ΔΕΔ Αθήνας αρ. 2480/19.8.2014 Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 2480/19.8.2014 Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

Καλλιθέα 19/08/2014
Αριθμός απόφασης: 2480

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 9569815
ΦΑΞ: 210 9531321

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

γ. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την από 30/06/2014 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………. ενδικοφανή προσφυγή του ………, ΑΦΜ …….., κατοίκου ………, οδός ………… κατά της υπ' αριθ……………… αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων σχετικά με την με αριθμ.πρωτ…………………. αίτηση του προσφεύγοντος περί ανάκλησης-τροποποίησης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του οικονομικού έτους 2009 και διενέργεια νέας εκκαθάρισης και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

4. Την υπ' αριθ………… αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.

5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6. Την από 19/08/2014 εισήγηση του Α4 τμήματος της Υπηρεσίας μας.

Επί της από 30/06/2014 και με αριθμό πρωτοκόλλου………… ενδικοφανούς προσφυγής του …. , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ……………… αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων απορρίφθηκε η με αρ. πρωτ……………… αίτηση του προσφεύγοντος περί ανάκλησης-τροποποίησης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του οικονομικού έτους 2009 και διενέργεια νέας εκκαθάρισης .

Η ανάκληση αφορά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 12.715,13 €, που αναλύεται ως κάτωθι (σύμφωνα με την από ……………… Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ……………… Πανεπιστημίου……………… ):

• Ειδικό ερευνητικό επίδομα ποσό 4.467,56€.

• Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης ποσό 5.498,38€.

• Πάγια μηνιαία αποζημίωση για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια ποσό 2.749,19€.

Πιο συγκεκριμένα ο προσφεύγων είναι μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του………Πανεπιστημίου……………… , ως αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα………………

Για το οικον. έτος 2009 υπέβαλε την υπ.αριθμ……………… , κοινή με τη σύζυγό του, δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων στην οποία δήλωνε ατομικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 35.733,85€. Στο εισόδημα αυτό συμπεριελάμβανε μεταξύ άλλων και τα ανωτέρω αναφερόμενα επιδόματα που είχε λάβει από 01-01-2008 έως 31-12-2008. Για το λόγο αυτό στις ………………
υπέβαλε στην Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων την υπ'αριθ. Πρωτ……………… αίτηση περί ανάκλησης-τροποποίησης της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του οικονομικού έτους 2009. Με την εν λόγω αίτηση ζητούσε τη μεταφορά του συνολικού ποσού των ως άνω αναφερόμενων επιδομάτων, ήτοι ποσού ύψους 12.715,13€, από τον κωδικό 301 όπου είχε αρχικά καταχωρηθεί ως μέρος του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, στον κωδικό 657, ισχυριζόμενος ότι τα ποσά αυτά δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος καθότι καλύπτουν πραγματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα και συνεπώς δεν πρέπει να υποβληθούν σε φόρο εισοδήματος.

Επί της αίτησης αυτής η Δ.Ο.Υ. αποφάνθηκε αρνητικά με την με αρ. πρωτ……………… έγγραφη απάντησή της.

Συνεπεία των παραπάνω ο ως άνω προσφεύγων κατέθεσε την με αριθμ.πρωτ………… /30-06-2014 ενδικοφανή προσφυγή στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων , με την οποία ζητά να :

• Γίνει δεκτή η υπό κρίση προσφυγή του ως νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

• Ακυρωθεί η με αρ……………… αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και να γίνει δεκτή η από……………… τροποποιητική του δήλωση και αίτηση για νέα εκκαθάριση του οικονομικού έτους 2009.

• Μην θεωρηθεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το συνολικό ποσό των 12.715,13€ που αναλύεται σε α) επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης 5.498,38€, β) πάγια μηνιαία αποζημίωση για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια 2.749,19€ και γ) ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων 4.467,56€.

• Γίνει δεκτή η επιφύλαξη την οποία διατύπωσε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του οικ.έτους 2009, να διαταχθεί νέα εκκαθάριση και να του επιστραφεί το ποσό του αναλογούντος στα ανωτέρω αναφερόμενα επιδόματα φόρου, ο οποίος παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε αχρεωστήτως. προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους :

Τα εν λόγω επιδόματα δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος αλλά αποζημιώσεως για κάλυψη δαπανών στις οποίες υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας του και ως εκ τούτου δεν είναι υποκείμενα σε φόρο.

• Η απαρίθμηση των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 45 § 4 Ν. 2238/1994 και οι οποίες δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν είναι αποκλειστική.

• Η φορολόγηση των εν λόγω επιδομάτων προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων: 78§1 και 4 και 4§5 του Συντάγματος, 4§1 και 45§1 του Ν. 2238/1994.

• Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 περ. γ', δ' και ε' του ν.2530/1997 τα εν λόγω επιδόματα χορηγούνται στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών στις οποίες αυτά υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας τους και των ιδιόμορφων συνθηκών ασκήσεως αυτής και συνεπώς δεν υπόκεινται σε φορολόγηση.

Επειδή στο άρθρο 19 παρ.3 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν .4174/2013 ορίζεται: « Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης. » (Σχετ. ΠΟΛ.1174/14.7.2014 Εγκ. Γ.Γ.Δ.Ε.).

Επειδή σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 της παρ. 11 εδαφ.1 του ν.4174/2013 ορίζεται: « Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν.»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ.1 του ν.2238/1994 ορίζεται: «Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.»

Επειδή στις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.43 του ν.4174/2013, όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Δ2 περίπτωση 21 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85), ορίζεται ότι: «Εφόσον με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με αυτοτελές αίτημα ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά με την παραγραφή, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.»

Επειδή στο άρθρο 84 παρ.7 του Ν.2238/1994 ορίζεται: «Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ή αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που η δήλωση αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί. Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση ή δήλωση με επιφύλαξη, η αξίωση για την επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε τρόπο αποδοχής της.»

Επειδή εν προκειμένω έχει υποβληθεί από τον προσφεύγοντα την 13-03-2014 ανακλητική-τροποποιητική δήλωση για το οικονομικό έτος 2009, συνεπώς το εν λόγω οικονομικό έτος εξετάζεται από την Υπηρεσία μας βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων.

Ως προς το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης (του άρθρου 13 παρ. 2 περ. γ' Ν. 2530/1997 ή κατά περίπτωση του άρθρου 36 παρ. 2 περ. β' Ν.3205/2003), ποσού 5.498,38 €, και το ειδικό ερευνητικό επίδομα (του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ε' Ν. 2530/1997 ή κατά περίπτωση του άρθρου 36 παρ. 2 περ. δ' Ν.3205/2003), ποσού 4.467,56 €.

Επειδή τα προβλεπόμενα από το άρθρο 36 παρ. 2 περ. β' και δ' του εφαρμοστέου εν προκειμένω ν.3205/2003 επιδόματα εμπίπτουν στην έννοια του φορολογητέου εισοδήματος του άρθρ. 45 του ν.2238/1994 και δεν εξαιρούνται της φορολογίας, καθόσον ο νομοθέτης ορίζει ρητά και συγκεκριμένα στο άρθρο 45 παραγρ. 4 του ιδίου νόμου κάθε περίπτωση καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού που δεν θεωρεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο. Μεταξύ των περιπτώσεων αυτών δεν υπάγονται τα προαναφερόμενα επιδόματα, τα οποία είναι αυτονόητο ότι αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, καθόσον η προαναφερόμενη διάταξη του άρθ.45 του ν.2238/94 ως ισχύει, ως φορολογική τοιαύτη, είναι στενώς ερμηνευτέα.

Άλλωστε, με την απόφαση 1026/2013 του ΣτΕ κρίθηκε ότι το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, που κατά το άρθρο 13 παρ. 2 περ ε' του ν. 2530/1997 καταβάλλεται στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ούτε κατά νόμο ούτε από την φύση του καταβάλλεται για την κάλυψη δαπανών στις οποίες τα μέλη αυτά υποβάλλονται για την εκπλήρωση του λειτουργήματός τους, παρά τους χορηγείται ως ενίσχυση και ως κίνητρο για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, που αποτελεί ένα εκ των βασικών τους καθηκόντων. Συνεπώς, η εν λόγω μηνιαία οικονομική παροχή αποτελεί πρόσθετη αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., η οποία, προσαυξάνουσα το μισθό τους, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Επομένως, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι τα εν λόγω επιδόματα δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα, απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Ως προς την πάγια αποζημίωση που χορηγείται στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και προς αντιμετώπιση δαπανών συμμετοχής σε συνέδρια (άρθρου 13 παρ. 2 περ. δ' του Ν. 2530/1997 ή κατά περίπτωση του άρθρου 36 παρ. 2 περ. γ' του Ν.3205/2003 ) ποσού 2.749,19 €.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. δ' του Ν. 2530/1997 και στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 περ. γ' του Ν.3205/2003 χορηγείται πάγια αποζημίωση στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και προς αντιμετώπιση δαπανών συμμετοχής σε συνέδρια, ανεξάρτητα από την ύπαρξη συγκεκριμένης μηνιαίας συμμετοχής σε συνέδρια και χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για τη διενέργεια των εν λόγω δαπανών.

Επειδή με το άρθρο 12 παρ. 13 του Ν. 3052/2002 η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια που καταβάλλεται σε μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. υπήχθη σε φορολογία εισοδήματος.

Επειδή με την απόφαση 29/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ η ως άνω διάταξη κρίθηκε αντισυνταγματική, καθώς, η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια που χορηγείται στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την κάλυψη των δαπανών, στις οποίες αυτά υποβάλλονται για τη δημιουργία και διαρκή ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, οι οποίες, κατά τα κοινώς γνωστά, είναι απαραίτητες για τη διαρκή επιστημονική τους ενημέρωση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας στο χώρο των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα για τη κάλυψη των εν λόγω δαπανών, το δε ύψος της δεν υπερβαίνει το κατά κοινή πείρα εύλογο μέτρο, και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ.1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ούτε συγκεκαλυμμένο φορολογικό προνόμιο υπέρ των μελών του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Επειδή κατά συνέπεια, η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια που καταβάλλεται σε μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. κακώς υπήχθη σε φορολογία εισοδήματος.

Επειδή εν προκειμένω στον προσφεύγοντα προέκυψε επιστροφή φόρου ύψους 1.028,34 ευρώ με το ……………… εκκαθαριστικό σημείωμα σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 13 του Ν. 3052/2002, δυνάμει της με αρ……………… υποβληθείσης, κοινής με τη σύζυγό του, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009, με ατομικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 35.733,85 ευρώ, στο οποίο περιλαμβανόταν μεταξύ άλλων το ποσό ύψους 2.749,19 ευρώ (μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων) που αντιστοιχεί στην πάγια μηνιαία αποζημίωση που έλαβε κατά το διάστημα από 01.01.2008 έως 31.12.2008, ενώ σύμφωνα με τα ανωτέρω το ποσό που αντιστοιχεί στην πάγια μηνιαία αποζημίωση δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και δεν έπρεπε να φορολογηθεί ως τέτοιο.

Αποφασίζουμε

Τη μερική αποδοχή της με αριθμό πρωτ……………… /30-06-2014 ενδικοφανούς προσφυγής του και συγκεκριμένα:

α. Την αποδοχή αυτής και την ακύρωση της από ……………… και με αρ.πρωτ……………… αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων επί της υποβληθείσας από τον προσφεύγοντα από ……………… και με αρ.πρωτ……………… ανακλητικής-τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 κατά το μέρος που η δήλωση αυτή αφορά τη μεταφορά από τον κωδικό 301 στον κωδικό 659 «του ποσού ύψους 2.749,19€ που αντιστοιχεί στην πάγια μηνιαία αποζημίωση για ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια», το οποίο δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και δεν έπρεπε να φορολογηθεί ως τέτοιο και ορίζουμε όπως ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. προβεί στην αποδοχή και εκκαθάριση της εν λόγω δήλωσης κατά το μέρος αυτό.

β. Την απόρριψη αυτής ως προς το ποσό των 5.498,38€ που αντιστοιχεί στο επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης και ως προς το ποσό των 4.467,56€ που αντιστοιχεί στο ειδικό ερευνητικό επίδομα, τα οποία αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ α.α.
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/99).Πηγή: Taxheaven