη-Μέλη η υποχρέωση να κοινοποιούν ανά μήνα στο Συντονιστικό Κέντρο για την αντιμετώπιση του Λαθρεμπορίου, που ιδρύεται με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, κατάσταση με τις συναλλαγές των προμηθευτών και πελατών τους, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές

ΑΡΘΡΟ 4

Με το προτεινόμενο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 7 μετά από την παράγραφο 6 του άρθρου 60 του ν.2960/01, με την οποία απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ' αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού στους καταναλωτές μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία.
Με την εν λόγω ρύθμιση μεταφέρεται στο εθνικό μας δίκαιο, η δυνητική διάταξη του άρθρου 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων», (EEL 127/29.04.2014), με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύουν τις διασυνοριακές εξ' αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού στους καταναλωτές. Επιπλέον, η εν λόγω ρύθμιση συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για τον έλεγχο του καπνού, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα απαγόρευσης των λιανικών πωλήσεων προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία.
Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία αφενός μεν λόγω της επικινδυνότητας των εν λόγω προϊόντων καθώς οι διασυνοριακές εξ' αποστάσεως πωλήσεις θα μπορούσαν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ αλλά και της μη διασφαλιστικής διαδικασίας πωλήσεων εξ' αποστάσεως ως προς τον έλεγχο της τήρησης των απαιτούμενων διατυπώσεων για φορολογικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 5

Με το προτεινόμενο άρθρο 5 προστίθενται μετά το άρθρο 106 του ν.2960/01, τα άρθρα 106Α και 106Β με τα οποία μεταφέρονται στην εθνική μας νομοθεσία οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16, αντίστοιχα, της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων», (EEL 127/29.04.2014), με τις οποίες προβλέπεται η ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός διαλειτουργικού συστήματος εντοπισμού και παρακολούθησης (tracking and tracing system) προϊόντων καπνού μέσω της σήμανσης των μονάδων συσκευασίας αυτών με μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αποθηκευμένα δεδομένα στα οποία θα περιλαμβάνονται διάφορες πληροφορίες για το προϊόντα αυτά (άρθρο 15) καθώς και χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα διευκολύνουν την εξακρίβωση της γνησιότητας των προ ιόντων καπνού (άρθρο 16).
Ειδικότερα με τις διατάξεις των παραγράφων 1-10 του άρθρου 106Α του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπεται η σειριακή διάταξη σε κάθε μονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού, ο οποίος θα περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν, και η καταγραφή των κινήσεων τους ηλεκτρονικά με στόχο τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης. Τα δεδομένα που σχετίζονται με το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού αποθηκεύονται σε μονάδα αποθήκευσης ανεξάρτητου τρίτου μέρους ώστε να διατηρούνται χωριστά από άλλα εταιρικά δεδομένα, να βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο των αρμοδίων αρχών και της Επιτροπής και να είναι ανά πάσα στιγμή προσπελάσιμα.
Η εν λόγω ρύθμιση συνάδει και με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για τον έλεγχο του καπνού, με τις οποίες προβλέπεται η εγκατάσταση παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού (tracking and tracing) για όλα τα προϊόντα καπνού από την παραγωγή τους μέχρι το τελικό σημείο πώλησης.
Με την παράγραφο 11 του άρθρου 106Α του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπονται οι καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 15 της Οδηγίας, μετά την παρέλευση των οποίων καθίσταται υποχρεωτική η υλοποίηση του σχετικού συστήματος.
Με την παράγραφο 12 του άρθρου 106Α του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Επίσης με την παράγραφο 13 του άρθρου 106Α του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης των αρμόδιων αρχών στη μονάδα αποθήκευσης δεδομένων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106Β του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπεται πέραν του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού του άρθρου 106Α, η σήμανση όλων των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά, με απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από ορατά και αόρατα στοιχεία. Τα φορολογικά επισήματα που χρησιμοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά ασφαλείας. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 106Β του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπονται οι καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 της Οδηγίας, μετά την παρέλευση των οποίων καθίσταται υποχρεωτική η υλοποίηση του σχετικού συστήματος.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 106Β του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις (σύστημα ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικό ασφαλείας) του προτεινόμενου άρθρου 5 κρίνονται αναγκαίες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της Ε.Ε για τον έλεγχο των προϊόντων καπνού, την προστασία του υγιούς εμπορίου, την αποτροπή της νόθευσης του ανταγωνισμού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Μέσω αυτών εισάγεται η αναγκαία νομική βάση έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να παρακολουθούν και να εντοπίζουν τα καπνικά προϊόντα μέσω ενός διαλειτουργικού σε επίπεδο Ένωσης συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού αυτών αλλά και χαρακτηριστικών ασφαλείας η θέσπιση των οποίων συμβάλλει στη διευκόλυνση εξακρίβωσης της γνησιότητας των προϊόντων καπνού και της διάκρισής τους από τα παραποιημένα.

ΑΡΘΡΟ 6
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιμετώπιση του Λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

Η ίδρυση του Συντονιστικού Κέντρου κρίνεται απαραίτητη για την προώθηση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου που έχουν συναρμοδιότητα για την πάταξη του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.
Ο σκοπός του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου Αρχών.
Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο εποπτεύεται από την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που συστήνεται με Απόφαση του Πρωθυπουργού «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ».
Το Συντονιστικό Κέντρο, μεταξύ άλλων, αποτελεί εθνική μονάδα πληροφοριών, αποκτά πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα, εκπονεί στρατηγικά σχέδια και επιχειρησιακά σχέδια κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., με ίδιες δυνάμεις ή με τη συνεργασία άλλων διωκτικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, παρακολουθεί τις τάσεις του λαθρεμπορίου και εισηγείται προς την ως άνω Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, για έγκριση και προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών σχετικών με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

ΑΡΘΡΟ 7
Διοικητικές Παραβάσεις -Ποινικές Κυρώσεις

Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου συνιστούν είτε απλή τελωνειακή παράβαση (μη τήρηση της διαδικασίας χωρίς την εξέταση του υποκειμενικού στοιχείου), είτε λαθρεμπορία (σκοπός διαφυγής δασμών και φόρων). Στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001, προβλέπονται κυρώσεις τόσο για τις απλές τελωνειακές παραβάσεις (παράγραφος 1 - πρόστιμο από 500 ευρώ μέχρι 15,000 ευρώ), όσο και για τις λαθρεμπορίες (παράγραφος 2 - πολλαπλό τέλος από το τριπλάσιο μέχρι το πενταπλάσιο των δασμών και φόρων).
Όσον αφορά δε τον ποινικό κολασμό επισημαίνεται ότι ήδη από το έτος 2010, η λαθρεμπορία τιμωρείται με κάθειρξη (κακούργημα), εφόσον οι δασμοί κλπ φόροι που αναλογούν στο αντικείμενο αυτής υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ (άρθρο 157 του ..2960/2001).
Με δεδομένο το ύψος του Ε.Φ.Κ που επιβάλλεται στα καπνικά προϊόντα, όλες οι υποθέσεις λαθρεμπορίας καπνικών, εκτός από αυτές που αφορούν μικροποσότητες, τιμωρούνται ως κακουργήματα .
Για το λόγο αυτό παραπέμπουμε στις κυρώσεις του Ν.2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που είναι επαρκείς αλλά και επαχθείς.

ΑΡΘΡΟ 8

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η κατάργηση των άρθρων 59, 60 και 61 του από 16.04.1920 Κώδικα Φορολογίας Καπνού με την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία καθόσον με το νέο νομικό πλαίσιο παρέχεται ένα εκσυγχρονισμένο και προσαρμοσμένο στις νέες απαιτήσεις σύστημα αδεισδότησης για τον εξοπλισμό παραγωγής προϊόντων καπνού και οι εν λόγω διατάξεις καθίστανται ανενεργές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και λοιπές τροποποιήσεις της τελωνειακής νομοθεσίας

ΆΡΘΡΟ 9
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265)

Με τις παρ. 1, 2 και 3 του προτεινόμενου άρθρου προστίθενται στο άρθρο 53Α του ν.2960/2001, διατάξεις για την εθνική φορολογία του Ηλεκτρικά Θερμαινόμενου Προϊόντος Καπνού.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω της επικείμενης κυκλοφορίας στην εγχώρια αγορά του Ηλεκτρικά Θερμαινόμενου Προϊόντος Καπνού, το οποίο δεν εντάσσεται σε καμία εκ των τεσσάρων φορολογικών κατηγοριών των βιομηχανοποιημένων καπνών, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 2011/64/ΕΕ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ανωτέρω Τελωνειακού Κώδικα. Άλλωστε, η διευθέτηση του θέματος της φορολογικής μεταχείρισης των νέων προϊόντων καπνού, η αγορά των οποίων εμφανίζεται αναδυόμενη σε αρκετά Κράτη Μέλη, αναμένεται να καθυστερήσει σε ενωσιακό επίπεδο, αφού η πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας 2011/64/ΕΕ για τα καπνικά προϊόντα αναμένεται να υποβληθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Ειδικότερα:
Με την προτεινόμενη παράγραφο 1, το εν λόγω προϊόν προστίθεται στα λοιπά υποκείμενα σε εθνική μη εναρμονισμένη σε ενωσιακό επίπεδο φορολογία προϊόντα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 53Α του ν.2960/2001, ως ξεχωριστή κατηγορία προϊόντος.
Με την προτεινόμενη παράγραφο 2 του ιδίου όρθρου, ορίζεται ως βάση υπολογισμού του φόρου αυτού το ανά χιλιόγραμμο καθαρό βάρος του μείγματος καπνού (που περιέχεται στο εξάρτημα αναπλήρωσης, το οποίο εισάγεται στην ειδική συσκευή θέρμανσης) και επιπλέον ορίζεται ο συντελεστής του φόρου αυτού, ο οποίος ανέρχεται στα εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (156,70) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους μείγματος καπνού.
Με την προτεινόμενη παράγραφο 3 δίνεται ο απαραίτητος ορισμός για το Ηλεκτρικά Θερμαινόμενο Προϊόν Καπνού.

ΑΡΘΡΟ 10
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 29 και 147 του ν.2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265)

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α' 265), με σκοπό την αναπροσαρμογή των ορίων υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου για την περαιτέρω προώθηση του διαμετακομιστικού εμπορίου και τη δραστηριοποίηση μη εγκατεστημένων στη χώρα μας εταιρειών. Διευκρινίζονται επίσης θέματα γένεσης τελωνειακής οφειλής και επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο καθεστώς και ανάκλησης των σχετικών αδειών.

ΆΡΘΡΟ 11
Τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 3842/2010 (Α* 58)

Με το άρθρο 87 παρ. 5 του ν.3842/2010 θεσμοθετήθηκε η ηλεκτρονική έκδοση και τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων, τίτλων είσπραξης/επιστροφής και λοιπών στοιχείων που αφορούν την ταμειακή υπηρεσία των Τελωνείων. Στην τροποποιούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με εντολή μεταφοράς με διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή. Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική υπογραφή δεν έχει τεθεί ευρέως σε εφαρμογή, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους είναι δυνατό να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά με διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου εντολών μεταφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την τήρηση των προβλεπόμενων όρων ασφαλείας.

ΜΕΡΟΣ Β'
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς (L. 323/23 10/12/2009)

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Από τις 27 Μαίου 2011 εφαρμόζεται η Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς ( L. 323/20 10.12.2009) η οποία εγκρίθηκε δυνάμει του τίτλου VI της Συνθήκης Ε.Ε. Η απόφαση αυτή αντικαθιστά από την ίδια ημερομηνία τη Σύμβαση για τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα της 26ης Ιουλίου 1995 (CIS Convention), η οποία κυρώθηκε δυνάμει του Ν.2706/1999 ΦΕΚ Α' 77 Α, καθώς και τα συμπληρωματικά - τροποποιητικά Πρωτόκολλα στη Σύμβαση και ειδικότερα: Το Πρωτόκολλο της 12ης Μαρτίου 1999 βάσει του Άρθρου Κ. 3 της Συνθήκης Ε.Ε. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά και το Πρωτόκολλο της 8ης Μαΐου 2003 σύμφωνα με το Άρθρο 34 της Συνθήκης Ε.Ε. όσον αφορά τη δημιουργία αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών (FIDE), το οποίο κυρώθηκε δυνάμει του Ν. 3675/2008 ΦΕΚ Α' 137.
Το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ-CIS) - (Customs Information System) και η ειδική βάση δεδομένων αυτού με το όνομα Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών (ΑΦΤΕ-FIDE) εδράζονται σε διττή νομική βάση:
Κατά το μέρος που αφορούν ζητήματα κοινοτικής αρμοδιότητας (Ψευδής δήλωση δασμολογικής κατάταξης αξίας, καταγωγής εμπορευμάτων, αντισταθμιστικοί δασμοί, έλεγχος ρευστών διαθεσίμων, καπνικά, αλκοολούχα, παραποιημένα- πειρατικά αγαθά, είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας, ασφάλεια προϊόντων, προϊόντα διττής χρήσης, κτηνιατρικοί και υγειονομικοί περιορισμοί, πολιτιστικά αγαθά, είδη που υπάγονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική κλπ) ρυθμίζονται από τον Καν. 515/97 και τον τροποποιητικό του Καν. 766/2008 με τον οποίο θεσπίστηκε το Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών.
Κατά το μέρος που αφορούν ζητήματα εθνικής αρμοδιότητας (Ναρκωτικά, Όπλα, Ξέπλυμα Χρήματος, άλλες απαγορεύσεις-περιορισμοί σε εθνικό επίπεδο) ρυθμίζονται πλέον από την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
Η εμπειρία από την έως τώρα λειτουργία του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών, μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα της 26ης Ιουλίου 1995 (CIS Convention), κατέδειξε ότι χρήση του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών μόνο για τους ειδικότερους σκοπούς παρατήρησης και αναφοράς, διακριτικής παρακολούθησης και ειδικών ελέγχων δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών στην κατεύθυνση επίτευξης του κεντρικού του στόχου. Ο στόχος αυτός είναι η συνδρομή του ΤΣΠ στην πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη σοβαρών παραβάσεων των εθνικών νόμων για την οποίο οι τελωνειακές αρχές είναι συναρμόδιες μαζί με άλλες αρχές (παράλληλα με την αρμοδιότητα τους για την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη σοβαρών παραβάσεων των κοινοτικών κανονισμών). Επομένως, πρέπει επιπρόσθετα να επιτρέπεται η χρήση του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών και για σκοπούς στρατηγικής αλλά και επιχειρησιακής ανάλυσης.
Επίσης, η έως τώρα εμπειρία κατέδειξε ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση της συμπληρωματικότητας των δράσεων των τελωνειακών αρχών με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Europol και της Eurojust. Για το λόγο αυτό πρέπει να προβλεφθεί ότι παρέχεται στους ανωτέρω οργανισμούς η δυνατότητα πρόσβασης στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών και στο Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών.
Επιπλέον, αναμφίβολη είναι η αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της Απόφασης Πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.
Εξάλλου, η παράλληλη εξέλιξη των νομικών βάσεων περί αμοιβαίας συνδρομής είναι σκόπιμη και έτσι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Καν. 766/2008 που τροποποιούν τον Καν. 515/1997 κυρίως ως προς την ίδρυση του Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών.
ΑΚ)

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 12

Στο άρθρο 12 ορίζεται ο σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου, δηλαδή η λήψη μέτρων ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 13

Στο άρθρο 13 προσδιορίζεται το αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου, η αξιοποίηση αφενός του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (ΤΣΠ) πέρα από την παρατήρηση, αναφορά, διακριτική παρακολούθηση και ειδικούς ελέγχους και για τη διενέργεια στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάλυσης και η βελτίωση με τον τρόπο αυτό της συνεργασίας των κρατών μελών της Europol και της Eurojust και αφετέρου η ίδρυση ειδικής βάσης δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (ΤΣΠ) ονομαζόμενης εφεξής Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών.

ΑΡΘΡΟ 14

Στο άρθρο 14 δίνονται οι ορισμοί των εννοιών που χρησιμοποιούνται στο παρόν κεφάλαιο και ειδικότερα της έννοιας των εθνικών νόμων, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του παρέχοντος κράτους μέλους, της επιχειρησιακής ανάλυσης και της στρατηγικής ανάλυσης.

ΑΡΘΡΟ 15

Στο άρθρο 15 αυτό ορίζονται οι κατηγορίες δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνει το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ). Συγκεκριμένα, μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα για εμπορεύματα, μεταφορικά μέσα, επιχειρήσεις, πρόσωπα, τάσεις απάτης, διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη, δεσμεύσεις, κατασχέσεις ή δημεύσεις ειδών και ρευστών διαθεσίμων.

ΑΡΘΡΟ 16

Στο όρθρο 16 καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που κατά περίπτωση πρέπει να καταχωρούνται καθώς και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπεται να καταχωρούνται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ) για κάθε μία κατηγορία δεδομένων που παρατίθεται στο άρθρο 15.

ΑΡΘΡΟ 17

Στο άρθρο 17 εξειδικεύονται οι σκοποί για τους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 15. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται η παρατήρηση, η αναφορά, η διακριτική παρακολούθηση, οι ειδικοί έλεγχοι, η στρατηγική και επιχειρησιακή ανάλυση.

ΑΡΘΡΟ 18

Με το άρθρο 18 παρ. 1 και σε συνέχεια των ενεργειών που επιτρέπονται κατά το άρθρο 17, παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης προς το κράτος μέλος που εισήγαγε δεδομένα στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ) των ακόλουθων πληροφοριών: 1) ο εντοπισμός των αναζητούμενων εμπορευμάτων, μέσων μεταφοράς, επιχειρήσεων ή προσώπων 2) ο τόπος, χρόνος και η αιτία του ελέγχου 3) το δρομολόγιο και ο προορισμός 4) τα πρόσωπα που συνόδευαν το αναζητούμενο πρόσωπο και οι συνεπιβάτες των μεταφορικών μέσων 5) τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκαν 6) τα αντικείμενα που μεταφέρθηκαν 7) οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες εντοπίστηκαν τα αναζητούμενα εμπορεύματα, μέσα μεταφοράς, επιχειρήσεις ή πρόσωπα. Με το άρθρο 18 παρ. 2 τίθεται επιφύλαξη υπέρ του εθνικού δικαίου σε ό, τι αφορά στις δυνατότητες έρευνας προσώπων, μέσων μεταφοράς, και αντικειμένων κατά την διενέργεια ειδικών ελέγχων.

ΆΡΘΡΟ 19

Στο άρθρο 19 προσδιορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως η αρμόδια εθνική αρχή που έχει δικαίωμα πρόσβασης, ανάγνωσης, αναζήτησης και καταχώρισης ως προς το σύνολο των δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (ΤΣΠ) για τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 13.
Παράλληλα, παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό για τον ορισμό και άλλων εθνικών αρχών με δικαίωμα πρόσβασης στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ).

ΆΡΘΡΟ 20

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1, η Ελληνική Δημοκρατία, η Europol και η Eurojust μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν ληφθεί από το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 13. Εντούτοις, μπορούν να κάνουν χρήση και για άλλους διοικητικούς, ιστορικούς στατιστικούς και επιστημονικούς σκοπούς μετά από εξουσιοδότηση του παρέχοντος κράτους μέλους και υπό την επιφύλαξη τήρησης των όρων που το παρέχον κράτος μέλος έχει επιβάλει.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3, τα δεδομένα του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών μπορούν μετά από άδεια του παρέχοντος κράτους μέλους και υπό τους όρους που αυτό επιβάλλει να διαβιβάζονται για χρήση και άλλων εθνικών αρχών όπως και τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.

ΆΡΘΡΟ 21

Κατά τους ορισμούς του άρθρου 21, η καταχώριση δεδομένων στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ) διέπεται από το ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενώ και η χρήση τους διέπεται ομοίως από το ν. 2472/1997 με την επιφύλαξη αυστηρότερων ρυθμίσεων της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ.

ΆΡΘΡΟ 22

Σύμφωνα με το άρθρο 22, η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων ορίζεται ως η σε εθνικό επίπεδο αρμόδια τελωνειακή αρχή για τα ζητήματα που αφορούν στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ).

ΆΡΘΡΟ 23

Στο άρθρο 23 καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη Europol αναφορικά με τις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών. Ειδικότερα, ορίζεται ότι όταν οι πληροφορίες που καταχώρισε η Ελληνική Δημοκρατία συμπίπτουν με πληροφορίες που επεξεργάζεται η Europol, η τελευταία ενημερώνει σχετικά την Ελληνική Δημοκρατία. Ακόμη, προβλέπεται η χρήση των πληροφοριών αυτών από τη Europol καθώς και η περαιτέρω διαβίβαση τους σε τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς μόνο με τη συγκατάθεση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΆΡΘΡΟ 24

Στο άρθρο 24 καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη Eurojust αναφορικά με τις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών. Ειδικότερα, ορίζεται ότι όταν οι πληροφορίες που καταχώρισε η Ελληνική Δημοκρατία συμπίπτουν με πληροφορίες που επεξεργάζεται εθνικό μέλος της Eurojust, το μέλος αυτό ενημερώνει σχετικά την Ελληνική Δημοκρατία. Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω διαβίβασης των πληροφοριών αυτών σε τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς μόνο με τη συγκατάθεση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΆΡΘΡΟ 25

Με το άρθρο 25 προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχει η Ελληνική Δημοκρατία ως προς τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών και ο τρόπος άσκησης αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ειδικότερα, αναφέρονται τα δικαιώματα τροποποίησης, συμπλήρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής. Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Europol ή της Eurojust να ενημερώνουν το παρέχον κράτος μέλος όταν δεδομένο που καταχωρίστηκε είναι ανακριβές ή φυλάσσεται στο σύστημα κατά παράβαση του παρόντος κεφαλαίου. Εξάλλου, θεσπίζεται μηχανισμός επίλυσης της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα σε κράτη μέλη όταν αναφορές τους στο σύστημα έρχονται σε σύγκρουση ως προς το περιεχόμενο. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν επίσης την αμοιβαία υποχρέωση να εκτελέσουν απόφαση δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών άλλου κράτους μέλους που διατάσσει την τροποποίηση, συμπλήρωση, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων.

ΆΡΘΡΟ 26

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 26 εισάγεται ο γενικός κανόνας όσον αφορά στην περίοδο τήρησης των δεδομένων που εισάγονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών. Τα δεδομένα φυλάσσονται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της καταχώρισης. Η επανεξέταση της χρησιμότητας τήρησης τους λαμβάνει χώρα σε τουλάχιστον ετήσια βάση. Στις λοιπές παραγράφους του άρθρου 26 περιέχονται ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά των μη διατηρήσιμων δεδομένων σε μέρος του συστήματος για το οποίο υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση.

ΆΡΘΡΟ 27

Στο άρθρο 27 δίνονται οι ορισμοί των σοβαρών παραβάσεων των εθνικών ποινικών νόμων για τις ανάγκες του Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών. Σοβαρές ποινικές παραβάσεις θεωρούνται αυτές που κατά το ελληνικό δίκαιο τιμωρούνται με ποινή ή μέτρο ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών ή με πρόστιμο τουλάχιστον 15.000 ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 28

Στο άρθρο 28 εξειδικεύονται οι πληροφορίες που επιτρέπεται να καταχωρίζονται στο Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών και παρατίθενται περιοριστικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να περιέχονται στις καταχωρισμένες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, στο Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών μπορούν να καταχωρίζονται μόνο πληροφορίες για πρόσωπο ή επιχείρηση για το οποίο/την οποία διεξάγεται ή διεξήχθη έρευνα από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους και α) για το οποίο/την οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης σοβαρής παράβασης των εθνικών νόμων β) για το οποίο/την οποία υπάρχει αναφορά σχετικά με μία εκ των παραβάσεων αυτών γ) για το οποίο/την οποία έχει επιβληθεί δικαστική ή διοικητική κύρωση για μία εκ των παραβάσεων αυτών, τον τομέα που καλύπτει ο φάκελος ερευνών και το ονοματεπώνυμο, την ιθαγένεια και τα στοιχεία των εκπροσώπων της αρχής του κράτους μέλους που χειρίζεται τον φάκελο ως και τον αριθμό του φακέλου.

ΆΡΘΡΟ 29

Με το άρθρο 29 θεσπίζονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης πληροφοριών στο Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών όταν μπορεί να θιγεί η δημόσια τάξη ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα κράτους μέλους όπως άμεση και σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας ασφάλειας, ή βλάβη στα ατομικά δικαιώματα ή βλάβη σε διεξαγόμενη έρευνα.

ΆΡΘΡΟ 30

Στο άρθρο 30 αναφέρεται ότι μόνο οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 19, η Europol και η Eurojust δύνανται να καταχωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα του Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών. Ορίζονται επίσης επακριβώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων επιτρέπεται η χρήση.

ΆΡΘΡΟ 31

Με το άρθρο 31 ορίζονται οι χρονικές περίοδοι τήρησης των δεδομένων εντός του Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών. Εισάγεται ως γενικός κανόνας ο καταρχήν προσδιορισμός του χρόνου τήρησης από την αρμόδια αρχή του άρθρου 19 που έκανε την καταχώριση. Ταυτόχρονα, τίθενται τα απώτατα χρονικά όρια τήρησης των δεδομένων ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και ειδικότερα: Τρία έτη εάν δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση, έξι έτη εάν διαπιστώθηκε παράβαση αλλά δεν έχει ακόμη απαγγελθεί καταδικαστική απόφαση ή διοικητική κύρωση και δέκα έτη εάν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ή έχει επιβληθεί πρόστιμο. Εφόσον σημειωθεί υπέρβαση των ανωτέρω απώτατων χρονικών ορίων, τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα από το Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών.

ΆΡΘΡΟ 32

Το άρθρο 32 ρυθμίζει τη δυνατότητα αντιγραφής των δεδομένων που εισάγονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών. Ορίζει ότι επιτρέπεται μόνο η αντιγραφή για τεχνικούς σκοπούς όταν η αντιγραφή είναι αναγκαία για άμεση έρευνα από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 19. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα προσωπικά δεδομένα του ΤΣΠ, επιτρέπεται η αντιγραφή τους στα συστήματα ανάλυσης κινδύνου ή σε συστήματα επιχειρησιακής ανάλυσης. Το Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως η αρμόδια εθνική υπηρεσία για τη διαχείριση του συστήματος ανάλυσης κινδύνου, και ειδικότερα οι αναλυτές αυτού του τμήματος, εξουσιοδοτούνται να αντιγράφουν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ΤΣΠ. Τα αντιγραφόμενα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα και σε καμία περίπτωση για περίοδο ανώτερη των δέκα ετών.

ΑΡΘΡΟ 33

Με το άρθρο 33 παρέχεται στα θιγόμενα πρόσωπα το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής ή έγερσης αγωγής ενώπιον δικαστηρίου ή αρμόδιας διοικητικής αρχής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα τους παρέχεται το δικαίωμα να επιδιώξουν τη διόρθωση ή διαγραφή ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή καταχωρισμένων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, το κλείδωμα των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη λήψη αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 34

Με το άρθρο 34 ορίζεται ως αρμόδια ανεξάρτητη εθνική αρχή με αρμοδιότητα τη διενέργεια ελέγχου των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Άρθρου 9Α του Συντάγματος.

ΆΡΘΡΟ 35

Με το άρθρο 35 προσδιορίζονται αναλυτικά τα διοικητικά μέτρα ασφαλείας του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών και αναφέρονται οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 19 ως υπεύθυνες για τη λήψη αυτών των μέτρων. Οι αρχές του άρθρου 19 υποχρεούνται να εμποδίζουν κάθε πρόσβαση στις εγκαταστάσεις από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, να εμποδίζουν την ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση, ή αφαίρεση δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, να εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη εισαγωγή δεδομένων, να εμποδίζουν την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μέσω συσκευών διαβίβασης δεδομένων, να εξασφαλίζουν ότι τα εξουσιοδοτημένα άτομα δύνανται να έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν αρμοδιότητα, να διασφαλίζουν ότι μπορεί να ελέγχεται σε ποιες αρχές μπορούν να μεταβιβάζονται τα δεδομένα μέσω συσκευών διαβίβασης δεδομένων, να εξασφαλίζουν ότι μπορεί εκ των υστέρων να βεβαιώνεται ποια δεδομένα εισήχθησαν, πότε και από ποιόν εισήχθησαν και τέλος να εμποδίζουν η μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαβίβασής τους.

ΆΡΘΡΟ 36

Με το άρθρο 36 προβλέπεται ότι αρμόδια για την τήρηση των όρων του παρόντος κεφαλαίου και ειδικότερα για τα μέτρα ασφαλείας του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών και τις λειτουργίες επανεξέτασης του χρόνου τήρησης των δεδομένων είναι η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων που ορίζεται στο άρθρο 22 ως αρμόδια εθνική τελωνειακή αρχή.

ΆΡΘΡΟ 37

Όπως προβλέπει το άρθρο 37, η Ελληνική Δημοκρατία έχει υποχρέωση να διασφαλίζει, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία, τη νόμιμη καταχώριση, την επεξεργασία για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν καθώς και την αναλογικότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ).
Παράλληλα, θεσπίζεται η αστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου κατά τους ορισμούς του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε ζημία που ενδεχομένως προκληθεί σε φυσικό πρόσωπο λόγω παράνομης χρήσης ή καταχώρισης ή φύλαξης δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (ΤΣΠ).

ΆΡΘΡΟ 38

Με το άρθρο 38, θεσπίζεται η αρχή της απευθείας ανταλλαγής των πληροφοριών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών.

ΆΡΘΡΟ 39

Στο άρθρο 39 περιέχονται οι προς κατάργηση διατάξεις εθνικού δικαίου οι οποίες αντικαθίστανται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Συγκεκριμένα καταργούνται, από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου, ο ν. 2706/1999 (Α* 77) περί κύρωσης της Σύμβασης για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, ο ν. 2908/2001 (Α' 89) περί κύρωσης του τροποποιητικού της ανωτέρω Σύμβασης Πρωτοκόλλου σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού καταχώρισης των μέσων μεταφοράς και ο ν. 3675/2008 (Α* 137) περί κύρωσης του τροποποιητικού της ανωτέρω Σύμβασης Πρωτοκόλλου σχετικά με την δημιουργία Αρχείου Φακέλου Τελωνειακών Ερευνών.

ΜΕΡΟΣ Γ"
Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Δημοσιοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις

ΆΡΘΡΟ 40
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)

Με το προτεινόμενο άρθρο γίνονται αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α'170), προς τον σκοπό της καλύτερης εφαρμογής του.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 4174/2013, ώστε να δίνεται η δυνατότητα καλύτερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, με περαιτέρω ανάθεση αρμοδιοτήτων σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013, προκειμένου να μην επιβάλλονται πρόστιμα κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής, ως προς τα προσωπικά στοιχεία φορολογουμένων φυσικών προσώπων, όπως ημερομηνία γάμου, διάστασης, θανάτου, κ.λπ., τα οποία ούτως ή άλλως δηλώνονται προκειμένου ο φορολογούμενος να προβεί σε συναλλαγή με τη Φορολογική Διοίκηση. Επιπλέον, ορίζεται σε τριάντα (30) αντί δέκα (10) ημέρες η προθεσμία εντός της οποίας ο φορολογούμενος υποχρεούται να δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση μεταβολές στις πληροφορίες που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή του.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να ορίζει εξαιρέσεις από τη χορήγηση ΑΦΜ, σε περιπτώσεις διενέργειας συναλλαγών με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 εισάγονται αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 17 του ν. 4174/2013 και επιπλέον, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών των φορολογουμένων για τον καθορισμό διατροφής ανιόντων και κατιόντων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 προστίθεται νέο άρθρο 17Α στον ν. 4174/2013, στο οποίο ορίζονται κυρώσεις για την παραβίαση της διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών της Φορολογικής Διοίκησης από τους υπαλλήλους που υποχρεούνται κατά το άρθρο 17 του ίδιου νόμου να το τηρούν, καθώς και από τους υπαλλήλους ή τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα του Υπουργείου Οικονομικών.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 21 του ν. 4174/2013, και ορίζεται, με βάση τις πρόσφατες συστάσεις του ΟΟΣΑ, ως νέα προθεσμία, για την κατάρτιση του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών και της αποστολής στη Φορολογική Διοίκηση του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, αυτή της υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Επιπλέον, παρέχεται, και για λόγους εναρμόνισης με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και λόγω μείωσης του διοικητικού κόστους, η δυνατότητα να απαλλάσσονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, από τις ως άνω υποχρεώσεις, μικρές και πολύ μικρές οντότητες, όπως αυτές ορίζεται στις διατάξεις των ΕΛΠ.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 ως προς το χρόνο έκδοσης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, επί αιτήσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, προκειμένου να δίνεται επαρκής χρόνος αξιολόγησης των αιτήσεων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 4174/2013 σχετικά με τις εξουσίες φορολογικού ελέγχου της Φορολογικής Διοίκησης. Ειδικότερα, με την περίπτωση α) της παραγράφου 9 προβλέπεται ρητά η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης στην περίπτωση ελέγχου από το γραφείο, να ζητά από το φορολογούμενο την προσκόμιση των βιβλίων, στοιχείων και λογιστικών αρχείων. Περαιτέρω, με την περίπτωση β) της παραγράφου 9 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 23 του ν. 4174/2013, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου για τη μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να καθορίζει με απόφασή του ενδεδειγμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις καθώς και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τον έλεγχο.
Με τη διάταξη της παραγράφου 10 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 4174/2013, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της απομακρυσμένης τήρησης ηλεκτρονικών αρχείων, που αφορούν βιβλία και στοιχεία.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 γίνονται απαραίτητες τροποποιήσεις στο άρθρο 25 του ν. 4174/2013 για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. Ειδικότερα, με την περίπτωση α' της παραγράφου 11 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013, κατόπιν της υπ" αριθμ. 6/2014 σχετικής γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και προβλέπεται ότι για το επιτρεπτό του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογουμένου απαιτείται, για την είσοδο στην κατοικία του φορολογουμένου, πέραν της εντολής του αρμοδίου Εισαγγελέα και παρουσία δικαστικού λειτουργού. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων β) και γ) τροποποιείται η παράγραφος 5 του ως άνω άρθρου και αποσαφηνίζεται ότι για τη διενέργεια επανελέγχου τα νέα στοιχεία απαιτείται να είναι σε κάθε περίπτωση επιβαρυντικά και όχι στοιχεία που θα μειώνουν τη φορολογική οφειλή που προσδιορίστηκε κατά τον αρχικό έλεγχο, και επιπλέον, γίνεται αντικειμενικό το κριτήριο για τη διενέργεια επανελέγχου και το εννοιολογικό περιεχόμενο του «νέου στοιχείου» ταυτίζεται με αυτό του «συμπληρωματικού στοιχείου», ως είχε κατά την 31.12.2013.
Με τη διάταξη της παραγράφου 12 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 και προσδιορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου στον φορολογούμενο.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 50 του ν. 4174/2013 και προβλέπεται ότι οι αρχηγοί των οι αρχηγοί των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αρχών δεν ευθύνονται αλληλεγγύως για τα χρέη του διαπιστεύοντος ή αποστέλλοντος κράτους αντίστοιχα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 τροποποιείται το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 και πλέον ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας παραβάσεις και αντίστοιχα πρόστιμα για τη με οποιοδήποτε τρόπο επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), για την έκδοση στοιχείων λιανικής χωρίς τη χρήση ή με τη χρήση μη εγκεκριμένου ΦΗΜ και για την έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται για παραβάσεις από 1.1.2016 και εφεξής.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις τις παραγράφου 15 του άρθρου 40 ορίζεται μια σταθερή ημερομηνία ως ημερομηνία έναρξης για την επιβολή των τόκων στις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις ΕΙΜ.Φ.Ι.Α. Η διαδικαστική αυτή διάταξη κρίνεται απαραίτητη γιατί απλοποιεί τις διαδικασίες, κυρίως λόγω των πολλαπλών καταληκτικών ημερομηνιών στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), λόγω της υποχρέωσης διαρκούς ενημέρωσης του Περιουσιολογίου Ακινήτων. Εξάλλου, λόγω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων και της μηχανογραφικής σύνθεσης των δηλώσεων ΕΙΜ.Φ.Ι.Α., απαιτείται η καθιέρωση απλών και σαφών κανόνων για την υλοποίηση των εφαρμογών αυτών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν δηλαδή οι κανόνες, εν προκειμένω οι προθεσμίες, είναι πολλαπλοί, αυτοκαταργείται η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των δηλώσεων και οδηγούμεθα στην αναγκαστική προσέλευση των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ..
Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 τροποποιείται το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 και ορίζεται μεγαλύτερη προθεσμία, εξήντα (60) ημερών, για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής για τους κατοίκους εξωτερικού.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 17 προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 15 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

ΆΡΘΡΟ 41
Τροποποιήσεις του ν. 4308/2014

1. Οι προτεινόμενες με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 τροποποιήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, (διαγραφή φράσης στην περίπτωση (γ), αντικατάσταση του κειμένου της περίπτωσης (δ) και προσθήκη της περίπτωσης (ε) στο τέλος) αποσκοπούν στην ασφαλή υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4308/14, προκειμένου να υπάρχει συμβατότητα με τις φορολογικές διατάξεις, οντοτήτων εν γένει του δημόσιου τομέα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων και στη σύνταξη λογιστικών καταστάσεων που προβλέπονται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, μεταξύ άλλων, υπάγονται οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από αυτό ή τελούν υπό την εποπτεία αυτού, μεταξύ αυτών και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενα ή ελεγχόμενα από το Δημόσιο, κοινωφελή ιδρύματα, ναοί, κλπ.), που δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης), εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή υποχρεούνται από άλλη διάταξη νόμου στην τήρηση λογιστικών βιβλίων. Δηλαδή τα πρόσωπα αυτά εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και ως εκ τούτου τηρούν βιβλία και εκδίδουν στοιχεία, μόνο εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή υποχρεούνται σε τήρηση λογιστικών βιβλίων από άλλες διατάξεις. Στην αντίθετη περίπτωση δεν τηρούν τα βιβλία και δεν εκδίδουν τα στοιχεία του ν. ν. 4308/2014.
Η προτεινόμενη με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 κατάργηση της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 αποσκοπεί στην απαλλαγή της σχετικής κατηγορίας οντοτήτων από την υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, προς εναρμόνιση με τις συνήθεις πρακτικές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν απουσία μάλιστα σχετικής υποχρέωσης από την Οδηγία 2013/34/ΕΕ..
Με την προτεινόμενη περίπτωση ε" της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 1 και ορίζεται ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 14 του νόμου 4270/2014, οι οποίοι από άλλη διάταξη νόμου υποχρεώνονταν σε εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Υποπαραγράφου ΕΙ της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α*222), όταν δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2, εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 ως και 15 του παρόντος νόμου, εκτός των παρ. 8 έως 12 του άρθρου 3 και των διατάξεων που αφορούν την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Με την προτεινόμενη περίπτωση στ' της παραγράφου 1 γίνεται αναγκαία νομοτεχνική διόρθωση ώστε να υπάρχει ταύτιση με το υπόδειγμα Β. 12 «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)».
2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 η παράγραφος 10 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 καταργείται, λόγω των τροποποιήσεων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1.
3. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 εισάγεται νέα παράγραφος 13 στο άρθρο 3 του ν. 4308/2014 για λόγους νομικής ασφάλειας σε ότι αφορά τον τρόπο τήρησης (απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα) ορισμένων οντοτήτων.
4. Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 συμπληρώνεται προκειμένου να εφαρμοστεί η αρχή της αυτοτέλειας του φορολογικού έτους. Η προτεινόμενη τροποποίηση αναφέρεται στο χρόνο έκδοσης των στοιχείων λιανικής πώλησης και μάλιστα μόνον στις περιπτώσεις που η παράδοση των πωλουμένων αγαθών στον ιδιώτη-αγοραστή γίνεται από τρίτο πρόσωπο (τριγωνική παράδοση από τον προμηθευτή ή αποστολή από αποθηκευτή κλπ) και ουδόλως επηρεάζονται από την προσθήκη αυτή, οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού που αναφέρονται στους χρόνους έκδοσης του τιμολογίου.
Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 συμπληρώνεται ώστε να αντιμετωπιστεί και η περίπτωση της συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών, για λόγους πληρότητας και ασφάλειας δικαίου.
5. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 5 γίνεται αναγκαία νομοτεχνική διόρθωση στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Ομοίως, οι προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 6 αφορούν νομοτεχνικές διορθώσεις στο άρθρα 37 του ίδιου νόμου.

ΆΡΘΡΟ 42
Τροποποιήσεις του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 για τη δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης

Το μέτρο της δημοσιοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποβλέπει στην ικανοποίηση πρόδηλων σκοπών ιδιαιτέρως σοβαρού δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος όπως η συμμόρφωση των οφειλετών των κατηγοριών αυτών με τις υποχρεώσεις τους και, συνακόλουθα, η εξασφάλιση της έγκαιρης είσπραξης των δημοσίων εσόδων και των ασφαλιστικών οφειλών. Η είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και την παροχή δημοσίων αγαθών σε συνθήκες μείζονος δημοσιονομικής δυσχέρειας. Ομοίως, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η αποτροπή απώλειας εσόδων και η εξασφάλιση της καλής οικονομικής κατάστασης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση του δημόσιου σκοπού της παροχής κοινωνικής ασφάλισης στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται υποχρεωτική η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή τους καθυστερεί περισσότερο από τρεις (3) μήνες. Εάν οι οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το αμέσως ανωτέρω ποσό και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου αλλά οι οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι μικρότερες του ποσού αυτού τότε δημοσιοποιούνται μόνον οι πρώτες. Το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως. Επίσης, καθορίζεται η διαδικασία ενημέρωσης των οφειλετών και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους.
Επιπλέον, εισάγονται εξαιρέσεις από τη δημοσιοποίηση και εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών να καθορίσουν, με Κοινή Απόφασή τους, κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΆΡΘΡΟ 43
Τροποποιήσεις του άρθρου 9 του ν.4171/1961

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 6 καταργείται από 9.7.2015, ήτοι από τη δημοσίευση του ν.4332/2015 (Α* 76), ο περιορισμός που είχε τεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4332/2015 όσον αφορά τις τεχνικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα και εντός της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον, προστίθεται στο περιεχόμενο της προβλεπόμενης κοινής Υπουργικής Απόφασης ο καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων ενημέρωσης που απαιτείται να υποβάλουν οι επιχειρήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου. Οι διατάξεις προτείνονται κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Φορολογικού Ανταγωνισμού (Forum on Harmful Tax Practices) του Ο.Ο.Σ.Α.

ΆΡΘΡΟ 44
Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ενδοευρωπαϊκό Οργανισμό Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA)

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εγκρίνεται για τυπικούς - διαδικαστικούς λόγους η ένταξη της Ελλάδας, με την ιδιότητα του πλήρους μέλους, στον Ενδοευρωπαϊκό Οργανισμό Φορολογικών Διοικήσεων (Intra-European Organisation of Tax Administrations, IOTA), αφού η Ελλάδα ήδη συμμετέχει στον ανωτέρω Οργανισμό από τον Μάιο του 2006, ανταποκρινόμενη πλήρως και στις οικονομικές της υποχρεώσεις με την καταβολή της ετήσιας εισφοράς. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο καταστατικό του ανωτέρω Οργανισμού, είχε αποσταλεί η ΑΠ 1767/08.03.2006 επιστολή του Υπουργού Οικονομικών και εν συνεχεία η ΑΠ 1040837/12.04.2006 αίτηση υπό μορφή επιστολής του Υφυπουργού Οικονομικών, με βάση τις οποίες έγινε δεκτή η ένταξη της χώρας στον IOTA με αριθμό πρωτοκόλλου 100 στις 26.05.2006, κατά την 10η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στην οποία έγινε επίσης δεκτό και το αίτημα της χώρας μας (που συνόδευε την αίτηση ένταξης στον ως άνω Οργανισμό και την ταυτόχρονη τροποποίηση του καταστατικού του Οργανισμού), ώστε όλα τα συμμετέχοντα κράτη στον Οργανισμό αυτό να χρησιμοποιούν την αποδεκτή από τα Ηνωμένα Έθνη ονομασία της ΠΓΔΜ.
Επισημαίνεται ότι ο Διεθνής Οργανισμός Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA), ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1996, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό διακυβερνητικό Οργανισμό, με σκοπό, να προάγει τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο, καθώς επίσης να στηρίζει την ανάπτυξή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε φορολογικής διοίκησης. Ο ως άνω σκοπός επιτυγχάνεται, κυρίως, με τη διοργάνωση συνδιασκέψεων κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σε θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος.
Από τη 10η Γενική συνέλευση του Οργανισμού, το έτος 2006, έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση της Γραμματείας του Οργανισμού να υπάρχουν δύο τύποι μελών του IOTA:
(α) πλήρη μέλη : οι φορολογικές διοικήσεις των ευρωπαϊκών κρατών και
(β) συνδεδεμένα μέλη οι φορολογικές διοικήσεις μη ευρωπαϊκών κρατών.
Τα πλήρη μέλη απολαμβάνουν όλα τα προνόμια του Οργανισμού, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ψήφου, ενώ μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους σε όλα τα όργανα του Οργανισμού, να αιτούνται πληροφοριών και να έχουν πρόσβαση στα αρχεία, βιβλία και έγγραφα του Οργανισμού. Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επιλεγμένες τεχνικές συνεδριάσεις και στην τεχνική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Ως σήμερα στον ως άνω Οργανισμό συμμετέχουν τα εξής κράτη: Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καζακστόν, Λεττονία, Λιχτενστάϊν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΠΓΔΜ, Ολλανδία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

ΆΡΘΡΟ 45
Παράταση προθεσμίας άρθρου 7 ν. 4337/2015

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 45 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής από τον φορολογούμενο της ανέκκλητης δήλωσης αποδοχής για την υπαγωγή στις ευνοϊκότερες διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129Α').

ΆΡΘΡΟ 46
Τροποποιήσεις του άρθρου 20 του ν. 2948/2001

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 46 λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας, η πρώτη ταξινόμηση ενός οχήματος στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ. Κατ' αυτό τον τρόπο θεραπεύεται η διακριτική μεταχείριση, σε βάρος των οχημάτων που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα με πρώτη ταξινόμηση σε άλλο κράτος μέλος της EE και του ΕΟΧ. Επίσης η εν λόγω ρύθμιση εισάγει αντικειμενικότερο κριτήριο ως προς την παλαιότητα ενός οχήματος.

ΆΡΘΡΟ 47
Αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 αντικαθίσταται το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με τον ν. 2859/2000), με σκοπό τη βελτίωση και απλοποίηση του καθεστώτος Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος και την πλήρη εναρμόνισή του με το κοινοτικό δίκαιο. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς έχει ξεκινήσει διαδικασία έρευνας παράβασης σε βάρος της χώρας μας, εκ του λόγου ότι οι διατάξεις του άρθρου 41 για επιστροφή ΦΠΑ με συντελεστή 3% στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής που πραγματοποιούν στις λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις το εν λόγω καθεστώς καθίσταται πιο αποτελεσματικό και δίκαιο, καθώς αποκλείονται από το ειδικό καθεστώς αγρότες που από άλλη αιτία υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων και στοιχείων και για την οποία ήδη εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς. Επίσης προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου για πωλήσεις που πραγματοποιούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, προκειμένου η αξία των εν λόγω πωλήσεων να συμπεριλαμβάνεται στο όριο των 15.000 ευρώ που αποτελεί κριτήριο για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Ειδικότερα, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται με την αντικατάσταση του άρθρου 41 είναι οι ακόλουθες:
Ορίζεται ότι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. υπάγονται οι αγρότες οι οποίοι κατά την προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000). Στον προσδιορισμό του ύψους των παραδόσεων για την ένταξη στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς θα συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι χονδρικές πωλήσεις, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά και οι λιανικές πωλήσεις. Η αλλαγή αυτή θα συντελέσει στην ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΦΠΑ, αφού για την ένταξη στο κανονικό ή το ειδικό καθεστώς θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της αξίας των παραδόσεων των προϊόντων των αγροτών και των παροχών των υπηρεσιών τους, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του αγοραστή ή του λήπτη (υποκείμενο ή μη πρόσωπο).
Προβλέπεται η έκδοση ειδικού στοιχείου για παραδόσεις αγροτικών προϊοντων ιδίας παραγωγής και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ προς άλλους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. Η πρόβλεψη αυτή έγινε, διότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τις πωλήσεις που διενεργούν σε ιδιώτες καταναλωτές, δεν έχουν υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων και εν γένει τις υποχρεώσεις που ορίζουν τα ΕΛΠ, καθώς και εξαιτίας του γεγονότος ότι για τις εν λόγω πωλήσεις οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, βάσει των οποίων υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης των λιανικών πωλήσεων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Με την ανωτέρω πρόβλεψη επιτυγχάνεται περαιτέρω, η παρακολούθηση του συνόλου των πωλήσεων και παροχών που πραγματοποιούν οι αγρότες σε τελικούς καταναλωτές, γεγονός που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών στον αγροτικό τομέα, αλλά και την εξυγίανση του συστήματος επιστροφής ΦΠΑ στους παραγωγούς.
Ορίζονται οι περιορισμοί υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών. Ειδικότερα, οι αγρότες, οι οποίοι μέχρι σήμερα υπάγονταν παράλληλα και στο κανονικό καθεστώς και στο ειδικό του άρθρου 41 ή δεν δικαιούνταν επιστροφής ΦΠΑ του άρθρου 41, λόγω άσκησης και άλλης δραστηριότητας του κανονικού καθεστώτος, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να είναι ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς και για την αγροτική τους εκμετάλλευση, με τις νέες διατάξεις υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Με την λύση αυτή επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός του συστήματος ΦΠΑ, αφού οι εν λόγω αγρότες θα αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και θα μπορούν να ασκήσουν έκπτωση του φόρου των εισροών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των αγροτικών τους προϊόντων, κάτι που με βάση το υφιστάμενο καθεστώς δεν μπορούν να πράξουν.
Ορίζεται, τέλος με σαφήνεια ο χρόνος και ο τρόπος μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και αντίστροφα και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις μετατάξεις αυτές.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 προβλέπεται έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017, αφενός για να δοθεί εύλογος χρόνος για την προσαρμογή στις νέες τους υποχρεώσεις των αγροτών που με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν δικαιούνται να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, αφετέρου για λόγους μη διατάραξης της εύρυθμης εφαρμογής του ισχύοντος ειδικού καθεστώτος αγροτών έως το τέλος του φορολογικού έτους.

ΆΡΘΡΟ 48
Τροποποίηση του άρθρου 167 του ν. 4099/2012

Με τις διατάξεις του άρθρου 48 αποσιωπείται η κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτηρίων του Υπουργείου Οικονομικών μέσω της επανασύναψης ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για καθαριότητα με άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α'250) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4151/2013 (Α' 103) και αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (Α'47). Σημειώνεται ότι οι ανάγκες καθαριότητας των ανωτέρω κτηρίων, όπως προσδιορίστηκαν με την υπ' αριθ. ΑΤΔ 1140472 ΕΞ 2015/ 30.10.2015 (Β'2347) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, καλύφθηκαν εν μέρει μόνο από άτομα που υπέγραψαν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (Α' 47).
Περαιτέρω, η δυνατότητα πληρωμής δαπανών που προκύπτουν από τις ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών (η οποία εργασία έχει εκτελεστεί, αλλά η δαπάνη δεν έχει καταβληθεί από την 1.1.2016 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος), σε βάρος των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2016, καθώς δεν είχαν τηρηθεί οι περί δεσμεύσεων υποχρεώσεων σχετικές διατάξεις.

ΆΡΘΡΟ 49
Τροποποιήσεις του ν. 3427/2005 και του ν. 4223/2013

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τις παραγράφου 1 του άρθρου 49 ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων είναι ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκτελεστής διαθήκης ο εκκαθαριστής κληρονομιαίας περιουσίας ο σύνδικος της πτώχευσης και ο μεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας, η περιουσία αυτή δηλώνεται διαχωρισμένη από την ατομική τους περιουσία. Με τον τρόπο αυτό διαχωρίζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των προσώπων αυτών από τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν από την ιδιότητά τους ως κηδεμόνες, εκτελεστές κ.λπ..
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 εναρμονίζεται η υποχρέωση σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. με την υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, όπως τροποποιείται με την πιο πάνω παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, για τον κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, τον εκτελεστή διαθήκης τον ο εκκαθαριστή κληρονομιαίας περιουσίας, το σύνδικο της πτώχευσης και το μεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 49 ορίζεται ότι δεν χορηγείται επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α η έκπτωση 50% σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 300€ και η έκπτωση 100% σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 600€. Και τούτο γιατί η ύπαρξη τόκων συνεπάγεται την ύπαρξη ανάλογων καταθέσεων, συνεπώς τα εν λόγω πρόσωπα δεν πρέπει να περιληφθούν στους δικαιούχους μείωσης ως αναξιοπαθούντες.

ΆΡΘΡΟ 50 Τροποποίηση άρθρου 27 Κώδικα ΦΠΑ

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 50, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των φορολογικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης ορίζει ότι απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών προς τους οργανισμούς που αναφέρονται σ' αυτήν και τις πρεσβείες κρατών, με σκοπό να τα διαθέσουν άνευ ανταλλάγματος στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, τους ΟΤΑ, τα ΝΓΊΔΔ (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014), τα εκκλησιαστικά ΝΠ, καθώς και τα ΝΠΙΔ ή τις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 50 διευρύνεται το πεδίο των δικαιούχων απαλλαγής από ΦΠΑ που επιθυμούν να δωρίσουν αγαθά και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν από την προσφυγική κρίση ενισχύοντας τη συμμετοχή των οργανισμών και των πρεσβειών που αφορά, στην προσπάθεια αντιμετώπισής της.Πηγή: Taxheaven