Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1107046 ΕΞ 2016/14.7.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την προετοιμασία διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών-εκπρο

Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1107046 ΕΞ 2016/14.7.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την προετοιμασία διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών-εκπρο

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Β 1107046 ΕΞ 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την προετοιμασία διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών-εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακά Συμβούλια της Γ.Γ.Δ.Ε., τα οποία θα αποτελέσουν και θα λειτουργούν ως τα Α',Β' και Γ' Υπηρεσιακά Συμβούλια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
β) Της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (Β'684) Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (Β'876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (Β'562) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/17-9-2001 (Β'1246) όμοιες.
γ) Της παρ. 6 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 (Α'26), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010 (Α'51) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α'54).
δ) Της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ' και τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α'33), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (Α'94).
ε) Του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α' 81), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (Α' 163) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012.
στ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ζ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει.
η) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ 2014/11.12.2014 (Β' 3472) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. 1036923/431/Α0006/7-4-1999 (Β' 359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση - συγκρότηση των Α', Β', Γ', Ε' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α', Β', και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου», με την οποία συστάθηκαν τα Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακά Συμβούλια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
ι) Της παρ. 1 των άρθρ. 30 και 39 του ν. 4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
ια) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ιβ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2.Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.37.19/1149/οικ. 15787/ 8.6.2016 (ΑΔΑ:ΨΡΝ9465ΦΘΕ- Χ3Τ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3.Τα από 29 και 30-6-2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4.Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΤΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5.Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, για την προετοιμασία διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών - εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακά Συμβούλια της Γ.Γ.Δ.Ε., τα οποία θα αποτελέσουν και θα λειτουργούν ως τα Α',Β' και Γ' Υπηρεσιακά Συμβούλια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε, ως Συντονίστρια και μέλη αυτής, τους κατωτέρω υπαλλήλους υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., ως εξής:

1.Ιωάννα Ζιάννη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Συντονίστρια.

2.Σοφία Κατσίκα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

3.Κυριακούλα Παπακωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων, ως μέλος.

4.Φωτεινή Πιτσιδοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

5.Λαμπρινή Σέργη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων, ως μέλος.

6.Ιωάννη Σκορδά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων, ως μέλος.

7.Ιουλία Κατσανού, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

8.Βασίλειο Χριστοδούλου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

9.Γεώργιο Αλεξανδρή, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων , ως μέλος.

10.Δήμητρα Αποστολοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων, ως μέλος.

11.Στυλιανή Γιαννουσά, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

12.Ελένη Κεφαλληνού, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων, ως μέλος.

13.Ελένη Στεφανή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων, ως μέλος.

14.Αγγελο Τζανετάτο, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, ως μέλος.

15.Ευάγγελο Γιούλο, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

16.Σταυρούλα Κότσιλα, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

17.Ανδρέα Μεσσήνη, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

18.Κανέλα Στεφανούρη, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

19.Ελευθερία Μαθιουδάκη, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

20.Ιωάννη Μακρή, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

21.Σταματία Σφυρή, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων , ως μέλος.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος αυτής, με α/α 19, Ελευθερία Μαθιουδάκη.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μέριμνα για όλες τις διαδικαστικές ενέργειες και η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών - εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακά Συμβούλια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα οποία θα αποτελέσουν και θα λειτουργούν ως τα Α',Β' και Γ' Υπηρεσιακά Συμβούλια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Καρ. Σερβίας 10, στην Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι της ολοκληρώσεως του έργου της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πηγή: Taxheaven