Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1265 ΕΞ 23.6.2016 Οικονομικές Καταστάσεις Υποκ/τος Αλλοδαπής Εταιρείας

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1265 ΕΞ 23.6.2016 Οικονομικές Καταστάσεις Υποκ/τος Αλλοδαπής Εταιρείας

Αθήνα, 23.06.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1265 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1265/2016

ΘΕΜΑ: «Οικονομικές Καταστάσεις Υποκ/τος Αλλοδαπής Εταιρείας»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω. 

H Εταιρεία, μας είναι Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, με υποχρέωση πλήρους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. 

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015 θα συνταχθούν σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ; 

2. Υπάρχει υποχρέωση σύνταξης Σημειώσεων (προσαρτήματος).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η επιχείρησή σας, συντάσσει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 16 του νόμου 4308/2014 καταστάσεις, βάσει των υποδειγμάτων του παραρτήματος Β των ΕΛΠ, ανάλογα με το μέγεθός της που καθορίζεται στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου. Η σύνταξη προσαρτήματος προβλέπεται για κάθε κατηγορία μεγέθους οντότητας, βάσει του άρθρου 29, ενώ το άρθρο 30 προνοεί για σχετικές απαλλαγές.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πηγή: Taxheaven