ΔΕΔ Αθήνας αρ. 722/9.4.2014 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ως προς το πρόστιμο του ΚΒΣ ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 722/9.4.2014 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ως προς το πρόστιμο του ΚΒΣ ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής

Καλλιθέα 09/04/2014
Αριθμός απόφασης: 722

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 9569815
ΦΑΞ: 210 9531321
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

γ. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την από 17/02/2014 και με αριθμό πρωτοκόλλου ………… ενδικοφανή προσφυγή του ……, ΑΦΜ …, κατοίκου …………, οδός…………κατά της υπ' αριθ…………Απόφασης Επιβολής Προστίμου ΚΒΣ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λαμίας με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του πρόστιμο συνολικού ποσού 1.270,00 € για τη διαχειριστική περίοδο 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 § 8 περίπτωση α', 10 & 9 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2§1, 13§1 και 3 του Π.Δ. 186/1992 περί ΚΒΣ καθώς και της υπ' αριθ………… Πράξης Επιβολής Προστίμου ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λαμίας με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του πρόστιμο συνολικού ποσού 300,00 € για τη διαχειριστική περίοδο 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 36§1 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

4. Την με αριθ………… Απόφαση Επιβολής Προστίμου ΚΒΣ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λαμίας - Αρθ. 5 § 8 περίπτωση α', 10 & 9 του ν. 2523/1997 και την με αριθ………… Πράξη Επιβολής Προστίμου ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λαμίας- Αρθ. 4 του ν. 2523/1997 των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από Έκθεση Ελέγχου ΚΒΣ και την από Έκθεση Προσωρινού Ελέγχου ΦΠΑ.

5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6. Την από 27/03/2014 εισήγηση του Α4 τμήματος της Υπηρεσίας μας.

Επί της από 17/02/2014 και με αριθμό πρωτοκόλλου ………… ενδικοφανούς προσφυγής του ……., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα ως προς την ………… Πράξη Επιβολής Προστίμου ΦΠΑ και εκπρόθεσμα ως προς την 7…………ΑΕΠ ΚΒΣ και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ………… Απόφαση Επιβολής Προστίμου ΚΒΣ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λαμίας επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 1.270,00 € για τη διαχειριστική περίοδο 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 § 8 περίπτωση α', 10 & 9 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2§1, 13§1 και 3 του Π.Δ. 186/1992 περί ΚΒΣ. Η παράβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών ………… χωρίς έκδοση σχετικού παραστατικού, στη συγκεκριμένη περίπτωση Α.Π.Υ αξίας 1.270,00€.

Με την υπ' αριθ………… Πράξη Επιβολής Προστίμου ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λαμίας επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 300,00 € για τη διαχειριστική περίοδο 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 36§1 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ». Η παράβαση αφορά τη μη δήλωση έναρξης εργασιών ως επιτηδευματίας πριν από την έναρξη των εργασιών του.

Ο προσφεύγων , με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της υπ' αριθ. …… Απόφασης Επιβολής Προστίμου ΚΒΣ καθώς και της υπ' αριθ………… Πράξης Επιβολής Προστίμου ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λαμίας.

Α) Για την υπ.αριθμ………… ΑΕΠ ΚΒΣ για την οποία η προσφυγή κατατέθηκε εκπρόθεσμα:

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν 4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης Γεν. Γραμ. Δημ. Εσόδων Π0Λ.1002/31-12-2013, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξης.

Επειδή, η προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου κοινοποιήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, την 15/01/2014.

Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή ασκήθηκε εκπρόθεσμα την 17/02/2014, ήτοι μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Β) Για την υπ.αριθμ………… Πράξη Επιβολής Προστίμου ΦΠΑ για την οποία η προσφυγή κατατέθηκε εμπρόθεσμα:

Επειδή όπως διαπιστώνεται από την Έκθεση Ελέγχου της ΔΟΥ Λαμίας ο προσφεύγων παρείχε υπηρεσίες………… τον Αύγουστο του 2011 προς τον κ………… και δεν εξέδωσε για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας Α.Π.Υ. καθότι είχε κάνει διακοπή εργασιών την………… και έκτοτε δεν είχε κάνει επανέναρξη.

Επειδή οι προσκομισθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις του κ………… από …… και της κ………… από………… δεν αλλάζουν τα πραγματικά περιστατικά.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 § 1 περίπτωση α του Ν. 2859/2000 «1. O υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις: α) δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγματοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης έναρξης μέχρι τριάντα (30) ημέρες δεν συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή…………»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 § 1 του Ν. 2523/97 «1. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από εκατόν δεκαεπτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή…………»

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από ………… έκθεση προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ της ΔΟΥ Λαμίας επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη απόφαση, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Α) Την απόρριψη της με αρ.πρωτ………… /17-02-2014 ενδικοφανούς προσφυγής ως προς το πρόστιμο του ΚΒΣ ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής και την επικύρωση της υπ.αριθμ………… απόφασης επιβολής προστίμου ΚΒΣ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, για τη διαχειριστική περίοδο 2011 .

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Πρόστιμο συνολικού ποσού 1.270,00 € .

Β) Την απόρριψη της με αρ.πρωτ………… /17-02-2014 ενδικοφανούς προσφυγής ως προς το πρόστιμο του ΦΠΑ και την επικύρωση της υπ.αριθμ………… Πράξης Επιβολής Προστίμου ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, για τη διαχειριστική περίοδο 2011.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Πρόστιμο συνολικού ποσού 300,00 € .

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΝΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/99).
Πηγή: Taxheaven